Міжнародний ринок трудових ресурсів

Спеціальність: Міжнародні економічні відносини
Код дисципліни: 8.292.00.M.029
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: к.е.н., доц. Процик Ірина Степанівна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Полягає у формуванні фундаментальних знань теорії та практики міжнародного ринку трудових ресурсів в умовах глобалізації для більш глибокого пізнання, розуміння ролі своєї країни у світовій економіці.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: фахові компетентності: ФК 3. Здатність до аналітичного мислення та практичних навичок систематизації інформації з метою обробки великих масивів даних, здійснення оцінювання та прогнозування міжнародних економічних та соціальних явищ. ФК 7. Здобуття глибинних знань із спеціальності, за якою аспірант проводить дослідження, зокрема засвоєння основних концепцій, розуміння теоретичних і практичних проблем, історії розвитку та сучасного стану наукових знань за обраною спеціальністю, оволодіння термінологією з досліджуваного наукового напряму.
Результати навчання: ЗН1. Узагальнювати, критично мислити й аналізувати явища та проблеми, які вивчаються, проявляти гнучкість у прийнятті рішень на основі логічних аргументів та перевірених фактів в умовах обмеженого часу і ресурсів на засадах загальнонаукової методології. УМ1. Провадити міждисциплінарні наукові дослідження економічних процесів, володіючи належним рівнем загальнонаукових компетентностей, які сприяють формуванню цілісного наукового підходу, професійної етики та загального культурного кругозору. УМ3. Ідентифікувати наукові та практичні проблеми, готувати наукові тексти та доповіді, здійснювати публічну апробацію результатів досліджень як державною так і іноземними мовами, демонструвати усну та письмову комунікацію.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пре реквізит: "Глобальний розвиток економічних систем"; "Глобальні проблеми та виклики економічного розвитку". - кореквізит: "Особливості розвитку Європейської економіки"; "Управління науковими проектами".
Короткий зміст навчальної програми: Сутність і тенденції розвитку міжнародного ринку трудових ресурсів. Міжнародна трудова міграція. Роль держави в регулюванні міграційних процесів. Міжнародна організація праці. Сутність і роль глобалізації в розвитку міжнародного ринку трудових ресурсів. Вплив глобалізації на зайнятість і соціально-трудові відносини. Шляхи інтеграції України в світовий ринок трудових ресурсів.
Опис: 1. Лекційні заняття Тема 1. Сутність і тенденції розвитку міжнародного ринку трудових ресурсів. Тема 2. Міжнародна трудова міграція. Тема 3. Роль держави в регулюванні міграційних процесів. Тема 4. Міжнародна організація праці. Тема 5. Сутність і роль глобалізації в розвитку міжнародного ринку трудових ресурсів. Тема 6. Вплив глобалізації на зайнятість і соціально-трудові відносини. Тема 7. Шляхи інтеграції України в світовий ринок трудових ресурсів. 2. Практичні заняття Тема 1. Сутність і тенденції розвитку міжнародного ринку трудових ресурсів. Тема 2. Міжнародна трудова міграція. Тема 3. Роль держави в регулюванні міграційних процесів. Тема 4. Міжнародна організація праці. Тема 5. Сутність і роль глобалізації в розвитку міжнародного ринку трудових ресурсів. Тема 6. Шляхи інтеграції України в світовий ринок трудових ресурсів 3. Самостійна робота Підготовка до навчальних занять та контрольних заходів: - підготовка до практичних занять - підготовка до екзамену.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (30%), з них: - виконання ситуаційних завдань, розв’язування задач, робота у ВНС, усне опитування; Підсумковий контроль (70%),з них: тестування - письмові завдання (50%); усна відповідь (20%).
Критерії оцінювання результатів навчання: 1. Оцінювання знань студентів проводиться за результатами поточного контролю з практичних робіт та екзаменаційного контролю. 2. Розподіл балів: за виконання і захист практичних завдань і задач, презентацій – 30 балів; за виконання контрольного заходу – 70 балів (іспит). 3. Рівень знань на практичних заняттях оцінюється за 30-бальною шкалою: 24-30 балів студент одержує в разі правильного обґрунтування відповідей на поставлені теоретичні питання, ґрунтовного розуміння змісту роботи і отримання результатів, вміння узагальненого представлення висновків, акуратного оформлення виконаних відповідно до завдання задач; 16-23 балів студент одержує в разі, якщо він володіє теоретичним матеріалом, допускає певні неточності у формулюванні понять, категорій, критеріїв, методів, однак з допомогою викладача швидко орієнтується і знаходить правильні відповіді, відвідує практичні заняття, вчасно виконує усі завдання; 8-15 балів студент одержує в разі, якщо він дає необґрунтовані, невичерпні відповіді, припускається помилок у розрахунках і тільки з допомогою викладача може виправити допущені помилки. При цьому враховується наявність конспекту лекцій, відвідування лекційних та практичних занять, вчасність виконання завдань та задач; 0-7 балів студент одержує в разі неправильної відповіді на 2-3 теоретичні питання за темою занять, не може пояснити змісту завдань, припускається грубих помилок у розрахунках, використовує невідповідні методи, не має конспекту лекцій, не виконує завдань на практичних заняттях.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 1. Оцінювання знань студентів проводиться за результатами поточного контролю з практичних робіт та екзаменаційного контролю. 2. Розподіл балів: за виконання і захист практичних завдань і задач, презентацій – 30 балів; за виконання контрольного заходу – 70 балів (іспит). 3. Рівень знань на практичних заняттях оцінюється за 30-бальною шкалою. Підсумкова семестрова оцінка у 100-бальній шкалі переводиться у державну оцінку відповідно до прийнятої в Університеті системи: 88-100 балів –“відмінно” 71-87 балів – “добре” 50-70 балів – “задовільно” 0-49 балів – “ не задовільно”. • Оцінка “відмінно” (88-100 балів) виставляється за повні, систематизовані знання. Студент має вірно відповісти на поставлені завдання і розв’язати практичні завдання, допускаються незначні механічні помилки, які суттєво не спотворюють загальний результат практичних задач. • Оцінка “добре” (71-87 балів) передбачає, що в цілому володіючи матеріалом, студент правильно відповідає на більшість поставлених завдань і допускає незначні неточності та окремі помилки при розв’язанні практичних задач. • Оцінка “задовільно” (50-70 балів) виставляється студенту, який має суттєві недоліки при розв’язанні поставлених завдань та має прогалини у практичних знаннях, але спробував розв’язати задачі, де міг допустити помилки. • Оцінка “незадовільно” (менше 50 балів) виставляється студенту, який не розуміє суті поставлених питань, не знає основних понять з предмету і не вірно на них відповів.
