Менеджмент кар'єри

Спеціальність: Міжнародні економічні відносини
Код дисципліни: 8.292.00.M.026
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: д.е.н., доц. Харчук Вікторія Юріївна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета вивчення навчальної дисципліни полягає у формуванні фундаментальних знань теорії та практики застосування методів управління кар’єрою та, на цій основі, розвинути необхідні компетенції для забезпечення власного кар’єрного розвитку із врахуванням викликів ринку праці, особистісних цілей та мотиваційних стимулів.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: інтегральна компетентність: ІНТ. Здатність виявляти та розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, генерувати нові ідеї їх комплексного розв’язання, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань у процесі дослідницької діяльності та професійної практики. загальні компетентності: ЗК 2. Оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями, спрямованими на формування системного наукового світогляду, професійної етики та загального культурного кругозору; застосування сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності (робота з НМБД, автоматичне формування посилань на літературні джерела) [проект стандарту: Здатність формувати системний науковий світогляд, проявляти креативність, продукувати і приймати обґрунтовані рішення]. ЗК 5. Здатність працювати в команді дослідників, виявляти ініціативу, брати на себе відповідальність, мотивувати людей та рухатися до спільної мети, сповідуючи та дотримуючись принципів наукової етики, проявляти креативність, продукувати і приймати обґрунтовані рішення. ЗК 6. Набуття універсальних навичок дослідника, зокрема усної та письмової презентації результатів власного дослідження українською мовою, управління науковими проєктами та/або складення пропозицій щодо фінансування наукових досліджень, реєстрації прав інтелектуальної власності, застосування сучасних інформаційних технологій. фахові компетентності: ФК 5. Здатність здійснювати публічну апробацію результатів досліджень, сприяти їх поширенню в науковій та практичній сферах як українською, так і іноземними мовами.
Результати навчання: УМ2. Демонструвати системний науковий світогляд, уміння креативно мислити, формулювати висновки і розробляти рекомендації, пропонувати неординарні підходи з використанням новітніх технології у розв’язанні поставлених завдань. УМ5. Демонструвати лідерські якості, навички міжособистісної взаємодії, вміння працювати в команді дослідників, ефективно спілкуватися на професійному та соціальному рівнях, дотримуючись принципів наукової етики. АіВ3. Здатність усвідомлювати та нести особисту відповідальність за одержані результати дослідження.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Глобальна економіка; • Дослідницький семінар у галузі економіки, управління та міжнародних економічних відносин; • Філософія і методологія науки; • Іноземна мова для академічних цілей. кореквізити: • Глобальні проблеми та виклики економічного розвитку; • Моделювання розвитку глобальної економіки; • Міжнародна економічна та торгівельна політика.
Короткий зміст навчальної програми: Курс розроблено для того, щоб розвинути у аспірантів необхідні компетенції для забезпечення власного кар’єрного розвитку із врахуванням викликів ринку праці, особистісних цілей та мотиваційних стимулів. Аспіранти будуть розвивати власні компетенції через виконання практичних завдань щодо особистого кар’єрного позиціонування, ідентифікації векторів кар’єрного розвитку та започаткування підприємницької діяльності. На заняттях докторанти ознайомляться із сучасними концепціями розвитку кар’єри особистості, її основними проблемами та динамікою розгортання, та, на цій основі, тренуватимуть навички успішного проходження інтерв’ю. Значна увага приділятиметься ідентифікації факторів особистої та кар’єрної ефективності, на засадах застосування інструментарію «self management», взаємодії з групами впливу та посиленню лідерських навичок. Протягом курсу докторанти застосовуватимуть інструментарій «time management» для формування стратегічного та проактивного планування робочого навантаження із забезпеченням «work-life-balance». Ще одним важливим аспектом даного курсу є ознайомлення докторантів із підприємницькими можливостями, що передбачає розуміння ключових аспектів аналізу бізнесу, КРІ та пошуку альтернативних форм фінансування.
Опис: Тема 1. Розвиток кар’єри сучасної особистості. Теорії і концепції розвитку кар’єри особистості. Проблеми та динаміка професійного зростання. Кар’єрні можливості аспірантів. Тема 2. Кар’єрні орієнтації сучасної особистості та потенційні сфери кар’єрного розвитку аспірантів. Розвиток навичок проходження інтерв’ю (interview skills), «elevator pitch» та академічної дискусії. Тема 3. Особиста ефективність – фактори та інструменти досягнення. Визначальні фактори особистісного та кар’єрного розвитку докторантів. Інструментарій «self management» (управління враженнями та емоційним інтелектом), взаємодія у соціумі (групами впливу) та розвиток лідерських навичок. Тема 4. Time management. Особисті цілі як ключовий фактор «time management». Стратегічне та проактивне планування робочого навантаження. Організація та пріоритизація проектів, завдань та цілей. Управління часом в критичних ситуаціях. Інструменти досягнення «work-lifebalance». Тема 5. Підприємництво. Ідентифікація та дослідження підприємницьких можливостей для докторантів. Ключові аспекти бізнес аналізу. Застосування KPI. Сучасні моделі фінансування бізнесу – «Crowd funding» та «Accelerators». Побудова «cap table».
