Особливості розвитку Європейської економіки

Спеціальність: Міжнародні економічні відносини
Код дисципліни: 8.292.00.M.031
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: д.е.н., проф. Пирог Ольга Володимирівна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета вивчення навчальної дисципліни та результати навчання полягає у формуванні у студентів розуміння умов і факторів становлення, механізмів та інструментів функціонування глобальної економічної системи, усвідомлення своєї інтелектуальної місії для прийняття збалансованих управлінських рішень у контексті загально цивілізаційного прогресу.
Завдання: 1. здатність до письмової та усної комунікації українською та англійською (чи іншою) мовами; 2. уміння здійснювати оцінювання і прогнозування міжнародних політичних, економічних, соціальних подій та явищ; 3. здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, що дозволяє формулювати висновки (діагноз) для різних типів складних управлінських задач, здійснювати планування, аналізування, контролювання та оцінювання власної роботи та роботи інших осіб; 4. уміння проводити дослідження на відповідному рівні, мати дослідницькі навички, що виявляються у здатності формувати (роблячи презентації, або представляючи звіти) нові продукти в обраній галузі, вибирати належні напрями і відповідні методи для їх реалізації, беручи до уваги наявні ресурси.
Результати навчання: 1. Здатність продемонструвати знання і розуміння параметрів та факторів сучасного міжнародного економічного середовища, інтеграційних та глобалізаційних процесів у сфері міжнародних економічних відносин. 2. Здатність продемонструвати глибинні знання вітчизняного і зарубіжного наукового доробку та практичного досвіду у сфері міжнародних економічних відносин. 3. Застосовувати одержані знання та наукові методи з різних предметних сфер міжнародних економічних відносин для формування та обґрунтування нових теоретичних положень і практичних рекомендацій у конкретній області.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Глобальна економіка; • Глобальний розвиток економічних систем; • Глобальні проблеми та виклики економічного розвитку. кореквізити: • Міжнародне інвестування в умовах розвитку світового фондового ринку; • Соціально-економічна діагностика в умовах глобалізації; • Інтелектуалізація та інформатизація світогосподарського розвитку.
Короткий зміст навчальної програми: теорія розвитку європейської економіки; принципи та особливості розширення європейського союзу; особливості інституційної структури європейського союзу; особливості формування бюджету європейського союзу; особливості аграрної політики європейського союзу; особливості торговельної політики європейського союзу; особливості соціальної політики європейського союзу; особливості регіональної політики європейського союзу.
Опис: Дисципліна «Особливості розвитку Європейської економіки» передбачає вивчення закономірностей та сучасних тенденцій глобалізації; цивілізаційної парадигми глобального економічного розвитку; передумов та факторів становлення глобальної економіки; конкурентних механізмів функціонування глобального ринку; процесів глобальної корпоратизації та регіоналізації бізнесу; природу глобального економічного циклу; принципів глобальної інституціоналізації економічного розвитку.
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль (робота у ВНС, case-study, усне опитування) - 30 балів; • контрольний захід (іспит) – 70 балів.
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль знань студентів з дисципліни «Особливості розвитку Європейської економіки» проводиться за такими формами: а) під час практичних занять: - опитування або тестування знань студентів з теоретичного матеріалу; - оцінка виконання ситуаційних вправ та завдань під час заняття; б) за результатами виконання завдань самостійного опрацювання (індивідуальних завдань): - оцінка виконання домашніх завдань під час заняття; - обговорення матеріалів досліджень під час практичних занять; - обговорення матеріалів доповідей з поставленого проблемного питання, проведення дискусій, підведення резюме з даного питання під час практичного заняття;
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Максимальна кількість балів (42 балів) при оцінюванні знань студентів під час практичного заняття виставляється за такими критеріями: - під час опитувань – за повну і ґрунтовну відповідь на задане запитання з теми заняття; - при тестуванні – за правильні відповіді на всі запитання тесту з теми заняття; - при виконанні ситуаційних вправ та завдань – за запропонований правильний алгоритм (послідовність) вирішення завдання; за знання теоретичних основ проблеми, поставленої в завданні; за володіння формулами та математичними методами, необхідними для вирішення завдання; за отриманий правильний результат. При невиконанні окремих критеріїв з тієї чи іншої форми контролю знань кількість балів, яка виставляється студентові, може бути знижена: - за неповну відповідь - 0,5 бала; - за кожну неправильну відповідь – 1 бал; - за невчасне виконання індивідуальної (лабораторної) роботи – 1 бал; - за недостовірність поданої інформації – 1,5 бала; - за недостатнє розкриття теми - 1-2 бали; - за відсутність посилань на літературні джерела – 0,5 бала.
Рекомендована література: 1. Глобальна економіка: навчальний посібник / О.Є. Кузьмін, О.В. Пирог, І.В. Литвин. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. - 300 с. 2. Глобальна економіка у посткризовий період: тенденції та перспективи [Текст]: аналітична доповідь / М.Г. Бугрій, І.В. Ус, Т.О. Федоренко, Є.О. Медведкіна. – К.: НІСД, 2012. – 46 с. 3. Кальченко Т.В. Глобальна економіка: методологія системних досліджень [Текст]: монографія / Т.В. Кальченко. – К.: КНЕУ, 2006. – 248 с. 4. Perspectives on Global Development – 2019. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.oecd-ilibrary.org/development/perspectives-on-global-development-2019_persp_glob_dev-2019-en 5. The Anthropology of Development and Globalization: From Classical Political Economy to Contemporary Neoliberalism / ed. by M. Edelman, A. Haugerud. – UK: Blackwell Publishing, 2005. – 416 p.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу здобувачів освіти з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).