Теорія та методологія досліджень у сфері політології та міжнародних відносин

Спеціальність: Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Код дисципліни: 8.291.00.O.007
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Політологія та міжнародні відносини
Лектор: к. політ. н., доцент Кукарцев Олег Вікторович, проф. Луцишин Г.І.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ЗН. 1. Здатність демонструвати фундаментальні знання сучасних теорій, концепцій, історії розвитку та сучасного стану наукових досліджень у сфері міжнародних відносин та світової політики; ЗН 2. Здатність демонструвати знання теоретико-методологічних підходів у дослідженні міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій; ЗН 3. Знання та навики наукового дослідження актуальних проблем міжнародних відносин, розробки та реалізації нових інноваційних проектів у сфері міжнародних відносин; УМ 1. Застосовувати набуті знання і розуміння для наукового аналізу систем глобального та регіонального рівня; Ум 2. Досліджувати і моделювати явища та процеси у складних динамічних системах міжнародних відносин; УМ 3. Застосовувати системний підхід, інтегруючи знання з інших дисциплін та враховуючи суспільно-політичні аспекти під час розв’язання теоретичних та прикладних завдань обраної сфери наукових досліджень; УМ 4. Поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію розв’язання науково-прикладних завдань із урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та професійних інтересів; УМ 6. Організовувати та виконувати дослідження, застосовувати кеативність та дослідницькі навички у сфері міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій; УМ 7. Оцінити доцільність та можливість застосування нових методів і технологій при дослідженні міжнародних відносин та світової політики; УМ 8. Вести наукові дискусії українською та іноземними мовами на належному фаховому рівні, презентувати результати наукових досліджень, проводити навчальні заняття.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Пререквізити: Дослідницький семінар у галузі політології та міжнародних відносин; Сучасні проблеми міжнародних відносин та глобальної політики - Кореквізити:
Короткий зміст навчальної програми: Традиційний (класичний) підхід в дослідженні міжнародних відносин. Модерністський (науковий) підхід: роль позитивізму у розвитку методології теорії міжнародних відносин. Постпозитивістська «революція» в дослідженнях міжнародних відносин. «Раціоналізм» проти «рефлективізму». Проблема співвідношення теорії та емпірії у науковому дослідженні. Індуктивна стратегія організації наукового дослідження. Дедуктивна стратегія організації наукового дослідження. Роль теорії у вивченні міжнародних відносин. Проблема співвідношення концепції і теорії. Провідна роль концепції у побудові теорії. Теоретико-методологічні засади міжнародних регіональних досліджень. Принципи побудови наукової концепції (критерії науковості теорії). Мова та понятійно-категоріальний апарат теорії міжнародних відносин. Системний підхід до досліджень міжнародних відносин. Проблема рівнів аналізу в теорії міжнародних відносин. Історія міжнародних відносин крізь призму наук ідеографічних та номотетичних. Історизація досліджень міжнародних відносин у неореалізмі. Неомарксистська історична соціологія міжнародних відносин. Порівняльний метод: суть та принципи. Порівняльно-історичні дослідження міжнародних відносин. Універсальні порівняння світової політики. Прикладний аналіз текстової інформації з політичної проблематики. Текст як основна форма представлення інформації. Прикладні аналітичні методики. Контент-аналіз в дослідженнях політичних ситуацій та процесів. Івент-аналіз в дослідженнях політичних ситуацій та процесів. Когнітивне картування в дослідженнях політичних ситуацій та процесів. Експертні методи в політичних дослідженнях. Моделювання як метод. Види моделей. Логіко-інтуїтивне та формалізоване моделювання.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (40%): усне опитування, виступи на семінарах, написання реферату. - Підсумковий контроль (60%): екзамен (трьохрівневе тестування).
Рекомендована література: -Бурдяк В.І. Теоретичні і методологічні проблеми політологічних досліджень: Навч. посібник. / В.Бурдяк. – Чернівці: Рута, 2005. – Ч.І. – 104 с. --Вайс К. Г. Оцінювання: методи дослідження програм та політики / Пер. з англ. Р. Ткачука та М. Корчинської; наук. ред. пер. О. Кілієвич. - К.: Основи, 2000. - 671 с. -- 7. Денисенко І. Д. Проблемне поле методології політичних досліджень / І. Д. Денисенко // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія : Філософія, філософія права, політологія, соціологія. — 2010. — № 5. — С. 116—124. - Добронравова, І. С. Філософія і методологія науки: Підручник / І. С. Добронравова, Л. І. Сидоренко. – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2008. – 223 с. -- 11. Кустовська О.В. Методологія системного підходу та наукових досліджень: Курс лекцій / О.В.Кустовська. – Тернопіль: Економічна думка, 2005. – 124 с. -- Зеленько Г.І. Методологія порівняльних досліджень/Г.І Зеленько//Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін.-2010.-Вип. 3.-С. 184-189.-Режим доступу: http://nbuv. gov. ua/UJRN/Nchnpu_022_2010_3_32 - Теорія міжнародних відносин: Термінологічний словник / [Гетьманчук М. П., Івахів О. С., Кукарцев О. В., Л. О. Кучма та ін.] : за заг. ред. Гетьманчука М. П. – Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, 2011. – 368 с. -- 17. Шейко В. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: підручник / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко. – К.: Знання, 2004. – 307 с. - Approaches, Levels and Methods of Analysis in International Politics: Crossing Boundaries / Edited by Harvey Starr. Basingstoke and New York: Palgrave Macmillan, 2006. 360 pp. -- Berndtson E. European Study of Politics: Political Science, Political Sciences or Political Studies – Do National Traditions Still Matter? [Електроннийресурс] / Erkki Berndtson [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://paperroom.ipsa.org/papers/paper_14307.pdf -- International Encyclopedia of Political Science. Eight volume set. Published by Sage in association with IPSA, 2011 [Електроннийресурс]. – Режим доступу: https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/international-encyclopedia-of-political science/book231996
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).