Соціальна відповідальність ТНК

Спеціальність: Міжнародні економічні відносини
Код дисципліни: 8.292.00.M.033
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: к.е.н., професор Чернобай Ліана Іванівна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета вивчення навчальної дисципліни полягає у формуванні фундаментальних знань теорії та практики соціальної відповідальності транснаціональних корпорацій (ТНК) і відповідальних професійних компетенцій в умовах інтелектуалізації світогосподарських процесів.
Завдання: інтегральної: здатність продукувати інноваційні наукові ідеї, оволодіти методологією наукової та педагогічної діяльності, вирішувати комплексні проблеми в процесі інноваційно-дослідницької та професійної діяльності, проводити оригінальні наукові дослідження у сфері міжнародних економічних відносин на міжнародному та національному рівні; фахових: 1) глибинні знання теоретико-прикладних засад різних видів та сфер міжнародних економічних відносин; 2) знання із стратегічного управління ТНК в контексті організаційно-економічного забезпечення управління корпоративною соціальною відповідальністю; 3) знання з управління персоналом в системі соціальної відповідальності ТНК; 4) знання з управління конкурентоспроможністю ТНК на засадах соціально відповідальних відносин з конкурентами; 5) знання з управління матеріально-технічним забезпеченням з використанням концепції відповідальних закупівель; 6) знання з управління збутом продукції ТНК з використанням положень соціально відповідального маркетингу; 7) знання з управління якістю в межах Міжнародної системи екологічного управління; 8) уміння аргументувати вибір методів прийняття управлінських рішень у сфері соціальної відповідальності компанії; 9) уміння розставляти пріоритети серед великої кількості задач соціально-відповідального бізнесу.
Результати навчання: 1) здатність продемонструвати глибинні знання вітчизняного і зарубіжного наукового доробку та практичного досвіду у сфері міжнародних економічних відносин; 2) уміння інтегрувати та застосовувати одержані знання з різних між предметних сфер у процесі розв’язання теоретико-прикладних завдань у конкретній області дослідження; 3) уміння застосувати отримані навики для аргументованого вибору моделі соціальної відповідальності конкретної ТНК; 4) навики побудови системи соціальної відповідальності ТНК з виокремленням рівнів управління; 3) уміння аналізувати та оцінювати проекти компанії в контексті сталого розвитку та теорії стейкхолдерів; 4) уміння оцінювати нефінансові ризики ТНК; 5) навики щодо інтегрування соціальної відповідальності у бізнес-процеси ТНК; 6) здатність ініціювати нові проекти з використанням знань та умінь соціально-відповідального бізнесу; 7) здатність використовувати знання й уміння для розрахунку показників функціонування соціально відповідальних ТНК, необхідних для прийняття управлінських рішень; 8) уміння здійснювати комунікації в межах соціального діалогу; 9) підготовка корпоративного соціального звіту ТНК; 10) навики з розроблення KPI працівників з урахуванням соціальної відповідальності ТНК.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Міжнародна економіка, • Стратегічний менеджмент. кореквізити: • Сучасні теорії світового економічного розвитку; • Глобальні проблеми та виклики економічного розвитку
Короткий зміст навчальної програми: За результатами навчання здобувач вищої освіти буде ознайомленим з еволюцією соціальної відповідальності, її категорійним апаратом, класифікацією форм та видів; набуде теоретичних знань щодо базових концепцій, теорій та моделей соціальної відповідальності транснаціональних корпорацій; набуде практичних навиків дослідження сутності соціальної відповідальності як складової стратегії управління ТНК, формування науково-обгрунтованих відносин бізнесу із зовнішніми організаціями на засадах соціальної відповідальності; побудови моделей оцінювання ефективності соціальної відповідальності ТНК та системи комунікацій з корпоративної соціальної відповідальності.
Опис: Соціальна відповідальність як чинник стійкого розвитку. ТНК як суб’єкт міжнародного бізнесу. Формування ТНК як результат процесу інтернаціоналізації фірми. Організаційно-економічне забезпечення управління соціальною відповідальністю ТНК. Формування та реалізація стратегій ТНК. Економічні основи діяльності ТНК. Формування відносин роботодавців із працівниками на засадах соціальної відповідальності. Формування відносин ТНК із зовнішніми організаціями на засадах соціальної відповідальності. Екологічна компонента соціальної відповідальності транснаціональних корпорацій. Моніторинг корпоративної соціальної відповідальності. Оцінювання ефективності соціальної відповідальності ТНК.
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль - робота у ВНС, аналізування кейсів; презентації, усне опитування; підсумкове тестування – залік (100 %).
Критерії оцінювання результатів навчання: Робота у ВНС – 10 балів; Презентації – 30 балів (по 5 балів за кожну); Усне опитування та виконання ситуаційних вправ і завдань – 10 балів; Підсумкове контрольне опитування – 10 балів; Контрольне тестування - 40 балів.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Chernobay L. I., Malibroda S. B., Yasinska T. V. Evaluation of the level of social responsibility of the state in the field of employment. Online] // Economic Processes Management: International Scientific E-Journal. 2017. № 2. Available: http://epm.fem.sumdu.edu.ua/download/2017_2/epm2017_2_6.pdf 2. Chernobay L. I., Malibroda S. B., Yasinska T. V. Applied aspect of corporate social responsibility impact on company competitiveness (UNILEVER example). ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО. Югозападен университет “Неофит Рилски”, Стопански факултет. Брой 1, Година VIII, 2020. Университетско издателство “Неофит Рилски” Благоевград, 2020. - P. 32-44. 3. Leipziger, D. (2017) The corporate responsibility code book. Routledge. 4. Crane, A., McWilliams, A., Matten, D., Moon, J., & Siegel, D. S. (Eds.). (2008) The Oxford handbook of corporate social responsibility. Oxford University Press on Demand. 5. Idowu, S. O., & Louche, C. (2011) Theory and practice of corporate social responsibility Berlin: Springer -p. 284). 6. Werther Jr, W. B., & Chandler, D. (2010) Strategic corporate social responsibility: Stakeholders in a global environment. Sage. 7. Харчук В. Ю., Чернобай Л. І., Рябічіна Ю. С. Корпоративна соціальна відповідальність вітчизняних компаній: особливості імплементації та розкриття інформації // Підприємництво і торгівля : збірник наукових праць / Львівський торговельно-економічний університет. – 2021. – № 28. – С. 103–110.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).