Моделювання розвитку глобальної економіки

Спеціальність: Міжнародні економічні відносини
Код дисципліни: 8.292.00.M.030
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: Д.е.н., професор Бублик М.І.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою викладання дисципліни є оволодіння необхідним досвідом з наукових досліджень; вироблення певних навичок з організації дослідницької роботи, готовності до наукових пошуків щодо вирішення поставлених завдань з обраної тематики; формування у майбутніх фахівців системних знань з концептуальних основ підготовки наукових публікацій, матеріалів конференцій та презентацій наукових доповідей.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: інтегральна компетентність (ІНТ): здатність виявляти та розв’язувати комплексні проблеми в сфері міжнародних економічних відносин, висувати гіпотези та генерувати нові ідеї їх комплексного розв’язання, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань у процесі дослідницької діяльності| та професійної практики. спеціальні (фахові) компетентності (ФК): ФК1. Здатність демонструвати глибокі знання сучасних теоретичних, методологічних та методичних засад функціонування і розвитку світового господарства та міжнародних економічних відносин. ФК2. Здатність до формування наукового цілісного уявлення про економічну єдність світу, регуляторні механізми міжнародних економічних відносин на національному, регіональному та міжнародному рівнях в умовах сучасних процесів конвергенції і дивергенції. ФК6. Здатність аналізувати, систематизувати та узагальнювати результати міждисциплінарних наукових досліджень у сфері міжнародних економічних відносин та бізнесу .
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни магістр повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: 1. Узагальнювати, критично мислити й аналізувати явища та проблеми, які вивчаються, проявляти гнучкість у прийнятті рішень на основі логічних аргументів та перевірених фактів в умовах обмеженого часу і ресурсів на засадах загальнонаукової методології. 2. Аналізувати та застосовувати концептуальні моделі, науковий доробок вітчизняних та зарубіжних вчених, фундаментальні постулати та теорії, парадигми глобального економічного розвитку, новітні підходи до функціонування і розвитку світового господарства та міжнародних економічних відносин. 3. Мати наукове цілісне уявлення про економічну єдність світу, регуляторні механізми міжнародних економічних відносин на національному, регіональному та міжнародному рівнях в умовах сучасних процесів конвергенції і дивергенції. 4. Володіти аналітичним мисленням та методиками систематизації інформації обробки великих масивів даних, оцінювання та прогнозування економічних та соціальних явищ. 5. Демонструвати системний науковий світогляд, уміння креативно мислити, формулювати висновки і розробляти рекомендації, пропонувати неординарні підходи з використанням новітніх технології у розв’язанні поставлених завдань. 6. Ідентифікувати наукові та практичні проблеми, готувати наукові тексти та доповіді, здійснювати публічну апробацію результатів досліджень як державною так і іноземними мовами, демонструвати усну та письмову комунікацію. 7. Застосовувати інформаційні технології, сучасні методи моделювання та прогнозування із використанням новітніх прикладних пакетів і програмних продуктів для наукового обґрунтування та підтвердження / спростування гіпотез. 8. Уміння застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні інструменти і технології для забезпечення ефективних наукових та професійних комунікацій. 9. Здатність формулювати власні авторські висновки, пропозиції та рекомендації.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни (пререквізити): 1. Сучасні теорії світового економічного розвитку. 2. Глобальні проблеми та виклики економічного розвитку. Супутні і наступні навчальні дисципліни (кореквізити): 1. Соціально-економічна діагностика в умовах глобалізації. 2. Інтелектуалізація та інформатизація світогосподарського розвитку.
Короткий зміст навчальної програми: Теорія розвитку моделей глобальної економіки. Принципи та засади моделювання глобальної економіки. Моделювання інституційної структури глобальної економіки на прикладі ЄС. Моделювання формування бюджету на глобальному рівні за прикладом ЄС. Моделювання аграрного розвитку глобальної економіки. Моделювання торговельного розвитку глобальної економіки. Моделювання соціального розвитку глобальної економіки. Моделювання регіонального розвитку глобальної економіки.
