Трансформація суб'єктного виміру міжнародних відносин

Спеціальність: Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Код дисципліни: 8.291.00.M.018
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Політологія та міжнародні відносини
Лектор: д. істор. н., проф. Гетьманчук Микола Петрович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1) Грунтовні знання історії міжнародних відносин, теорії та сучасних наукових досягненень у сфері міжнародних відносин та світової політики; 2) Розуміння теоретико-методологічних основ досліджень у сфері міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регніональних студій, сучасних наукових теорій і методів, вміння їх ефективно застосовувати для синтезу та аналізу проблем і тенденцій розвитку глобальної та регіональних міжнародних систем; 3) Здатність ефективно застосовувати методи аналізу, моделювання та прогнозування при проведенні наукових досліджень у сфері міжнародних відносин; 4) Розуміння сучасних міжнародних процесів, особливості функціонування міжнародних інститутів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Пререквізит: Дослідницький семінар у галузі політології та міжнародних відносин, Сучасні проблеми міжнародних відносин та глобальної політики. • Кореквізити:
Короткий зміст навчальної програми: Суб’єкти міжнародних відносин: сутність та різновиди. Державні та недержавні учасники міжнародних відносин. Зовнішня політика держави: сутність, принципи реалізації. Співвідношення внутрішньої та зовнішньої політики держави. Інтерес в міжнародних відносинах. Взаємозв’язок інтересів, мотивів і цілей суб’єкта міжнародних відносин. Міжнародний та національний інтерес, їх співвідношення. Засоби суб’єкта міжнародних відносин. Сила як засіб, атрибут суб’єкта міжнародних відносин. Особливості трансформації суб'єктного виміру міжнародних відносин. Нові суб'єкти міжнародних відносин.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (40%): усне опитування, виступи з доповіддю на семінарах, участь у дискусіях, написання рефератів, дослідження у формі case-study, підготовка презентацій на задану тему. • Підсумковий контроль (60%): екзамен (трьохрівневе тестування).
Рекомендована література: • Основи теорії міжнародних відносин : Навч. посібник / Л.О.Дорош, М.В. Здоровега, О.Я.Івасечко, У.В. Ільницька, О.В. Кукарцев, Ю.Р.Лемко, Ю.Я. Тишкун, Я.Б.Турчин. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 244 с. • Основи теорії міжнародних відносин. Словник: Навч. посібник / М.П.гетьманчук, Л.О.Дорош, М.В. Здоровега, О.Я.Івасечко, У.В. Ільницька, О.В. Кукарцев, З.Й.Куньч, Ю.Р.Лемко, Г.І.Лучишин, Ю.Я. Тишкун, Я.Б.Турчин. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 340 с. • Дорош Л. О. Вступ до спеціальності «Міжнародні відносини»: Навч. посібн. / Л. О. Дорош, Ю. Я. Тишкун, Я. Б. Турчин. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 189 с. • Дипломатична та консульська служба: Навч. посібн. / Я. Б. Турчин, О. Н. Горбач, Л. О. Дорош, О.Я.Івасечко, У.В.Ільницька. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 224 с. • Країнознавство: Навч. посібник / Я.Б.Турчин, Л.О.Дорош, О.Н. Горбач. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 276 с. • Країнознавство: довідник / Я.Б.Турчин, Л.О.Дорош, О.Н. Горбач. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 296 с. • Камінський А. Вступ до міжнародних відносин / Камінський А. – Львів, 1995. • Мальський М.З. Теорія міжнародних відносин: Підручн. / Мальський М.З., Мацях М.М. – 2-ге вид., доп. та випр. – К.:Кобза, 2003. • Международные отношения: теории, конфликты, организации / [Под ред. проф. П.А. Цыганкова]. – М., 2004. • Основи теорії міжнародних відносин: Навч. посібн. – Львів: Академія сухопутних військ, 2010. – 240 с. • Цимбалістий В.Ф. Теорія міжнародних відносин: Навч. посібн. / Цимбалістий В.Ф. – 3-тє вид., доп. та випр. – Львів: Новий світ – 2007. – 360 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).