Інтелектуалізація та інформатизація світогосподарського розвитку

Спеціальність: Міжнародні економічні відносини
Код дисципліни: 8.292.00.M.025
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: д.е.н., проф. Шпак Н.О., к.е.н., доц. Найчук-Хрущ М.Б.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета вивчення навчальної дисципліни “Інтелектуалізація та інформатизація світогосподарського розвитку” полягає у розвитку в аспірантів дослідницьких навиків високого рівня у сфері аналізу, дослідження та оцінювання рівня інтелектуалізації та інформатизації як суб’єктів господарювання на мікро рівні, так і загально господарського розвитку на глобальному рівні, що направлені на отримання нових наукових знань, підготовки до захисту дисертації.
Завдання: 1) знати основні принципи та положення концепції інтелектуалізації світогосподарського розвитку; 2) знати форми та стратегічні засоби науково-технологічного обміну, інтелектуалізації людських ресурсів; 3) вміти виділяти та аналізувати базові компоненти інтелектуалізації світогосподарського розвитку; 4) вміти пояснювати та описувати корпоративні стратегії науково-технологічного обміну, економічні політики регулювання руху людських ресурсів та застосовувати відповідний стратегічний інструментарій; 5) розуміти основні тенденції розвитку та ознаки інтелектуалізації світової економіки; 6) розуміти інституціональні рамки та обмеження науково-технологічного обміну та інтелектуалізації людських ресурсів.
Результати навчання: ЗН1. узагальнювати, критично мислити й аналізувати явища та проблеми, які вивчаються, проявляти гнучкість у прийнятті рішень на основі логічних аргументів та перевірених фактів в умовах обмеженого часу і ресурсів на засадах загальнонаукової методології; ЗН3. Аналізувати та застосовувати концептуальні моделі, науковий доробок вітчизняних та зарубіжних вчених, фундаментальні постулати та теорії, парадигми глобального економічного розвитку, новітні підходи до функціонування і розвитку світового господарства та міжнародних економічних відносин ЗН5 Володіння аналітичним мисленням та методиками систематизації інформації оброки веиких масивів даних, оцінювання та прогнозування соціально-економічних явищ. УМ2. Демонструвати системний науковий свіотогляд, уміння креативно мислити, формулювати висновки і розробляти рекомендації, пропонувати неординарні підходи з використанням нвітніх технологій у розв'язанні поставлених завдань.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізит: Менеджмент, Економіка підприємства - кореквізит: Інтелектуальна власність
Короткий зміст навчальної програми: У курсі передбачено вивчення таких основних тематичних питань: теоретичні засади інтелектуалізації світогосподарського розвитку; становлення концепції інтелектуалізації світогосподарського розвитку; стратегії інтелектуалізації світогосподарського розвитку; технологія дослідження інтелектуалізації світової економіки та її розвитку; стан інтелектуалізації розвитку світової економіки; розвиток та інтелектуалізація національних економік; форми та стратегічні засоби науково-технологічного обміну; корпоративні стратегії в міжнародному науково-технологічному обміні; трансфер технологій як форма та спосіб поширення інновацій; інтелектуальний капітал та проблеми його розвитку; інтелектуалізація міжнародного руху людських ресурсів; об’єктивна закономірність інформатизації світо господарського розвитку; структуризація знань у сучасному світі; характеристики основних загроз безпеці ІС; планування захисту економічної інформації; технології захисту інформації в глобальних ІС.
Опис: Теоретичні засади інтелектуалізації світогосподарського розвитку Технологія дослідження інтелектуалізації світової економіки та її розвитку Форми та стратегічні засоби науково-технологічного обміну Інтелектуалізація людських ресурсів Інформатизація світо господарського розвитку Проблеми захисту інформації в світових інформаційних системах
Методи та критерії оцінювання: – поточний контроль (30%): самостійні роботи, усне опитування, контрольна робота – підсумковий контроль (70%, іспит): тестування та теоретичні питання (50%), усна доповідь (20%)
Критерії оцінювання результатів навчання: • за виконання і представлення індивідуальних поточних робіт та завдань (3 роботи по 10 балів) – 30 балів; • за виконання пісумкової роботи (екзаменаційне завдання) – 70 балів (50 – письмова компонента, 20 – усна компонента). • Підсумкова семестрова оцінка у 100-бальній шкалі переводиться у державну оцінку відповідно до прийнятої в Університеті системи: • 88-100 балів –“відмінно”; • 71-87 балів – “добре”; • 50-70 балів – “задовільно”; • 0-49 балів – “ не задовільно”.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1) Сазонець О. М. Інформаційні системи і технології в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю [текст] : навч. посіб. / О. М. Сазонець. – К. : «Центр учбової літератури», 2014. – 256 с. 2) Кузьмін О. Є. та ін. Економіка інноваційного підприємства / О.Є. Кузьмін, І.Н. Пащенко , Л.І. Чернобай, АО. Босак. Львів: Видавництво Львівської політехніки, – 2009.- 456с. 3) Томашевський О.М., Цегелик Г.Г., Вітер М.Б., Дубук В.І. Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів. Навчальний посібник. - К.: Видавництво «Центр учбової літератури», 2012. - 296 с. - ISBN 978-617-673-003-3. 4) Інформаційні системи і технології на підприємствах: Підручник. Затверджено МОН / Плескач В.Л., Затонацька Т.Г. — К., 2011. — 718 с 5) Kawasaki, G. (2015). The Art of the Start 2.0: The Time-Tested, Battle-Hardened Guide for Anyone Starting Anything. New York, USA, The Penguin group. 6) Farrukh, C., Kerr, C., Phaal, P., Athanassopoulou, N., & Routley, M. (2014) Light-weighting innovation strategy: A roadmapportfolio toolkit, The Portland International Conference for Management of Engineering and Technology, Kanazawa, July 27-31. 7) Drucker, P.F. (2004). Management: Tasks, Responsibilities, Practices (Drucker). Butterworth-Heinemann (November 17, 2004).
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).