Педагогічна практика

Спеціальність: Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Код дисципліни: 8.291.00.O.020
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Політологія та міжнародні відносини
Лектор: д. політ. н., проф. Луцишин Галина Іванівна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: інтегральної: Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми під час професійної діяльності у сфері міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій, проводити дослідницько-інноваційну діяльність, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань, а також практичне впровадження отриманих результатів. загальних: КЗ 3. Уміння ефективно спілкуватися з широкою науковою спільнотою та громадськістю з актуальних питань міжнародних відносин та світової політики, представляти та обговорювати результати своєї наукової роботи українською та іноземною мовою; КЗ 4. Уміння організувати та проводити навчальні заняття з використанням прогресивних інформаційно-комунікаційних засобів; Результати навчання даної дисципліни деталізують такі Програмні результати навчання: ЗН 2. Здатність демонструвати знання теоретико-методологічних підходів у дослідженні міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій. ЗН 5. Знання сутності організації освітнього процесу, підходів до планування, організації та проведення освітньої, науково-дослідної роботи із застосуванням сучасних інформаційних технологій. УМ. 4. Поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію розв’язання науково-прикладних завдань із урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та професійних інтересів; УМ.5. Ефективно працювати як індивідуально, так і у команді; УМ 8. Вести наукові дискусії українською та іноземними мовами на належному фаховому рівні, презентувати результати наукових досліджень, проводити навчальні заняття. Ком 1. Уміння ефективно спілкуватись на професійному та громадському рівнях рідною та іноземними мовами; Ком 2. Уміння чітко та ефективно презентувати результати дослідження (у тому числі іноземною мовою) та обговорювати отримані результати, здійснювати трансфер набутих знань; АіВ 2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань; АіВ 3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи та досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Пререквізити:Професійна педагогіка - Кореквізити:
Короткий зміст навчальної програми: Ознайомлення із змістом та завданнями на період практики. Консультації керівника практики.Складання індивідуального плану роботи на період практики.Відвідування занять досвідчених викладачів кафедри політології та міжнародних відносин. Знайомство з організацією навчально-виховного процесу та науково-дослідної роботи кафедри.Написання конспектів лекційного та семінарського занять.Проведення відкритих занять.Участь в організації наукових студентських конференцій, у роботі наукового семінару кафедри.Індивідуальна робота зі студентами.Підготовка звіту за результатами проходження педагогічної практики практики. Звіт за результатами проходження практики.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (100%): виконання індивідуального науково-дослідного завдання, проведення лекційних, практичних занять за визначеними керівником педагогічної практики.
Рекомендована література: 1. Гладка Г. Порівняльний аналіз західної та вітчизняної практики застосування інтерактивних методів у викладанні суспільно-політичних дисциплін у ВНЗ / Г. Гладка // Порівняльна професійна педагогіка. - 2014. - № 4(1). - С. 125-130. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppp_2014_4%281%29__20 2. Гладка Г. Л. Перспективи застосування інтерактивних методів у викладанні курсу політології у ВНЗ / Г. Л. Гладка // Наукові записки Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія: Педагогічні та історичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. - Вип. 112. - C. 36-44. 3. Головачук Т. І. Інноваційний підхід при проведенні лекційного заняття / Т. І. Головачук // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. - 2011. - Вип. 2(1). - С. 405-410. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2011_2%281%29__70 4. Гречановська О.В. Використання ігрових форм при вивченні гуманітарних дисциплін в технічних ВНЗ. