Міжнародне інвестування в умовах розвитку світового фондового ринку

Спеціальність: Міжнародні економічні відносини
Код дисципліни: 8.292.00.M.028
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: к.е.н., доц. Дорошкевич К. О.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: оволодіння теоретичними знаннями та одержання практичних навичок з міжнародного інвестування на світовому фондовому ринку, ознайомлення з економічними законами функціонування та методами емісії, обігу та ліквідації цінних паперів на первинному та вторинному фондових ринках для здійснення професійного управління фондовими активами, формування ефективного портфелю цінних паперів
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: загальні: ІНТ здатність виявляти та розв’язувати комплексні проблеми в сфері міжнародних економічних відносин, висувати гіпотези та генерувати нові ідеї їх комплексного розв’язання, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань у процесі дослідницько-інноваційної діяльності та професійної практики. фахові: ФК 3 здатність до аналітичного мислення та практичних навичок систематизації інформації з метою обробки великих масивів даних, здійснення оцінювання та прогнозування міжнародних економічних та соціальних явищ.
Результати навчання: В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати: теоретичні та організаційні основи здійснення обслуговування на міжнародному фондовому ринку; основи організації роботи з цінними паперами; правове регулювання функціонування фондового ринку в Україні та за кордоном. Фахівець повинен: бути здатним до аналітичного мислення та практичних навичок систематизації інформації з метою обробки великих масивів даних, здійснення оцінювання та прогнозування міжнародних економічних та соціальних явищ; узагальнювати, критично мислити й аналізувати явища та проблеми, які вивчаються, проявляти гнучкість у прийнятті рішень на основі логічних аргументів та перевірених фактів в умовах обмеженого часу і ресурсів на засадах загальнонаукової методології; мати наукове цілісне уявлення про економічну єдність світу, регуляторні механізми міжнародних економічних відносин на національному, регіональному та міжнародному рівнях в умовах сучасних процесів конвергенції і дивергенції; володіти аналітичним мисленням та методиками систематизації інформації обробки великих масивів даних, оцінювання та прогнозування економічних та соціальних явищ; ідентифікувати наукові та практичні проблеми, готувати наукові тексти та доповіді, здійснювати публічну апробацію результатів досліджень як державною так і іноземними мовами, демонструвати усну та письмову комунікацію.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізит: "Глобальні проблеми та виклики економічного розвитку"; кореквізит: "Особливості розвитку Європейської економіки"
Короткий зміст навчальної програми: Загальний огляд міжнародного фондового ринку. Загальний огляд ринку цінних паперів, що обертаються на міжнародному фондовому ринку. Акції. Облігації. Векселі. Депозитні сертифікати. Опціони. Індекси.
Опис: Навчальна дисципліна присвячена вивченню наступних питань: cутність та призначення цінних паперів, ринки цінних паперів та їх класифікація, види цінних паперів, способи емісії цінних паперів, особливості формування та оцінювання доходності та ризиковості портфелю цінних паперів; сутність та призначення основних цінних паперів акцій (акцій, облігацій, векселів), визначення ринкової вартості; визначення і види деривативыв (ф’ючерсів, опціонів), вимоги, що ставляться до ф’ючерсів, порядок емісії та інвестування ф’ючерсів, офсетна угода з ф’ючерсними контрактами, хеджерські операції: призначення та застосування; роль хеджування в товарообігу країни з ринковою економічною системою, взаємозв’язок цін на ф’ючерсному та спот ринку; довге та коротке хеджування: алгоритм проведення; категорії, які використовуються при операціях з опціонами, опціони типу «колл» та «пут», відкрита та закрита позиції, відкриті опціонні контракти, котування опціонів, операції з опціонами та розподіл прибутків і втрат емітента та інвестора при зміні ринкової вартості базового активу; індекси ділової активності фондових та товарних бірж: означення, призначення та методи обчислення, індекс Доу-Джонса, «Індекс-65», індекси «Стандард енд Пурз-500» та «Стандард енд Пурз-100», індекси Нью-Йоркської фондової біржі – NYSE, індекси Американської фондової біржі – AMEX, складений індекс «Велю Лайн-1700», угоди з біржовими індексами., опціонні та ф’ючерсні контракти по біржових індексах.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (30%): усне опитування, робота на практичному занятті, виконання розрахунково-графічної роботи; - Підсумковий контроль (70%): іспит (письмова та усна компонента)
Критерії оцінювання результатів навчання: Підсумкова семестрова оцінка у 100-бальній шкалі переводиться у державну оцінку відповідно до прийнятої в Університеті системи: • 88-100 балів –“відмінно” • 71-87 балів – “добре” • 50-70 балів – “задовільно” • 0-49 балів – “ не задовільно”. • Оцінка “відмінно” (88-100 балів) виставляється за повні, систематизовані знання. Студент має вірно відповісти на поставлені завдання і розв’язати практичні завдання, допускаються незначні механічні помилки, які суттєво не спотворюють загальний результат практичних задач. • Оцінка “добре” (71-87 балів) передбачає, що в цілому володіючи матеріалом, студент правильно відповідає на більшість поставлених завдань і допускає незначні неточності та окремі помилки при розв’язанні практичних задач. • Оцінка “задовільно” (50-70 балів) виставляється студенту, який має суттєві недоліки при розв’язанні поставлених завдань та має прогалини у практичних знаннях, але спробував розв’язати задачі, де міг допустити помилки. • Оцінка “незадовільно” (менше 50 балів) виставляється студенту, який не розуміє суті поставлених питань, не знає основних понять з предмету і не вірно на них відповів.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: • виконання та захист контрольних робіт (2 роботи по 15 балів) – 30 балів; • за виконання контрольного заходу (екзаменаційного завдання) – 70 балів (50 – письмова компонента, 20 – усна компонента).
Рекомендована література: 1. Міжнародний фондовий ринок Навчальний посібник-практикум / О. Є. Кузьмін, Н. О. Шпак, О. Ю. Григор’єв, К. О. Дорошкевич, С. В. Князь, Т. В. Ясінська. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. - 200 с. 2. Vysotska, V., Bublyk, M., Vysotsky, A., Doroshkevych, K....Chyrun, L. Methods and Tools for Web Resources Processing in E-Commercial Content Systems. 2020 IEEE 15th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies, CSIT 2020 - Proceedings, 2020, 1, pp. 114–118. 3. Haugen, Robert A. Modern Investment Theory. Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ: A Paramount Communications Company. 1993. 4. Madura, Jeff. Financial markets and institutions. - 2-nd edition.- West Publishing Company, 1994. 5. Chen H. J. Chen S. J. 2012. Investment-cash flow sensitivity cannot be a good measure of financial constraints: Evidence from the time series. Journal of Financial Economics103:393–410. 6. Amromin, Gene, and Steven A. Sharpe. 2014. “From the Horse’s Mouth: Economic Conditions and Investor Expectations of Risk and Return” Management Science 60 (4): 845–866. 7. Arif, Salman, and Charles M.C. Lee. 2014. “Aggregate Investment and Investor Sentiment.” Review of Financial Studies 27 (11): 3241–79. 8. Weinrich Y., Hoffmann U. Investitions analyse. Munchen, Wien, 1989. 9. Smith M. E. Another Road to Evaluating Knowledge Assets / Michael E. Smith// Human Resource Development Review. — 2016. — № 1. — vol. 2. — pp. 6-25. 10. Biryukov A. and Pustogarov I. Bitcoin over Tor isnot a good idea. In Security and Privasy, (SP), Symposium on, pages 122-134. IEEE, 2015. DOI: 10.1109/SP.2015.15
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу здобувачів освіти з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).