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль знань студентів з дисципліни «Управління кар’єрою» проводиться за такими формами: - опитування або тестування знань студентів з теоретичного матеріалу; - індивідуальні роботи у формі презентації. Семестровий контроль проводиться у формі заліку. Залік відбувається у письмовій формі з наступною усною компонентою. Залік перед комісією студент складає в усній формі з фіксацією відповідей на письмовій роботі. Методи оцінювання: вибіркове усне опитування; підготовка презентацій; відповіді на питання при індивідуальної роботи, оцінка активності, внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень i визначень тощо. • поточний контроль (формування Звіту про самооцінку та Звіту про дослідження кар’єрних можливостей) - 30 балів; • контрольний захід (залік) – 70 балів.
Критерії оцінювання результатів навчання: Виконання індивідуальних робіт (30%): самостійні роботи, усне опитування: ЗВ1/ЗВ2 (по 15 балів кожна): 1. Презентаційні навички – 3б. 2. Зміст та наповнення – 10б. 3. Подальше обговорення – 2б. - підсумковий контроль (70%, залік): тестування (35%), усна відповідь (35%)
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Підсумкова семестрова оцінка у 100-бальній шкалі переводиться у державну оцінку відповідно до прийнятої в Університеті системи: • 88-100 балів –“відмінно” • 71-87 балів – “добре” • 50-70 балів – “задовільно” • 0-49 балів – “ не задовільно”. Оцінка “відмінно” (88-100 балів) виставляється за повні, систематизовані знання. Студент має вірно відповісти на поставлені завдання і розв’язати практичні завдання, допускаються незначні механічні помилки, які суттєво не спотворюють загальний результат практичних задач. • Оцінка “добре” (71-87 балів) передбачає, що в цілому володіючи матеріалом, студент правильно відповідає на більшість поставлених завдань і допускає незначні неточності та окремі помилки при розв’язанні практичних задач. • Оцінка “задовільно” (50-70 балів) виставляється студенту, який має суттєві недоліки при розв’язанні поставлених завдань та має прогалини у практичних знаннях, але спробував розв’язати задачі, де міг допустити помилки. • Оцінка “незадовільно” (менше 50 балів) виставляється студенту, який не розуміє суті поставлених питань, не знає основних понять з предмету і не вірно на них відповів.
Рекомендована література: 1. Харчук В.Ю. Менеджмент кар’єри. Конспект лекцій для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» усіх форм навчання. Львів: Самвидав, 2022. – 50с. 2. Харчук В.Ю. Менеджмент кар’єри. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» усіх форм навчання. Львів: Самвидав, 2022. – 10с. 3. Харчук В.Ю. Менеджмент кар’єри. Методичні вказівки до виконання контрольної та самостійної роботи для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» усіх форм навчання. Львів: Самвидав, 2022. – 15с. 4. Менеджмент кар’єри. Віртуальне навчальне середовище Національного університету «Львівська політехніка». Режим доступу: https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=14496. 5. Харчук, В.Ю., 2021. Формування та використання систем гармонійного розвитку в умовах глобалізації бізнесу: теоретико-концептуальні засади та інструментарій моделювання. Львів: Видавництво Львівської політехніки. Рекомендована література Базова 1. What Color is Your Parachute: A Practical Manual for Job-Hunters and Career Changers Bolles, Richard Nelson. Berkeley: Ten Speed Press, 2020. 2. Whitley B.E. Principles of Research in Behavioral Science / Whitley B.E. – New York: McGraw-Hill, 2002. – 668 p. Допоміжна 1. Gati, I., and Levin, N. (2021). Making better career decision. In P. J. Hartung, M. L. Savickas, and B. W. Walsh (Eds.) Handbook of career intervention: Vol. 2. Washington, DC: American Psychological Association. pp. 193-199. 2. Gopnik, A. (2020). The Dangers of Believing That Talent Is Innate; A study of academia shows how being convinced of intrinsic ability may lead to bias and unwillingness to change. Wall Street Journal, 04 Feb, New York, N.Y. 3. Ibarra, H., and Lineback, K. (2005). What’s your story? Harvard Business Review, 83, pp. 64-72. •Jackson, W.H. (2006). Time perspective and motivation. [ONLINE]. Retrieved 09 July 2011 from http://internet.cybermesa.com/~bjackson/Papers/Jackson2006TimePerspectiveMotivation.pdf. 4. Result of Erasmus+ (CBHE) Structuring Cooperation in Doctoral Research, Transferrable Skills Training, and Academic Writing Instruction in Ukraine's Regions (DocHub) Project code: 586109-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-SP https://lpnu.ua/en/dochub http://www.dochub.com.ua/
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua 6. Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).