Історична соціологія міжнародних відносин

Спеціальність: Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Код дисципліни: 8.291.00.M.015
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Політологія та міжнародні відносини
Лектор: к.п.н., доцент Демчишак Руслан Богданович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: -здатність демонструвати фундаментальні знання сучасних теорій, концепцій, історії розвитку та сучасного стану наукових досліджень у сфері міжнародних відносин та світової політики; -знання та навики наукового дослідження актуальних проблем міжнародних відносин, розробки та реалізації нових інноваційних проектів у сфері міжнародних відносин; - уміння застосовувати набуті знання і розуміння для наукового аналізу систем глобального та регіонального рівня; -уміння досліджувати і моделювати явища та процеси у складних динамічних системах міжнародних відносин.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Актуальні проблеми соціогуманітарних наук. Методи і методологія дослідження міжнародних відносин
Короткий зміст навчальної програми: Витоки та становлення Історичної соціології міжнародних відносин. Неомарксистський та неовеберіанський напрямки в ІСМВ. Світ-системна концепція І. Валлерстайна.Наукові концепції П. Андерсона та А. Франка.Теорія геополітичної динаміки Р. Коллінза та погляди на процес глобалізації Е. Гідденса. М. Манн про владу в ХХІ ст. Сучасне суспільство Р. Бендікса. Б. Мур про індустріальне суспільство. Чинники формування цивілізацій В. Мак-Ніла. Концепція м’якої сили Д. Ная.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (40 %): усне опитування, відповіді на семінарах, індивідуальні завдання. Підсумковий контроль (60 % ): екзамен ( трьохрівневе тестування).
Рекомендована література: 1) Валлерстайн, И. Миросистемный анализ: введение/ Иммануил Валлерстайн ; [пер. с англ. Н.Тюкиной]. – М.: Издательский дом «Территория будущего», 2006. – 248 с. 2) Мартинов Ю. А. Історична соціологія / Ю.А. Мартинов. – К.: «Рада», 2004. – 288 с. 3) Мартинов, А. Ю. Історична соціологія за доби глобалізації [Електроннийресурс] / А. Ю. Мартинов // Український соціум. – 2006. – № 5. – С. 23-29. 4) Масловский, М. В. Формирование современных парадигм исторической социологии / М. В. Масловский // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. – 2007. - № 1. – С. 281-285.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).