Рекомендована література: 1. Конспект лекцій з дисципліни «Міжнародний ринок трудових ресурсів» для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» усіх форм навчання / Укл. Процик І.С., Дрималовська Х.В., Кара Н.І. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2020. – 81 с. (№ 9343 від 28.09.2020р.) 2. Міжнародний ринок трудових ресурсів: методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи для студентів аспірантури спеціальності 056 «Міжнародні економічні відносини» усіх форм навчання/ І.С. Процик, С.Б. Романишин, У.І.Когут. – Львів: ІНЕМ, кафедра ММП, 2016. с.24. 3. Навчально-методичне забезпечення по дисципліні знаходиться: Режим доступу:http://195.22.112.13/course/view.php?id=32 4. Біла С. О. Стратегічні пріоритети розвитку світового ринку праці. Економічний вісник університету. Випуск № 41, 2019. С.107-119. https://doi.org/10.31470/2306-546X-2019-41-107-119. 5. Буник, Ю. О. Глобальні тенденції розвитку міжнародної кризової міграції в умовах геополітичної нестабільності [Текст] / Ю. О. Буник // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство / голов. ред. М.М. Палінчак. – Ужгород : Видавничий дім «Гельветика», 2016. – Вип. 7 Ч. 1. – С. 53–57. 6. Калініна С.П. Трансформація міжнародного ринку праці в умовах глобалізаційних зрушень /С.П. Калініна, Ю.О. Гетьманенко, О.С. Гайдаш; за заг. ред. д-ра екон. наук, професора С.П. Калініної. –Вінниця: ТОВ "Нілан-ЛТД", 2015. – 240с. 7. Малиновська О.А. Міграційна політика: глобальний контекст та українські реалії: монографія. Київ: НІСД, 2018. 472 с. 8. Процик І. С., Кара Н. І. Проблеми підвищення якості соціальних послуг у процесі поглиблення міжнародної співпраці вітчизняних та польських підприємств // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2021. – Вип. 3, №2. – С. 240–247. 9. Процик І. С., Ясінська Т. В., Грибик* М. І. Проблеми вибору професії та працевлаштування молоді // Молодий вчений. – 2019. – № 10 (74). – С. 722–727. 10. Сучасні тенденції трудової міграції в Україні: прес-дайджест. ІІкв. 2019р./ КЗ «ЗОУНБ»ЗОР, Від. наук. інформації та бібліографії; [підгот. Ю.Щеглова; ред. Т.Пішванова]. – Запоріжжя: [ЗОУНБ], 2019. –24с. – (Український вибір: виклики та перспективи). 11. Теорія міжнародних відносин. Міжнародні відносини та світова політика: Навчальний посібник/М. П. Требін, Л. М. Герасіна, В. Л. Погрібна та інші; за редакцією М. П. Требіна. – К: Видавництво «Право», 2016. – 540 с. 12. Українська міграція в умовах глобальних і національних викликів ХХІ століття: наукове видання. Наук. ред. У.Я. Садова. Львів, 2019, 110с. 13. Human Development Report 2021-2022 Uncertain Times, Unsettled Lives: Shaping our Future in a Transforming World e. -Режим доступу: https://hdr.undp.org/content/human-development-report-2021-22. 14. Global Employment Trends for Youth 2022 / International Labour Organization // [Electronic resource]. – Mode of access: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms_853321.pdf. 15. Meyers E. Theories of international migration policies - a comparative analysis. International migration review. 2017. Vol. 34. №. 4. р. 46-52. 16. Jansen, Y., Celikates, R., de Bloois, J. The Irregularization of Migration in Contemporary Europe. Detention, Deportation, Drowning. London - New York, Rowman & Littlefield, 2015. 638 р. 17. Ukraine: Migration Statistics, Policy and Humanitarian Responses. Migration data portal/ [електронний ресурс] – режим доступу: https://www.migrationdataportal.org/ukraine. 18. Zolberg A. The Matters of State: Theоrithing immigration policy. The Handbook of International Migration / Ed by C. Hirschman, P. Kasinitz, J. De Wind. New York, 2016. P. 71-93.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017р., протокол №35).