Глобальний розвиток економічних систем

Спеціальність: Міжнародні економічні відносини
Код дисципліни: 8.292.00.O.006
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: д.е.н., проф. Пирог Ольга Володимирівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета вивчення навчальної дисципліни полягає у формуванні у студентів розуміння умов і факторів становлення, механізмів та інструментів функціонування глобальної економіки, усвідомлення своєї інтелектуальної місії для прийняття збалансованих управлінських рішень у контексті загально цивілізаційного прогресу
Завдання: 1. здатність до письмової та усної комунікації українською та англійською (чи іншою) мовами; 2. уміння здійснювати оцінювання і прогнозування міжнародних політичних, економічних, соціальних подій та явищ; 3. здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, що дозволяє формулювати висновки (діагноз) для різних типів складних управлінських задач, здійснювати планування, аналізування, контролювання та оцінювання власної роботи та роботи інших осіб; 4. уміння проводити дослідження на відповідному рівні, мати дослідницькі навички, що виявляються у здатності формувати (роблячи презентації, або представляючи звіти) нові продукти в обраній галузі, вибирати належні напрями і відповідні методи для їх реалізації, беручи до уваги наявні ресурси
Результати навчання: 1. знання основних моделей та стратегії розвитку національних економік, підходів, методів та інструментів макроекономічного аналізу, їх переваг, недоліків і сучасних тенденції; 2. знання програмних пакетів, які можуть використовуватися для аналізування статистичних даних; 3. знання тенденцій технологічного розвитку у глобальному масштабі торгівлі товарами і послугами; 4. системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей у міжнародних економічних відносинах; 5. аналізувати структуру глобальної економіки за різними критеріями економічного розвитку; 6. робити порівняльній аналіз основних моделей та стратегій економічного розвитку; 7. уміння виявити провали міжнародної економічної політики та запропонувати напрями їх нівелювання.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Глобальна економіка; • Дослідницький семінар у галузі економіки, управління та міжнародних економічних відносин; • Філософія і методологія науки; • Іноземна мова для академічних цілей. кореквізити: • Глобальні проблеми та виклики економічного розвитку; • Моделювання розвитку глобальної економіки; • Міжнародна економічна та торгівельна політика.
Короткий зміст навчальної програми: Вивчення закономірностей та сучасних тенденцій глобалізації; цивілізаційної парадигми глобального економічного розвитку; передумов та факторів становлення глобальної економіки; конкурентних механізмів функціонування глобального ринку; процесів глобальної корпоратизації та регіоналізації бізнесу; природу глобального економічного циклу; принципів глобальної інституціоналізації економічного розвитку.
Опис: вивчення закономірностей та сучасних тенденцій глобалізації; цивілізаційної парадигми глобального економічного розвитку; передумов та факторів становлення глобальної економіки; конкурентних механізмів функціонування глобального ринку; процесів глобальної корпоратизації та регіоналізації бізнесу; природу глобального економічного циклу; принципів глобальної інституціоналізації економічного розвитку.
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль (робота у ВНС, case-study, усне опитування) - 30 балів; • контрольний захід (іспит) – 70 балів.
Критерії оцінювання результатів навчання: Підсумкова семестрова оцінка у 100-бальній шкалі переводиться у державну оцінку відповідно до прийнятої в Університеті системи: • 88-100 балів –“відмінно” • 71-87 балів – “добре” • 50-70 балів – “задовільно” • 0-49 балів – “ не задовільно”. • Оцінка “відмінно” (88-100 балів) виставляється за повні, систематизовані знання. Студент має вірно відповісти на поставлені завдання і розв’язати практичні завдання, допускаються незначні механічні помилки, які суттєво не спотворюють загальний результат практичних задач. • Оцінка “добре” (71-87 балів) передбачає, що в цілому володіючи матеріалом, студент правильно відповідає на більшість поставлених завдань і допускає незначні неточності та окремі помилки при розв’язанні практичних задач. • Оцінка “задовільно” (50-70 балів) виставляється студенту, який має суттєві недоліки при розв’язанні поставлених завдань та має прогалини у практичних знаннях, але спробував розв’язати задачі, де міг допустити помилки. • Оцінка “незадовільно” (менше 50 балів) виставляється студенту, який не розуміє суті поставлених питань, не знає основних понять з предмету і не вірно на них відповів.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: - Поточний контроль (30%): усне опитування, робота на практичному занятті, виконання розрахунково-графічної роботи;
Рекомендована література: 1. Глобальна економіка: навчальний посібник / О.Є. Кузьмін, О.В. Пирог, І.В. Литвин. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. - 300 с. 2. Глобальна економіка у посткризовий період: тенденції та перспективи: аналітична доповідь / М.Г. Бугрій, І.В. Ус, Т.О. Федоренко, Є.О. Медведкіна. – К.: НІСД, 2012. – 46 с. 3. Кальченко Т.В. Глобальна економіка: методологія системних досліджень: монографія / Т.В. Кальченко. – К.: КНЕУ, 2006. – 248 с. 4. Perspectives on Global Development – 2019. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.oecd-ilibrary.org/development/perspectives-on-global-development-2019_persp_glob_dev-2019-en 5. The Anthropology of Development and Globalization: From Classical Political Economy to Contemporary Neoliberalism / ed. by M. Edelman, A. Haugerud. – UK: Blackwell Publishing, 2005. – 416 p.
Уніфікований додаток: Lviv Polytechnic National University ensures the realization of the right of persons with special educational needs to obtain higher education. Inclusive educational services are provided by the "Without Limits" service of accessibility to learning opportunities, the purpose of which is to provide permanent individual support for the educational process of students with disabilities and chronic diseases. An important tool for the implementation of the inclusive educational policy at the University is the Program for improving the qualifications of scientific and pedagogical workers and teaching and support staff in the field of social inclusion and inclusive education. Contact at: St. Karpinsky, 2/4, 1st floor, room 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).