Розвиток міжнародного науково-технічного співробітництва

Спеціальність: Міжнародні економічні відносини
Код дисципліни: 8.292.00.M.032
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: Доктор економічних наук, професор Георгіаді Н.Г.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета вивчення навчальної дисципліни та результати начання: формування у студентів необхідних базових знань у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва, а також умінь приймати обґрунтовані рішення щодо розв’язання проблем і реалізації ініціатив у цій сфері.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: загальні компетентності: - здатність продукувати інноваційні наукові ідеї; - здатність володіти методологією наукової та педагогічної діяльності; - уміння вирішувати комплексі проблеми в процесі інноваційно-дослідницької та професійної діяльності; - здатність проводити оригінальні дослідження у сфері міжнародних економічних відносин на міжнародному та національному рівнях. фахові компетентності: - глибинні знання теоретико-прикладних засад різних видів та сфер міжнародних економічних відносин; - здатність виявляти та розуміти причинно-наслідкові зв’язки, аналізувати й узагальнювати зовнішню і внутрішню управлінську інформацію для здійснення управління інноваційним розвитком підприємницьких структур в умовах глобалізації.
Результати навчання: • • Розуміння основ науково-технічного співробітництва як форми міжнародних економічних відносин; • Знання закономірностей і принципів розвитку міжнародного науково-технічного співробітництва; • Володіння положеннями правового регулювання розвитку міжнародного науково-технічнологічного співробітництва • Знання форм міжнародного науково-технічного співробітництва • Розуміння місця і пріоритетів України в системі міжнародного науково-технічного співробітництва • Володіння моделями комерціалізації та дифузії інновацій і науково-технічної інформації в рамках міжнародного науково-технічного співробітництва • Знання пріоритетних напрямів розвитку міжнародного науково-технічного співробітництва
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізит: Глобальний розвиток економічних систем Корреквізит: Міжнародна економічна та торговельна політика; Інтелектуалізація та інформатизація світогосподарського розвитку; Особливості розвитку Європейської економіки
Короткий зміст навчальної програми: Сутність і структура міжнародного науково-технічного співробітництва (МНТС). Передумови формування МНТС. Закономірності розвитку МНТС. Поняття і система принципів розвитку МНТС. Міжнародні організації у сфері регулювання МНТС. Міжнародні правові акти, які регулюють МНТС. Форми міжнародного науково-технічного співробітництва. Державне регулювання участі України в МНТС. Міжнародні науково-технологічні програми за участю України. Перспективи залучення науково-технічного потенціалу України до МНТС. Торгівля ліцензіями і ноу-хау. Захист інтелектуальної власності. Моделі дифузії інновацій і науково-технічної інформації. Пріоритетні напрями розвитку МНТС.
Опис: Науково-технологічне співробітництво як форма міжнародних економічних відносин. Закономірності і принципи розвитку міжнародного науково-технічного співробітництва. Правове регулювання розвитку міжнародного науково-технологічного співробітництва. Форми міжнародного науково-технічного співробітництва. Україна в системі міжнародного науково-технічного співробітництва. Комерціалізація та дифузія інновацій і науково-технічної інформації в рамках міжнародного науково-технічного співробітництва. Пріоритетні напрями розвитку МНТС.
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання знань студент здійснюється у таких напрямках: наявність конкретних умінь, їхня глибина, стійкість і гнучкість; ступінь опанування основних положень дисципліни та їх творче застосування під час розв'язання ситуаційних задач та кейсів. Семестровий контроль проводиться у формі екзамену. Методи оцінювання: вибіркове усне опитування; підготовка індивідуального науково-дослідного завдання, доповідей; оцінка активності, внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень i визначень тощо.
Критерії оцінювання результатів навчання: Оцінювання знань студентів проводиться за результатами поточного контролю та екзаменаційного контролю. 2. Розподіл балів: за виконання індивідуального науково-дослідного завдання – 20 балів; за роботу на практичних заняттях (виконання ситуаційних вправ і завдань) – 10 балів за виконання контрольного заходу (екзаменаційного завдання) – 70 балів (50 – письмова компонента, 20 – усна компонента). Підсумкова семестрова оцінка у 100-бальній шкалі переводиться у державну оцінку відповідно до прийнятої в Університеті системи: 88-100 балів –“відмінно” 71-87 балів – “добре” 50-70 балів – “задовільно” 0-49 балів – “ не задовільно”.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Оцінка “відмінно” (88-100 балів) виставляється за повні, систематизовані знання. Студент має вірно відповісти на поставлені завдання і розв’язати завдання, допускаються незначні механічні помилки, які суттєво не спотворюють загальний результат задач. Оцінка “добре” (71-87 балів) передбачає, що в цілому володіючи матеріалом, студент правильно відповідає на більшість поставлених завдань і допускає незначні неточності та окремі помилки при розв’язанні задач. Оцінка “задовільно” (50-70 балів) виставляється студенту, який має суттєві недоліки при розв’язанні поставлених завдань та має прогалини у знаннях, але спробував розв’язати задачі, де міг допустити помилки. Оцінка “незадовільно” (менше 50 балів) виставляється студенту, який не розуміє суті поставлених питань, не знає основних понять з предмету і не вірно на них відповів.
Рекомендована література: 1. Георгіаді Н. Г. Сутність і класифікація чинників міжнародної економічної діяльності в системі координат організаційного розвитку // Князь С. В., Георгіаді Н. Г., Сапронов О. М., Мацук В. М. // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. – 2020. – Випуск 23, 2019. – С. 30–38. 2. Георгіаді Н. Г. Технологія формування механізмів експортно-імпортної діяльності підприємств / С. В. Князь, Н. Г. Георгіаді, І.О.Красілич // Науковий вісник Полісся . – Чернігів: ЧНТУ, 2017. – № 3 (11). Ч. 2. – С. 34-42. 3. Міжнародні економічні відносини: ел. навч. посібник / С.В.Князь, Н.Г. Георгіаді, І.В.Ємченко, Л.Ю.Холявка. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 1 електрон. опт. диск (CD – ROM). 4. Міжнародні економічні відносини: навч. посіб. / [Є. І. Войнова та ін.] ; за ред. С. О. Якубовського, Ю. О. Ніколаєва ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса : ОНУ, 2015. 5. Куцик П.О. Глобальна економіка: принципи становлення, функціонування, регулювання [Текст] : монографія / Куцик П. О., Ковтун О. Г, Башнянин Г. І. Львів, комерц. акад. Львів : Вид-во ЛКА. 2015. 583 с. 6. Appleyard D.R. International Economies . -8th ed. / D.R. Appleyard, A. J. Field. McGraw-Hill Education, 2013. 848 p. 7. Ballas D., The Social Atlas of Europe / D. Ballas, D. Dorling, B. D. Hennig. Bristol: Policy Press, 2014. 256 p. 8. Krugman P. International Economies: Theory and Policy - 9th ed. / P. Krugman, M. Obstfeld. Addison Wesley (Pearson): 2012. 736 p. 9. Marelli E., Economie Growth and Structural Features of Transition: Studies in Economie Transition / E. Marelli, M. Signorelli (Eds.). - Palgrave Macmillan, 2010. 333 p. 10. Pugel T.A. International Economies - 16th Ed. / T. A. Pugel. McGraw-Hill Education, 2015. 800 p. 11. Van den Berg H. International Economies: A Heterodox Approach / H. Van den Berg.- 3rd Edition. Routledge, 2017. 628 p
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017р., протокол №35)