Опис: Тема 1. Теорія розвитку моделей глобальної економіки. Тема 2. Принципи та засади моделювання глобальної економіки. Тема 3. Моделювання інституційної структури глобальної економіки на прикладі ЄС. Тема 4. Моделювання формування бюджету на глобальному рівні за прикладом ЄС. Тема 5. Моделювання аграрного розвитку глобальної економіки. Тема 6. Моделювання торговельного розвитку глобальної економіки. Тема 7. Моделювання соціального розвитку глобальної економіки. Тема 8. Моделювання регіонального розвитку глобальної економіки.
Методи та критерії оцінювання: 1. Поточне опитування 2. Заслуховування виступу на задану тему 3. Виконання і презентація результатів індивідуального науково-дослідного завдання. 4. Проведення зрізу знань у формі тесту. 5. Семестровий іспит.
Критерії оцінювання результатів навчання: Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: • за виконання і захист лабораторних робіт (5 роботи по 10 балів) – 50 балів; • за виконання та захист індивідуального науково-дослідного завдання (підготовка до друку публікації/опублікування) – 40 балів; • за представлення наукової доповіді (мультимедійна презентація) – 10 балів; • Підсумкова семестрова оцінка у 100-бальній шкалі переводиться у державну оцінку відповідно до прийнятої в Університеті системи: • 88-100 балів –“відмінно”; • 71-87 балів – “добре”; • 50-70 балів – “задовільно”; • 0-49 балів – “ не задовільно”. • Оцінка “відмінно” (88-100 балів) виставляється за повні, систематизовані знання. Аспірант має повністю виконати поставлені завдання щодо виконання лабораторної роботи, при захисті лабораторної роботи має вірно відповісти на поставлені запитання, однак допускаються незначні неточності. • Оцінка “добре” (71-87 балів) передбачає, що аспірант повністю виконав поставлене завдання щодо виконання лабораторної роботи, а при захисті лабораторної роботи правильно відповідає на більшість поставлених запитань, допускає незначні неточності та помилки. • Оцінка “задовільно” (50-70 балів) виставляється аспіранту, який повністю виконав поставлене завдання щодо виконання лабораторної роботи, а при захисті лабораторної роботи міг допустити окремі помилки. • Оцінка “незадовільно” (менше 50 балів) виставляється аспіранту, який повністю виконав поставлене завдання щодо виконання лабораторної роботи, а при захисті лабораторної роботи не розуміє суті поставлених питань, не знає основних понять з предмету і не вірно на них відповів.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Бочан І.О. Глобальна економіка /І.О. Бочан, І.Р. Михасюк– К.: Логос. – 2007. – 246с. 2. Овчаренко Н.Є. Моделі сучасних інтеграційних процесів / Н.Є.Овчаренко. - К.: Проспект, 2008. –450 с. 3. Шамбуровський Г.О. Менеджмент глобальної економічної інтеграції: підручник затв. МОНУ / Г.О.Шамбуровський, С.М. Писаренко, Л.А. Українець та ін.- К.Знання. 2012. – 273с. 4. Вітлінський В. В. Моделювання глобальної економіки: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 408 с. 5. Filippo di Mauro and M. Hashem Pesaran (Eds.) The GVAR Handbook: Structure and Applications of a Macro Model of the Global Economy for Policy Analysis, Oxford Scholarship Online, 2013. – 304 p. 6. Leslie Hamilton and Philip Webster. The International Business Environment. Fourth Edition, Oxford Scholarship Online, 2018. – 488 p. 7. Anne O. Krueger International Trade. What Everyone Needs to Know, Oxford Scholarship Online, 2020. – 288 p. 8. Manfred B. Steger Globalization: A Very Short Introduction. Fifth Edition, Oxford Scholarship Online, 2020. – 192 p. 9. Ian Goldin and Kenneth Reinert Globalization for Development. Meeting New Challenges. New Edition, 2020. – 368 p. University Press, 2017. – 592 p. 10. Державна служба статистики України. - [Електронний ресур]. – Режим доступу: http: www.ukrstat.gov.ua 11. Банк даних. - [Електронний ресур]. – Режим доступу: http: database.ukrcensus.gov.ua 12. Регіостат. - [Електронний ресур]. – Режим доступу: http: database.ukrcensus.gov.ua
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).