Сучасні теорії міжнародних відносин

Спеціальність: Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Код дисципліни: 8.291.00.M.008
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Політологія та міжнародні відносини
Лектор: доктор історичних наук, професор, Гетьманчук Микола Петрович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Інтегральна компетентність: Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми під час професійної діяльності у сфері міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій, проводити дослідницько-інноваційну діяльність, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань, а також практичне впровадження отриманих результатів. • Глибинні знання сучасних концепцій та методів проведення наукових досліджень, розуміння природи науки, методологічних особливостей наукового пізнання, формування системного наукового світогляду та професійної етики; • Здатність здійснювати пошук, аналіз та критичне оцінювання інформації з різних джерел, продукувати нові ідеї, розуміючи новітні дослідницькі парадигми, стратегії та процедури; • Уміння ефективно спілкуватися з широкою науковою спільнотою та громадськістю з актуальних питань міжнародних відносин та світової політики, представляти та обговорювати результати своєї наукової роботи українською та іноземною мовою; • Ґрунтовні знання про сучасні проблеми міжнародних відносин, теорії, концепції та методи дослідження у сфері міжнародних відносин та світової політики; • Розуміння теоретико-методологічних основ наукових досліджень у сфері міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій, вміння їх ефективно застосовувати для аналізу та прогнозування проблем і тенденцій розвитку глобальної та регіональних міжнародних систем; • Розуміння сучасних міжнародних процесів, особливості функціонування міжнародних інститутів; • Здатність використовувати та впроваджувати новітні інформаційні та управлінські технології у сфері міжнародних відносин, вирішувати прикладні проблеми міжнародних відносин, приймати ефективні рішення. • Здатність демонструвати фундаментальні знання сучасних теорій, концепцій, історії розвитку та сучасного стану наукових досліджень у сфері міжнародних відносин та світової політики; • Здатність демонструвати знання теоретико-методологічних підходів у дослідженні міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій; • Знання та навики наукового дослідження актуальних проблем міжнародних відносин, розробки та реалізації нових інноваційних проектів у сфері міжнародних відносин; • Поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію розв’язання науково-прикладних завдань із урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та професійних інтересів; • Ефективно працювати як індивідуально, так і у команді
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Методологія досліджень міжнародних відносин; Сучасні проблеми міжнародних відносин та світової політики; Іноземна мова для академічних цілей, частина 2; Аналітичні та чисельні методи досліджень 1
Короткий зміст навчальної програми: Війна та мир у суспільно-політичній думці Давнього світу. Ідея космополісу та світового закону в античній традиції. Розвиток реалістського підходу у політичній думці Нового часу. Формування ліберальної парадигми міжнародних відносин у політичній думці Нового часу. Формування марксистського підходу в дослідженні міжнародних відносин. Формування детерміністських концепцій міжнародних відносин у другій половині ХІХ – першій половині ХХ ст. Перші «великі дебати» в теорії міжнародних відносин: політичний реалізм проти політичного ідеалізму. Модерністський напрям в теорії міжнародних відносин. Неореалізм в теорії міжнародних відносин. Неоліберальний підхід в теорії міжнародних відносин. Неомарксизм. Критична теорія міжнародних відносин. Частина 1. Критична теорія міжнародних відносин. Частина 2. Соціологія міжнародних відносин Історична соціологія міжнародних відносин
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (40%): усне опитування, виступи з доповіддю на семінарах, участь у дискусіях, написання рефератів, дослідження у формі case-study, підготовка презентацій на задану тему. • Підсумковий контроль (60%): екзамен (трьохрівневе тестування).
Рекомендована література: Базова 1. https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=12851 С.П. Міжнародна інформація: навч. посібник / С.П. Кудрявцева, В.В. Колос. – К.: Видавничий дім «Слово», 2005. – 400 с. 2. Лісовський П.М. Міжнародні відносини: ментальність, геополітика, глобалізація: навч. посібник / П.М. Лісовський. – К.: Кондор, 2017. – 156 с 3. Макаренко Є.А., Кучмій О.П., Ожеван М.А. Міжнародна інформаційна безпека / Є.А. Макаренко, О.П. Кучмій, М.А. Ожеван. – К., 2010. – 295 с. 4. Мальський М.Теорія міжнародних відносин: Підручн. / Мальський М., Мацях М. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Кобза, 2003. – 528 с. 5. Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации: Учебное пособие / Под ред. П.А. Цыганкова. – М.: Альфа-М: Инфра-М, 2007. – 320 с. 6. Мировая политика и международные отношения: Учебное пособие / Под ред. С.А. Ланцова, В.А. Ачкасова. – СПб: Питер, 2008. – 448 с. 7. Попова О.В. Политический анализ и прогнозирование: Учебник / О.В. Попова. – М.: Аспект Пресс, 2011. – 464 с. 8. Себайн Дж. Г. Історія політичної думки / Джордж Г. Себайн, Томас Л. Торсон ; [пер. з англ.]. – К.: Основи, 1997. – 838 с. 9. Современные международные отношения: Учебн. / Под ред. А. В. Торкунова. – М.: РОССПЭН, 2000. 10. Теория и методы в современной политической науке: Первая попытка теоретического синтеза / Под ред. С.У. Ларсена; пер с англ. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2009. – 751 с. 11. Цимбалістий В.Ф. Теорія міжнародних відносин: Навчальний посібник – 3-тє вид., доп. та випр. / В.Ф. Цимбалістий – Львів: Новий світ – 2007. – 360 с. 12. Цыганков П. А. Теория международных отношений / Цыганков П. А. – М.: Гардарики, 2002. 13. Шепелєв М.А. Теорія міжнародних відносин: Підручник / М.А. Шепелєв. – К.: Вища школа, 2004. – 622с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).