Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах

Спеціальність: Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Код дисципліни: 8.291.00.M.014
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Політологія та міжнародні відносини
Лектор: к.політ.н., доцент Ільницька Уляна Вікторівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: --Оволодіння теоретичними знаннями та сформованими практичними навичками з інформаційно-аналітичної діяльності у системі міжнародних відносин; сформованість у студентів цілісного уявлення про механізми здійснення комунікацій та функціонування інформаційних потоків у сфері міжнародних відносин; здобуття практичних вмінь та навичок здійснення інформаційно-аналітичної роботи; вміння використовувати на практиці методики формування інформаційної бази та методи аналізу й обробки інформаційних потоків при підготовці аналітичних досліджень та інформаційно-аналітичних документів; вміння розробляти аналітичні прогнози в галузі міжнародних відносин. • Здатність продемонструвати знання теоретико-методологічних основ та поняттєво-категорійного апарату міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій. • Знання та навики наукового дослідження актуальних проблем міжнародних відносин, розробки та реалізації нових інноваційних проектів у сфері міжнародних відносин. • Застосовувати набуті знання і розуміння для наукового аналізу систем глобального та регіонального рівня, характерних обраній сфері наукових досліджень. • Досліджувати і моделювати явища та процеси в складних динамічних системах міжнародних відносин.. • Застосовувати системний підхід, інтегруючи знання з інших дисциплін та враховуючи суспільно-політичні аспекти під час розв’язання теоретичних та прикладних завдань обраної області наукових досліджень. • Поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію розв’язання науково-прикладних завдань із урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та професійних інтересів. • Ефективно працювати як індивідуально, так і у команді. • Самостійно виконувати дослідження та застосовувати дослідницькі навички у сфері міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій. • Вести наукові дискусії українською та іноземними мовами на належному фаховому рівні, презентувати результати наукових досліджень, проводити навчальні заняття (Ум8).
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Пререквізити: -Дослідницький семінар у галузі політології та міжнародних відносин. -Сучасні проблеми міжнародних відносин та глобальної політики • Кореквізити: -Опублікування та апробація результатів наукової роботи. -Теорія та методологія досліджень у сфері політології та міжнародних відносин
Короткий зміст навчальної програми: Мета, зміст та методологія інформаційно-аналітичної роботи в міжнародних відносинах. Припущення і передбачення в інформаційно-аналітичній діяльності. Системний аналіз та теорія операцій в інформаційно-аналітичній роботі. Синергетичні аспекти інформаційно-аналітичної роботи. Когнітологічні аспекти інформаційно-аналітичної роботи. Методика формування інформаційної бази. Методика розробки аналітичних прогнозів в галузі міжнародних відносин. Методи аналітико-синтетичної обробки інформації. Підготовка інформаційно-аналітичних документів. Інформаційно-аналітична робота в закордонних установах. Чинники, що визначають стан держави та її роль на світовій арені. Інформаційно-аналітичні технології формування іміджу держави.
Методи та критерії оцінювання: 15. Методи і критерії оцінювання: • Поточний контроль (40%): усне опитування, виступи з доповіддю на семінарах, участь у дискусіях, написання рефератів, дослідження у формі case-study, підготовка презентацій на задану тему. • Підсумковий контроль (60%): екзамен (трьохрівневе тестування).
Рекомендована література: література: 1. Аналітика, експертиза, прогнозування: Монографія / [ Макаренко Є.А. та інш.] – Київ: Наша культура і наука, 2003. – 614с. 2. Бебик В.М. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технології, техніка паблік рилейшнз: Монограф. – К.: МАУП, 2005.—440с 3. Боднар І.Р. Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах: Навчальний посібник / І.Р. Боднар – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2007. - 280 с. 4. Варенко В.М. Інформаційно-аналітична діяльність: Навч. посібн. / В.М. Варенко. – К.: Університет «Україна», 2013. – 416с. 5. Європейські комунікації. Навч. посібник / Макаренко Є.А., Ожеван М.А., Тихомирова Є.Б., Рижков М.М. та ін. – К., 2006. 6. Інформаційно-аналітичне забезпечення зовнішньополітичних інтересів України / Макаренко Є.А., Тихомирова Є.Б., Рижков М.М. та ін. – К.,2006 7. Кудрявцева С.П. Міжнародна інформація [Текст]: навч. посібн. / С.П. Кудрявцева, В.В. Колос. – К. : Вид. дім «Слово», 2005. – 400с. 8. Макаренко Є.А. Європейська інформаційна політика / Є.А.Макаренко – К. : Наша культура і наука, 2000. – 368 с. 9. Макаренко Є.А. Інформаційно-аналітичне забезпечення зовнішньополітичних інтересів України (у співавт.). – К., 2006. 10. Макаренко Є.А. Міжнародні інформаційні відносини / Є.А.Макаренко – К.: Наша культура і наука, 2002. – 452 с. 11. Міжнародна інформація : навч. посібн. / М.П.Требін, І.О. Поліщук, Н.П. Осипова та ін.; за ред.. М.П. Требіна. – Х.:Право, 2014. – 336с. 12. Муковський І.Т. Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах: Навч. посібн. / Муковський І.Т., Міщенко А.Г., Шевченко М.М. – К.: Кондор, 2012. – 224с. 13. Мальський М. Теорія міжнародних відносин / М. Мальський, М.Мацяк– Л.: Каменяр, 2002.-230 с. 14. Палеха Ю.І. Документування в дипломатичній діяльності: навч посібн. / Ю.І. Палеха, В.В. Пристайко. – К.: Вид-во Ліра-К. – 2012. – 284с. 15. Ребкало В.А. Політична аналітика та прогнозування: Навчальний посібник / В.А.Ребкало, О.Л.Валевська, Ю.Г.Кальченко – Київ: УАДУ, 2002. – 60с. 16. Стратегічні комунікації в міжнародних відносинах: Монографія. Київ: Вадекс, 2019. 442 с. (Серія «Комунікації ХХІ століття») 17. Телешун С.О. Політична аналітика, прогнозування та політичні консультації / С.О.Телешун, А.С. Баронін. – Київ: Вид-во Паливода А.В., 2001. – 112с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).