Інноваційний розвиток підприємницьких структур

Спеціальність: Міжнародні економічні відносини
Код дисципліни: 8.292.00.M.024
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: к.е.н., професор Чернобай Ліана Іванівна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета вивчення навчальної дисципліни полягає у формуванні фундаментальних знань теорії та практики інноваційного розвитку підприємницьких структур і відповідальних професійних компетенцій.
Завдання: загальні компетентності: ІНТ. Здатність виявляти та розв’язувати комплексні проблеми в сфері міжнародних економічних відносин, висувати гіпотези та генерувати нові ідеї їх комплексного розв’язання, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створених нових цілісних знань у процесі дослідницько-інноваційної діяльності та професійної практики. фахові компетентності: ФК3. Здатність до аналітичного мислення та практичних навичок систематизації інформації з метою обробки великих масивів даних, здійснення оцінювання та прогнозування міжнародних економічних та соціальних явищ; ФК4. Здатність застосовувати інформаційні технології, сучасні методи моделювання та прогнозування із використанням новітніх прикладних пакетів і програмних продуктів для наукового обґрунтування та підтвердження/спростування гіпотез.
Результати навчання: ЗН1. Узагальнювати, критично мислити й аналізувати явища та проблеми, які вивчаються, проявляти гнучкість у прийнятті рішень на основі логічних аргументів та перевірених фактів в умовах обмеженого часу і ресурсів на засадах загальнонаукової методології. УМ2. Демонструвати системний науковий світогляд, уміння креативно мислити, формулювати висновки і розробляти рекомендації, пропонувати неординарні підходи з використанням новітніх технологій у розв’язанні поставлених завдань. УМ3. Ідентифікувати наукові та практичні проблеми, готувати наукові тексти та доповіді, здійснювати публічну апробацію результатів досліджень як державною, так і іноземними мовами, демонструвати усну та письмову комунікацію. Методи навчання і викладання Словесні, наочні, практичні. Лекційні та лабораторні заняття: інформаційно-рецептивний метод; репродуктивний метод; евристичний метод; метод проблемного викладу. Самостійна робота: репродуктивний метод; дослідницький метод. Методи оцінювання рівня досягнення результатів навчання Поточний та екзаменаційний контроль. Методи оцінювання знань: усне опитування на початку занять; поточне тестування у ВНС; оцінювання активності студента під час лабораторних занять, уточнень і визначень, доповнень попередніх відповідей; оцінювання внесених пропозицій, оригінальних рішень під час захисту контрольних робіт для заочної форми навчання тощо. Екзамен: тестування, усне опитування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Сучасні теорії світового економічного розвитку, • Глобальні проблеми та виклики економічного розвитку. кореквізити: • Методи дослідження міжнародної підприємницької діяльності; • Управління науковими проектами.
Короткий зміст навчальної програми: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти знатиме: еволюцію інноваційного розвитку, його категорійний апаратом, класифікацію форм та видів; базові концепції, теорії та моделі інноваційного розвитку; державну інноваційну політику та методи її реалізації; сутність інноваційного потенціалу підприємства та способи його оцінювання; методи організування інноваційних процесів на підприємстві; методи стимулювання творчої активності персоналу; методи оцінювання економічної ефективності інноваційного потенціалу підприємницької структури; умітиме: застосовувати та інтегрувати знання і розуміння дисциплін інших галузей знань; виявляти та розуміти причинно-наслідкові зв’язки, аналізувати й узагальнювати зовнішню і внутрішню управлінську інформацію для здійснення управління інноваційним розвитком підприємницьких структур в умовах глобалізації; ініціювати, обґрунтовувати та управляти актуальними науковими проектами інноваційного характеру, самостійно проводити наукові дослідження, взаємодіяти у колективі та виявляти лідерські здібності при виконанні наукових проектів; досліджувати проблематику інноваційного розвитку підприємницьких структур; аргументовано обирати методи оцінювання економічної ефективності інновацій; розставляти пріоритети серед великої кількості задач інноваційного розвитку підприємства.
