Глобальні проблеми та виклики економічного розвитку

Спеціальність: Міжнародні економічні відносини
Код дисципліни: 8.292.00.M.022
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: д.е.н., проф. Пирог Ольга Володимирівна (кафедра ММП)
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета вивчення навчальної дисципліни полягає у формуванні у студентів розуміння умов і факторів становлення, механізмів та інструментів функціонування глобальної економіки, усвідомлення своєї інтелектуальної місії для прийняття збалансованих управлінських рішень у контексті загально цивілізаційного прогресу.
Завдання: 1. здатність до письмової та усної комунікації українською та англійською (чи іншою) мовами; 2. уміння здійснювати оцінювання і прогнозування міжнародних політичних, економічних, соціальних подій та явищ; 3. здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, що дозволяє формулювати висновки (діагноз) для різних типів складних управлінських задач, здійснювати планування, аналізування, контролювання та оцінювання власної роботи та роботи інших осіб; 4. уміння проводити дослідження на відповідному рівні, мати дослідницькі навички, що виявляються у здатності формувати (роблячи презентації, або представляючи звіти) нові продукти в обраній галузі, вибирати належні напрями і відповідні методи для їх реалізації, беручи до уваги наявні ресурси.
Результати навчання: 1. Узагальнювати, критично мислити й аналізувати явища та проблеми, які вивчаються, проявляти гнучкість у прийнятті рішень на основі логічних аргументів та перевірених фактів в умовах обмеженого часу і ресурсів на засадах загальнонаукової методології. 2. Аналізувати та застосовувати концептуальні моделі, науковий доробок вітчизняних та зарубіжних вчених, фундаментальні постулати та теорії, парадигми глобального економічного розвитку, новітні підходи до функціонування і розвитку світового господарства та міжнародних економічних відносин. 3. Мати наукове цілісне уявлення про економічну єдність світу, регуляторні механізми міжнародних економічних відносин на національному, регіональному та міжнародному рівнях в умовах сучасних процесів конвергенції і дивергенції. 4. Провадити міждисциплінарні наукові дослідження економічних процесів, володіючи належним рівнем загальнонаукових компетентностей, які сприяють формуванню цілісного наукового підходу, професійної етики та загального культурного кругозору. 5. Демонструвати системний науковий світогляд, уміння креативно мислити, формулювати висновки і розробляти рекомендації, пропонувати неординарні підходи з використанням новітніх технології у розв’язанні поставлених завдань. 6. Ідентифікувати наукові та практичні проблеми, готувати наукові тексти та доповіді, здійснювати публічну апробацію результатів досліджень як державною так і іноземними мовами, демонструвати усну та письмову комунікацію. 7. Уміння застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні інструменти і технології для забезпечення ефективних наукових та професійних комунікацій. 8. Здатність самостійно проводити наукові дослідження та приймати рішення. 9. Здатність формулювати власні авторські висновки, пропозиції та рекомендації.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Глобальна економіка; • Сучасні теорії світової економічного розвитку; • Філософія і методологія науки; • Іноземна мова для академічних цілей. кореквізити: • Формування глобальної економічної системи; • Моделювання розвитку глобальної економіки; • Міжнародна економічна та торгівельна політика.
Короткий зміст навчальної програми: Економічна природа глобальних трансформацій; механізми функціонування глобальних ринків; конкурентне лідерство глобальних корпорацій; процеси регіоналізації в глобальній економіці; цивілізаційні виміри глобальних економічних процесів; глобальний контекст розвитку української економіки.
Опис: Дисципліна передбачає вивчення закономірностей та сучасних тенденцій глобалізації; цивілізаційної парадигми глобального економічного розвитку; передумов та факторів становлення глобальної економіки; конкурентних механізмів функціонування глобального ринку; процесів глобальної корпоратизації та регіоналізації бізнесу; природу глобального економічного циклу; принципів глобальної інституціоналізації економічного розвитку.
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль (30%): робота у ВНС, case-study, усне опитування; • контрольний захід (70%): тестування (40%), усна відповідь (30%).
Критерії оцінювання результатів навчання: - Поточний контроль (30%): усне опитування, робота на практичному занятті, виконання розрахунково-графічної роботи; - Підсумковий контроль (70%): іспит (письмова та усна компонента)
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Підсумкова семестрова оцінка у 100-бальній шкалі переводиться у державну оцінку відповідно до прийнятої в Університеті системи: • 88-100 балів –“відмінно” • 71-87 балів – “добре” • 50-70 балів – “задовільно” • 0-49 балів – “ не задовільно”. • Оцінка “відмінно” (88-100 балів) виставляється за повні, систематизовані знання. Студент має вірно відповісти на поставлені завдання і розв’язати практичні завдання, допускаються незначні механічні помилки, які суттєво не спотворюють загальний результат практичних задач. • Оцінка “добре” (71-87 балів) передбачає, що в цілому володіючи матеріалом, студент правильно відповідає на більшість поставлених завдань і допускає незначні неточності та окремі помилки при розв’язанні практичних задач. • Оцінка “задовільно” (50-70 балів) виставляється студенту, який має суттєві недоліки при розв’язанні поставлених завдань та має прогалини у практичних знаннях, але спробував розв’язати задачі, де міг допустити помилки. • Оцінка “незадовільно” (менше 50 балів) виставляється студенту, який не розуміє суті поставлених питань, не знає основних понять з предмету і не вірно на них відповів.
Рекомендована література: 1. Глобальна економіка: навчальний посібник / О.Є. Кузьмін, О.В. Пирог, І.В. Литвин. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. - 300 с. 2. Глобальна економіка у посткризовий період: тенденції та перспективи [Текст]: аналітична доповідь / М.Г. Бугрій, І.В. Ус, Т.О. Федоренко, Є.О. Медведкіна. – К.: НІСД, 2012. – 46 с. 3. Кальченко Т.В. Глобальна економіка: методологія системних досліджень [Текст]: монографія / Т.В. Кальченко. – К.: КНЕУ, 2006. – 248 с. 4. Perspectives on Global Development – 2019. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.oecd-ilibrary.org/development/perspectives-on-global-development-2019_persp_glob_dev-2019-en 5. The Anthropology of Development and Globalization: From Classical Political Economy to Contemporary Neoliberalism / ed. by M. Edelman, A. Haugerud. – UK: Blackwell Publishing, 2005. – 416 p.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу здобувачів освіти з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).