Транскордонна співпраця як інструмент європейської інтеграції: теорія та практика

Спеціальність: Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Код дисципліни: 8.291.00.M.016
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Політологія та міжнародні відносини
Лектор: к. політ. н., асистент Лемко Юлія Романівна.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. здатність продемонструвати знання сучасних концепцій, розуміння теоретичних та практичних проблем, історії розвитку та сучасного стану наукових знань у сфері міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій; 2. здатність продемонструвати знання теоретико-методологічних основ та поняттєво-категорійного апарату міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій; 3. Знання та навики наукового дослідження актуальних проблем міжнародних відносин, розробки та реалізації нових інноваційних проектів у сфері міжнародних відносин; 4. поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію розв’язання науково-прикладних завдань із урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та професійних інтересів; 5. оцінити доцільність та можливість застосування нових методів і технологій при дослідженні міжнародних відносин та світової політики;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: a. Пререквізит: Сучасні проблеми міжнародних відносин та глобальної політики b. Кореквізити: Трансформація суб’єктного виміру міжнародних відносин
Короткий зміст навчальної програми: Актуальність питань розвитку транскордонного співробітництва. Предмет, основні завдання та методи досліджень процесів транскордонного співробітництва. Сучасні тенденції розвитку транскордонного співробітництва в Україні та інших європейських країнах. Карпатський євро регіон. Єврорегіон «Буг». Єврорегіон «Нижній Дунай». Єврорегіон «Верхній Прут». Нові форми транскордонного співробітництва.
Методи та критерії оцінювання: a. Поточний контроль (40%): усне опитування, виступи з доповіддю на семінарах, участь у дискусіях, написання рефератів, дослідження у формі case-study, підготовка презентацій на задану тему. b. Підсумковий контроль (60%): екзамен (трьохрівневе тестування).
Рекомендована література: 10. Державна регіональна політика: особливості та стратегічні пріоритети: моногр. / за ред. З. С. Варналія]. - К.: НІДС, 2007. - 768 с. 11. Чужиков В. І. Глобальна регіоналістика: історія та сучасна методологія : моногр. - К. : КНЕУ, 2008. - 272 с. 12. Кушнір М. О. Сучасні стратегічні орієнтири європейської регіональної політики /М. О. Кушнір // Стратегічні пріоритети. - 2013. №1 (26). - С. 146-149. 13. Олійник В. Теоретичні засади та практика моніторингу регіональної політики ЄС / В. Олійник, О. Гончарова // Міжнародна економічна політика. - 2014. - №2 (21). - С. 155-178. 14. Мельник А. Регіональна політика та підтримка регіонального розвитку: Порівняння досвіду Німеччини, ЄС та України / А. Мельник // Журнал європейської економіки. - 2003. - № 2. - С. 180-203. 15. Савельєв Є. Передумови поглиблення і прискорення європейської інтеграції України / Є. Савельєв //Журнал європейської економіки. - 2006. - № 2. - С. 111-118. 16. Мікула Н. Єврорегіональна співпраця і Україна //Спільний європейський простір: гармонізація мегарегіональних суперечностей: моногр. за заг. ред. Д. Г Лук’я- ненка, В. І. Чужикова]. - К.: КНЕУ, 2007. - С. 284-301. 17. Дубовик Б. Досвід міжнародної співпраці в рамках євро регіонів. Перспективи України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www. uspishnaukraina. com.ua/index.php?lang=uk&theme= analitics&ctg_id=4&item_id=31 18. Європейська регіональна політика: натхнення для країн, що не входять до ЄС? Застосування принципів та обмін досвідом /Office of the official publica¬tions of the European Union. - Luxemboutg. 2009. - 16 c. 19. Operation Programmesin 2007-2013 [Electronic sourse]. - Mean of access: http:// www.pozytek.gov.pl/Operational,Programmes,in,2007-2013,989.html
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).