Опис: Основні поняття і сутність теорії інноватики. Становлення теорії інноваційного розвитку та її сучасні концепції. Інноваційний процес як об’єкт інноваційного менеджменту. Класифікація інновацій та їх особливість. Державне регулювання інноваційної діяльності. Основи інноваційного менеджменту. Підприємство як основний суб’єкт реалізації нововведень. Інноваційні стратегії. Методи організації інноваційних процесів на підприємстві. Організаційні форми, які забезпечують розвиток інноваційних процесів. Система мотивації інноваційної діяльності в організації. Оцінка ефективності інновацій.
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль - робота у ВНС, аналізування кейсів; презентації; усне опитування (30%); • підсумковий контроль – іспит (70 %): письмово-усна форма (50% - письмова, 20% - усна).
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль 30 балів, в т.ч.: робота у ВНС – 10 балів; усне опитування – 4 бали; виконання кейсів – 8 балів (по 4 бали за кожен); презентації – 8 балів (по 4 бали за кожну). Екзаменаційний контроль – 70 балів, в т.ч.: письмова компонента – 50 балів, усна компонента – 20 балів. При невиконанні окремих критеріїв з тієї чи іншої форми контролю знань кількість балів, яка виставляється здобувачеві освіти, може бути знижена: - за неповну відповідь - 0,5 балів; - за кожну неправильну відповідь – 1 бал; - за недостовірність поданої інформації – 2 бали; - за недостатнє розкриття теми – 1,5 бали; - за відсутність посилань на літературні джерела – 0,5 бала.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Сертифікований навчально-методичний комплекс «Інноваційний розвиток підприємницьких структур» розміщено у віртуальному навчальному середовищі за адресою: https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=461 2. Конспект лекцій з дисципліни «Інноваційний розвиток підприємницьких структур» для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 056 «Міжнародні економічні відносини» усіх форм навчання / Укл.: д.е.н., проф. Одрехівський М.В., к.е.н., проф. Чернобай Л.І. – Львів: Видавничий центр кафедри ММП ІНЕМ Національного університету «Львівська політехніка», 2021. – 66 с. 3. Методичні рекомендації до проведення практичних занять та самостійного вивчення дисципліни «Інноваційний розвиток підприємницьких структур» для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 056 «Міжнародні економічні відносини» усіх форм навчання / Укл.: д.е.н., проф. М.В. Одрехівський, к.е.н., проф. Л.І.Чернобай - Львів: Видавничий центр кафедри ММП ІНЕМ Національного університету «Львівська політехніка», 2021. – 22 с. 1. Wagner, M. (2017) Entrepreneurship, innovation and sustainability. Routledge. 2. Mazzarol, T. (2011). Entrepreneurship and innovation: Readings and cases. Prahran, VIC, Australia: Tilde University Press. 3. Christensen, C. M. (2013) The innovator's dilemma: when new technologies cause great firms to fail. Harvard Business Review Press. 4. Franz, H. W., Hochgerner, J., & Howaldt, J. (Eds.). (2012) Challenge social innovation: potentials for business, social entrepreneurship, welfare and civil society. Springer Science & Business Media. 5. Smits, R. E., Kuhlmann, S., & Shapira, P. (2010). The theory and practice of innovation policy. Edward Elgar Publishing. 6. Взаємодія учасників інноваційного процесу у ланцюгу вартості: монографія / Чухрай Н.І. та ін..; за наук. ред. Н.І.Чухрай; Нац. ун-т «Львів. Політехніка», Громад. Акад. наук в м. Лодзь, Польща. – Л.: Вид-во Львів. Політехніки, 2012. – 350 с. 7. Pyroh O., Prokopenko M., Chernobay L., Kovalenko R., Papizh Y., Syta Y. Management of business processes and export-import activity of industrial enterprises in the digital economy [Електронний ресурс] // Estudios de Economia Aplicada. – 2021. – Vol. 39, No. 5. (SciVerse SCOPUS, Web of Science Emerging Sources Citation Index). 8. Ptashchеnko O., Chernobay L., Malykhina S., Verezomska I., Yaremchuk S. Problems and prospects of application of strategies of personnel management of international companies in Ukrainian business practice // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Університет банківської справи. – 2022. – Т. 1, № 42. – С. 406–414. (Web of Science Emerging Sources Citation Index).
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).