Зовнішньополітичні пріоритети України у сучасній системі міжнародних відносин

Спеціальність: Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Код дисципліни: 8.291.00.M.013
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Політологія та міжнародні відносини
Лектор: к. політ. н., доцент Дорош Леся Олексіївна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • ЗН 2. Здатність продемонструвати знання теоретико-методологічних основ та поняттєво-категорійного апарату міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій; • ЗН 3. Знання та навики наукового дослідження актуальних проблем міжнародних відносин, розробки та реалізації нових інноваційних проектів у сфері міжнародних відносин; • УМ 1. Застосовувати набуті знання і розуміння для наукового аналізу систем глобального та регіонального рівня, характерних обраній сфері наукових досліджень;; • УМ 3. Застосовувати системний підхід, інтегруючи знання з інших дисциплін та враховуючи суспільно-політичні аспекти під час розв’язання теоретичних та прикладних завдань обраної області наукових досліджень;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Пререквізит: Сучасні проблеми міжнародних відносин та глобальної політики, Дослідницький семінар у галузі політології та міжнародних відносин. • Кореквізити:
Короткий зміст навчальної програми: Теоретико-методологічні основи дослідження зовнішньої політики України. Основні історичні періоди її становлення та розвитку. Міжнародне визнання незалежності України та її становлення як актора міжнародних відносин. Концептуальні принципи зовнішньої політики України та її нормативно-правове наповнення. Участь України у діяльності ООН. Участь України у миротворчій діяльності ООН. Основні напрями стратегічного партнерства України. Витоки, сучасний стан та перспективи українсько-російських відносин. Національні інтереси України в Європі. Стратегічні відносини України зі США та Канадою. Забезпечення національної безпеки та зовнішня політика України. Відносини Україна-НАТО в контексті української та європейської безпеки. Пріоритетні напрямки участі України в європейських та пострадянських безпекових організаціях. Економічний вимір зовнішньополітичної діяльності України. Правові підстави та механізми інтеграції України до ЄС. Реалізація зовнішньополітичних цілей України через участь у СОТ. Особливості взаємодії України з МВФ, СБ, ЄБРР. Економічні пріоритети України на пострадянському просторі. Україна та інтеграційні процеси на пострадянському просторі. Україна в діяльності СНД: пріоритетні напрями співпраці та проблеми взаємодії. Становлення та розвиток зовнішньополітичних та економічних відносин з країнами Азійсько-Тихоокеанського регіону, з країнами Близького, Середнього Сходу та Африки.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (40%): усне опитування, виступи з доповіддю на семінарах, участь у дискусіях, написання рефератів, дослідження у формі case-study, підготовка презентацій на задану тему. • Підсумковий контроль (60%, іспит - трьохрівневе тестування).
Рекомендована література: • Дорош Л.О. Зовнішня політика України: навч. посібник / Л.О.Дорош, О.Я.Івасечко, Я. Б. Турчин. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. – 348 с. • Міжнародні відносини і євроатлантична інтеграція України /Під. ред. Л.С.Голопатюка. – К., 2005. • Незалежна Україна в системі міжнародних відносин: Навчальний посібник. – Львів, 2000. • Овсій О.І. Зовнішня політика України від давніх часів до 1944 року: Навчальний посібник. – К., 1999. • Політологія. Кн. перша: Політика і суспільство. Кн. друга: Держава і політика /А.Колодій, Л.Климанська, Я.Космина, В.Харченко. – 2-е вид., перероб. та доп. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 664 с. • Терещенко Ю.І. Україна і європейський світ. Нариси історії від утворення Старокиївської держави до кінця XVI ст. (Навчальний посібник для вузів). – К., 1996. • Чекаленко Л.Д. Зовнішня політика України: Підручник. – К.: Либідь, 2006. – 712 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).