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. пр. Випуск 52. Київ-Вінниця : ДОВ «Вінниця», 2018. С. 88 – 93. 5. Гречановська О. В., Манглієва Т. Н. Сутність та використання кейс-методу в навчально-виховному процесі. Матеріали XVI науково-технічної конференції підрозділів Вінницького національного технічного університету (НТКП ВНТУ–2017) : збірник доповідей. – Вінниця: ВНТУ, 2017. С. 133–136. https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/allvntu /index/pages/view/zbirn2017. 6. Гуманітарна освіта і виховання особистості: Збірник наукових праць / За ред. Васяновича Г.П. – Львів: В-во «Сполом», 2004. – 219 с. 7. Дмитренко М.А Політична освіта і політичне просвітництво в системі чинників суспільного розвитку/М.А Дмитренко//Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін.[зб. наукових праць]/ред. рада: ВП Андрущенко (голова); М-во освіти і науки, Нац. пед. ун-т імені МП Драгоманова.–К.: Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2009.–Вип. 1.–С. 61-68 8. Кара С. Організація керівництва педагогічною практикою – важлива умова формування професійної компетентності студентів // Рідна школа. – 2006. – № 2. – С. 11-13. 9. Ковальчук Л.О. Основи педагогічної майстерності: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 608 с. 10. Костирко Т. М. Формування культури академічної доброчесності бібліотекою закладу вищої освіти / Т. М. Костирко, М. С. Жигалкіна // Бібліотечний Меркурій. - 2019. - Вип. 2. - С. 190-198. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/libmer_2019_2_18 11. Інноваційні педагогічні технології: теорія та практика використання у вищій школі : монографія / І. І. Доброскок, В. П. Коцур, С. О. Нікітчина [та ін.] ; Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України. – Переяслав-Хмельниц. : Вид-во С. В. Карпук, 2008. – 284 12. Ломака І. І.Методика викладання соціально-політичних дисциплін:навчально –методичний посібник для студентів Факультету історії, політології та міжнародних відносин. Галузь знань -05 «соціальні поведінкові науки». Напрям підготовки -052 «політологія». Івано –Франківськ. 2016. –44 с 13. Лобас В.X Методологічні основи викладання гуманітарних і суспільних дисциплін // Соціологічна наука і освіта в Україні: Зб. наук. пр. —К., 2000. Вип.1 14. Медкова О. М. Кейс-метод як особливий вид навчального матеріалу. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГУМАНІТАРНО-ТЕХНІЧНОЇ ЕЛІТИ http://interconf.fl.kpi.ua/node/1272 15. Михайличенко О.В. Суспільно-політичні та гуманітарні науки: теорія, історія та методика навчання: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів [Текст з іл., передмова М.Б.Євтух] / О.В. Михайличенко – Суми: СумДПУім.А.С.Макаренка, 2011. –347с. 16. П’ятакова Г.П. Практикум зі спецкурсу “Основи педагогічної майстерності”: для студентів педагогічних спеціальностей. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 40 с. 17. Програма педагогічної практики аспірантів / Ю.Ц. Жидецький [розробник]. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2016.- 11 с. 18. Семигіна Т. В. Застосування проблемно-орієнтованого навчання у прикладних політологічних дисциплінах / Т. В. Семигіна // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. - 2014. - Вип. 15. - С. 184-189. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_022_2014_15_32 19. Сисоєва С.О. Інтерактивні технології навчання дорослих: навчально-методичний посібник / С.О.Сисоєва; НАПН України, Ін-т педагогічної освіти та освіти дорослих. – К.: ВД «ЕКМО», 2011. – 320 с. 20. Сурмін Ю. П. Метод аналізу ситуацій (Casestudy) та його навчальні можливості. Глобалізація і Болонський процес: проблеми і технології: Кол. моногр. – К.: МАУП, 2005. 21. Теоретико-методичні засади викладання предметів гуманітарного циклу в професійно-технічних навчальних закладах / За ред.Васяновича Г.П. – Львів: Укр.технології. – 2003. – 220 с. 22. Шевченко О.А., Хозраткулова І.А. Тренінги професійного становлення молодих педагогів. – Х.: Вид. група «Основа», 2010. – 112 с. 23. Третько В. Компетентнісний підхід в системі професійної підготовки майбутніх фахівців міжнародних відносин / В. В. Третько // Педагогічний дискурс. - 2011. - Вип. 9. - С. 349-353. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2011_9_82
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).