Педагогічна практика

Спеціальність: Міжнародні економічні відносини
Код дисципліни: 8.292.00.O.008
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: д.е.н., проф. Пирог Ольга Володимирівна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета практики: поглиблення і закріплення психолого- педагогічних знань студентів, формування у них умінь і навичок організації різноманітних видів позаурочної діяльності та дозвілля учнів, спрямованих на формування у них соціальних, громадянських, моральних та інших якостей.
Завдання: 1. здатність до письмової та усної комунікації українською та англійською (чи іншою) мовами; 2. уміння здійснювати оцінювання і прогнозування міжнародних політичних, економічних, соціальних подій та явищ; 3. здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, що дозволяє формулювати висновки (діагноз) для різних типів складних управлінських задач, здійснювати планування, аналізування, контролювання та оцінювання власної роботи та роботи інших осіб; 4. уміння проводити дослідження на відповідному рівні, мати дослідницькі навички, що виявляються у здатності формувати (роблячи презентації, або представляючи звіти) нові продукти в обраній галузі, вибирати належні напрями і відповідні методи для їх реалізації, беручи до уваги наявні ресурси.
Результати навчання: 1. Знати систему вищої освіти в Україні, специфіку професійно-педагогічної діяльності викладача вищої школи; використовувати законодавче та нормативно-правове забезпечення вищої освіти, сучасні засоби і технології організації та здійснення освітнього процесу, різноманітні аспекти виховної роботи зі студентами, інноваційні методи навчання. Критично оцінювати власні наукові розробки при впровадженні у навчальний процес. 2. Демонструвати системний науковий світогляд, уміння креативно мислити, формулювати висновки і розробляти рекомендації, пропонувати неординарні підходи з використанням новітніх технології у розв’язанні поставлених завдань. 3. Ідентифікувати наукові та практичні проблеми, готувати наукові тексти та доповіді, здійснювати публічну апробацію результатів досліджень як державною так і іноземними мовами, демонструвати усну та письмову комунікацію. 4. Демонструвати лідерські якості, навички міжособистісної взаємодії, вміння працювати в команді дослідників, ефективно спілкуватися на професійному та соціальному рівнях, дотримуючись принципів наукової етики. 5. Здійснювати публічну апробацію результатів досліджень, сприяти їх поширенню в науковій та практичній сферах як українською, так і іноземними мовами. 6. Уміння застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні інструменти і технології для забезпечення ефективних наукових та професійних комунікацій. 7. Здатність самостійно проводити наукові дослідження та приймати рішення. 8. Здатність формулювати власні авторські висновки, пропозиції та рекомендації. 9. Здатність усвідомлювати та нести особисту відповідальність за одержані результати дослідження.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Філософія і методологія науки; • Професійна педагогіка. кореквізити: • Риторика; • Особливості розвитку Європейської економіки.
Короткий зміст навчальної програми: спрямована на набуття навичок здійснення навчально-виховного процесу у закладі вищої освіти й формування вмінь викладацької діяльності, зокрема викладання спеціальних дисциплін, організації навчальної та науково-методичної роботи у вищій школі.
Опис: В період педагогічної практики (6-7 семестр) кожен студент проводить 11 пробних занять, 4 заняття профілю додаткової кваліфікації (у відповідності з графіком).
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль - 70 балів; • контрольний захід (залік) – 30 балів.
Критерії оцінювання результатів навчання: - Поточний контроль (30%): усне опитування, робота на практичному занятті, виконання розрахунково-графічної роботи; - Підсумковий контроль (70%): іспит (письмова та усна компонента)
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Підсумкова семестрова оцінка у 100-бальній шкалі переводиться у державну оцінку відповідно до прийнятої в Університеті системи: • 88-100 балів –“відмінно” • 71-87 балів – “добре” • 50-70 балів – “задовільно” • 0-49 балів – “ не задовільно”. • Оцінка “відмінно” (88-100 балів) виставляється за повні, систематизовані знання. Студент має вірно відповісти на поставлені завдання і розв’язати практичні завдання, допускаються незначні механічні помилки, які суттєво не спотворюють загальний результат практичних задач. • Оцінка “добре” (71-87 балів) передбачає, що в цілому володіючи матеріалом, студент правильно відповідає на більшість поставлених завдань і допускає незначні неточності та окремі помилки при розв’язанні практичних задач. • Оцінка “задовільно” (50-70 балів) виставляється студенту, який має суттєві недоліки при розв’язанні поставлених завдань та має прогалини у практичних знаннях, але спробував розв’язати задачі, де міг допустити помилки. • Оцінка “незадовільно” (менше 50 балів) виставляється студенту, який не розуміє суті поставлених питань, не знає основних понять з предмету і не вірно на них відповів.
Рекомендована література: 1. Програма педагогічної практики для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» / Кузьмін О. Є., Пирог О. В., Дуляба Н. І. – Львів, 2019. 2. Козак Н. Л. Університетська освіта: навч. посібник/ Н. Л. Козак, І. М. Шоробура. – Львів: «Новий Світ-2000», 2011. – 180 с. 3. Дуляба Н.І. Проблеми та перспективи входження українських університетів в світові освітні рейтинги / Н. І. Дуляба // Науковий вісник НЛТУУ. - 2012. – Вип. 22.7. – С. 273-286. 4. Педагогіка вишої школи: навч. посібник / З.Н. Курлянд, Р.І. Хмелюк, А.В. Семенова та ін.; за ред. З.Н. Курлянд. – К:. Знання, 2015. – 495 с. 5. Калашнікова С. Європейська політика модернізації вищої освіти: ключові орієнтири / С. Калашникова // Вища освіта України. – 2012. - № 2. - С. 80-84.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу здобувачів освіти з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).