Трансформація дипломатичної діяльності: сучасні тенденції

Спеціальність: Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Код дисципліни: 8.291.00.M.017
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Політологія та міжнародні відносини
Лектор: Доктор політичних наук, професор, Луцишин Г.І.; к. політ. н., Климчук І.І.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми під час професійної діяльності у сфері міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій, проводити дослідницько-інноваційну діяльність, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань, а також практичне впровадження отриманих результатів. КЗ. 3. Уміння ефективно спілкуватися з широкою науковою спільнотою та громадськістю з актуальних питань міжнародних відносин та світової політики, представляти та обговорювати результати своєї наукової роботи українською та іноземною мовою; КЗ 7. Здатність саморозвиватися і самовдосконалюватися впродовж життя, відповідальність за навчання, мотивування та керування роботою інших для досягнення поставлених цілей, здатність як до автономної, так і до командної роботи під час реалізації проектів; КС. 1. Грунтовні знання про сучасні проблеми міжнародних відносин, теорії, концепції та методи дослідження у сфері міжнародних відносин та світової політики; 2.Розуміння теоретико-методологічних основ наукових досліджень у сфері міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій, вміння їх ефективно застосовувати для аналізу та прогнозування проблем і тенденцій розвитку глобальної та регіональних міжнародних систем; 3.Здатність ефективно застосовувати методи аналізу, моделювання та прогнозування при проведенні наукових досліджень у сфері міжнародних відносин; 4.Розуміння сучасних міжнародних процесів, особливості функціонування міжнародних інститутів; 5.Здатність самостійно розробляти програму конкретного наукового дослідження у сфері міжнародних відносин, надавати експертну оцінку сучасним міжнародним подіям і процесам; 6. Здатність використовувати та впроваджувати новітні інформаційні та управлінські технології у сфері міжнародних відносин, вирішувати прикладні проблеми міжнародних відносин, приймати ефективні рішення; 7.Здатність розробляти та реалізовувати проекти, включаючи власні дослідження, які дають можливість переосмислювати наявні чи створювати нові знання. ЗН 1 Здатність демонструвати фундаментальні знання сучасних теорій, концепцій, історії розвитку та сучасного стану наукових досліджень у сфері міжнародних відносин та світової політики; ЗН 2 Здатність демонструвати знання теоретико-методологічних підходів у дослідженні міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій; ЗН 3. Знання та навики наукового дослідження актуальних проблем міжнародних відносин, розробки та реалізації нових інноваційних проектів у сфері міжнародних відносин; УМ. 1 Застосовувати набуті знання і розуміння для наукового аналізу систем глобального та регіонального рівня; УМ 2. Досліджувати і моделювати явища та процеси у складних динамічних системах міжнародних відносин; Ум 3. Застосовувати системний підхід, інтегруючи знання з інших дисциплін та враховуючи суспільно-політичні аспекти під час розв’язання теоретичних та прикладних завдань обраної сфери наукових досліджень; УМ 4. Поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію розв’язання науково-прикладних завдань із урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та професійних інтересів; УМ 5.Ефективно працювати як індивідуально, так і у команді; УМ 6. Організовувати та виконувати дослідження, застосовувати кеативність та дослідницькі навички у сфері міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій. КоМ 1 Уміння ефективно спілкуватись на професійному та громадському рівнях рідною та іноземними мовами; КоМ 2. Уміння чітко та ефективно презентувати результати дослідження (у тому числі іноземною мовою) та обговорювати отримані результати, здійснювати трансфер набутих знань. АіВ. 1. Здатність адаптуватись до нових умов, самостійно приймати рішення та ініціювати оригінальні дослідницько-інноваційні комплексні проекти; АіВ 2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізит: Дослідницький семінар у галізу політології та міжнародних відносин Кореквізити: Педагогічна практика
Короткий зміст навчальної програми: Сучасний світ надзвичайно змінився за останні кілька десятиліть. Разом із падінням Берлінської стіни 1989 року та іншими політичними змінами, активізувалися процеси глобалізації в економічній, технічній і соціальних сферах. Інформаційна революція та збільшення обсягів міжнародної торгівлі посилили ці процеси. Сучасна дипломатія має брати активну участь в міжнародному спілкуванні, відповідно реагуючи на нові виклики ХХІ ст. та адаптовуючи форми й методи дипломатичної діяльності до вимог сьогодення. Зміна засобів ведення дипломатії веде за собою і зміну ролі посла. Очевидно, що в ХХІ столітті вимоги до дипломата значно підвищаться. Не маючи рутинної діяльності щодо збору інформаційних даних, дякуючи технологічному прогресу, дипломат нової формації повинен проявляти себе передусім як досвідчений аналітик, менеджер та координатор. Значною стає його роль посередника між офіційною та неурядовою дипломатією, його здатність виявити та мобілізувати неурядові ре-сурси для досягнення державних цілей. Та понад усе дипломат нового покоління повинен розраховувати, коли і яким чином урядові дипломатичні ресурси можуть бути представлені іншим акторам для реалізації їх цілей на міжнародній арені. Отже, еволюція системи міжнародних відносин вимагає адаптації та змін від традиційної дипломатії, її форм ведення та структурної організації. Однак, у свою чергу, основні постулати дипломатії залишаються незмінними, лише адаптовуються до сучасних вимог. Це свідчить про важливість усталеної століттями практики ведення зовнішніх справ та про її невід’ємність незалежно від інтенсивності сучасних процесів трансформації світу.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (40%): усне опитування, виступи з доповіддю на семінарах, участь у дискусіях, групові заняття, дослідження у формі case-study, підготовка презентацій на задану тему, студентські проекти, есе, участь в обговоренні, відвідування. Екзаменаційний контроль (60%) - трирівневе тестування.
Рекомендована література: 1. Внешнеполитическая информация и современная дипломатия : сб. лекций и статей каф. массовой коммуникации и связей с общественностью ДА МИД РФ / отв. ред. и сост. Ю.Б. Кашлев. – М. : Бизнес-Пресс, 2001. – С. 140–186. 2. Гуменюк Б. Дипломатія доби глобалізації: нові виклики та завдання / Гуменюк Б. // Зовнішні справи. – 2008. – № 12. 3. Гуменюк Б. Дипломатія доби глобалізації: нові виклики та завдання / Гуменюк Б. // Зовнішні справи. – 2009. – №1. 4. Зленко А.М. Дипломатія і політика. Україна в процесі динамічних геополітичних змін / Зленко А.М. – Харків :Фоліо, 2003. – 559 с. 5. Зонова Т.В. Современная модель дипломатии: истоки становления и перспективы развития / Зонова Т.В. – М. : РОСПЕН, 2003. – 336 с. 6. Зонова Т.В. Дипломатия иностранных государств : учеб. пособие / под ред. Т.В. Зоновой ; МГИМО(У) МИД РФ. – М. : РОССПЭН, 2004. – 351 с. 7. Киссинджер Г. Дипломатия / Кисиинджер Г.М. : Ладомир,1997. – 848 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).