Демократична трансформація у країнах Центральної та Східної Європи

Спеціальність: Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Код дисципліни: 8.291.00.M.010
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Політологія та міжнародні відносини
Лектор: к.п.н., доцент Демчишак Руслан Богданович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ЗН. 1 Здатність демонструвати фундаментальні знання сучасних теорій, концепцій, історії розвитку та сучасного стану наукових досліджень у сфері міжнародних відносин та світової політики; ЗН 2. Здатність демонструвати знання теоретико-методологічних підходів у дослідженні міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій; ЗН 3. Знання та навики наукового дослідження актуальних проблем міжнародних відносин, розробки та реалізації нових інноваційних проектів у сфері міжнародних відносин; ЗН 4. Знання основ менеджменту та управління науковими проектами, знання іноземних мов, необхідні для представлення наукових результатів та ведення фахового наукового діалогу. УМ 1. Застосовувати набуті знання і розуміння для наукового аналізу систем глобального та регіонального рівня; УМ 2. Досліджувати і моделювати явища та процеси у складних динамічних системах міжнародних відносин; УМ 3. Застосовувати системний підхід, інтегруючи знання з інших дисциплін та враховуючи суспільно-політичні аспекти під час розв’язання теоретичних та прикладних завдань обраної сфери наукових досліджень; УМ 4. Поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію розв’язання науково-прикладних завдань із урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та професійних інтересів; УМ 6. Організовувати та виконувати дослідження, застосовувати кеативність та дослідницькі навички у сфері міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій; УМ 7. Оцінити доцільність та можливість застосування нових методів і технологій при дослідженні міжнародних відносин та світової політики.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Перереквізит: Сучасні проблеми міжнародних відносин та глобальної політики. - Коререквізит:
Короткий зміст навчальної програми: Країни ЦСЄ та ПСЄ: загальний огляд (Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, Румунія, Болгарія, Сербія, Хорватія, Словенія, Чорногорія, Македонія, Боснія і Герцеговина, Албанія, Греція). Становище країн ЦСЄ та ПСЄ на початку ХХ ст. Країни ЦСЄ та ПСЄ в роки Першої світової війни (становлення країн ЦСЄ та ПСЄ як суб’єктів міжнародних відносин). Розвиток демократії у країнах Центральної та Східної Європи. Зовнішня політика країн ЦСЄ та ПСЄ у міжвоєнний період ХХ ст.(країни ЦСЄ та ПСЄ у Версальсько-Вашингтонській системі міжнародних відносин). Країни ЦСЄ та ПСЄ у період Другої світової війни. Зовнішня політика країн ЦСЄ та ПСЄ у період визначення шляхів розвитку (1940-1950-ті рр.). Країни ЦСЄ та ПСЄ у форватері зовнішньої політики СРСР та спроби спротиву (країни ЦСЄ та ПСЄ у Ялтинсько-Потсдамській системі міжнародних відносин). Розпад біполярного світу та становлення самостійної зовнішньої політики країн ЦСЄ та ПСЄ. Країни ЦСЄ та ПСЄ у системі міжнародних відносин постбіполярного світу в умовах глобалізації: вибір зовнішньополітичних пріоритетів. Основні тенденції демократичної трансформації країн Центральної та Східної Європи.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (40 %): усне опитування, відповіді на семінарах, написання рефератів. - Підсумковий контроль (60 % ): екзамен ( трьохрівневе тестування).
Рекомендована література: • Марущак М. Й. Історія дипломатії ХХ століття: Курс лекцій / М. Й. Марущак. – Львів: Військовий інститут, 2000. – 403 с. • Пронь С. В. Міжнародні відносини та зовнішня політика. 1914-1991 роки: Навчальний посібник. / С.В. Пронь. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім.. Петра Могили, 2009. – 140 с. • Історія західних та південних слов’ян: ХХ ст. / [Є.П. Пугач, С.Ю. Страснюк, Р.М. Постоловський та ін. ] ; за ред. Пугача Є.П. – Харків : Око, 1998. – 464 с. • Історія міжнародних відносин і зовнішньої політики : XX-початок XXI ст. : Навчальний посібник / [В.Ф. Салабай, І.Д. Дудко, В.Борисенко, М.П.Чуб]. – К.: КНЕУ, 2006. – 368 с. • Зашкільняк Л. Історія Польщі: від найдавніших часів до наших днів / Л. Зашкільняк, М. Крикун. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2002. – 752 с. • Яровий В. І. Новітня історія центральноєвропейських та Балканських країн XX століття : Підручник для ВУЗів / В.І. Яровий. – Київ: Генеза, 2005. – 814 с. • Яровий В.І. Новітня історія країн Східної Європи в 40-ві – 90-і рр. ХХ ст. Курс лекцій : Навч.посібник / В.І. Яровий . – К.: Либідь, 1997. – 269 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).