Міжнародна економічна та торгівельна політика

Спеціальність: Міжнародні економічні відносини
Код дисципліни: 8.292.00.M.027
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: Адамик В.В., к.е.н., доцент
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: полягає у формуванні фундаментальних знань теорії та практики міжнародної економічної та торгівельної політики в умовах глобалізації.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у здобувачів компетентностей: інтегральної: Здатність виявляти та розв’язувати комплексні проблеми в сфері міжнародних економічних відносин, висувати гіпотези та генерувати нові ідеї їх комплексного розв’язання, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань у процесі дослідницько-інноваційної діяльності та професійної практики; фахових: ФК2. Здатність до формування наукового цілісного уявлення про економічну єдність світу, регуляторні механізми міжнародних економічних відносин на національному, регіональному та міжнародному рівнях в умовах сучасних процесів конвергенції і дивергенції. ФК3. Здатність до аналітичного мислення та практичних навичок систематизації інформації з метою обробки великих масивів даних, здійснення оцінювання та прогнозування міжнародних економічних та соціальних явищ.
Результати навчання: Результати навчання: ЗН1. Узагальнювати, критично мислити й аналізувати явища та проблеми, які вивчаються, проявляти гнучкість у прийнятті рішень на основі логічних аргументів та перевірених фактів в умовах обмеженого часу і ресурсів на засадах загальнонаукової методології. ЗН3. Аналізувати та застосовувати концептуальні моделі, науковий доробок вітчизняних та зарубіжних вчених, фундаментальні постулати та теорії, парадигми глобального економічного розвитку, новітні підходи до функціонування і розвитку світового господарства та міжнародних економічних відносин ЗН4. Мати наукове цілісне уявлення про економічну єдність світу, регуляторні механізми міжнародних економічних відносин на національному, регіональному та міжнародному рівнях в умовах сучасних процесів конвергенції і дивергенції. УМ2. Демонструвати системний науковий світогляд, уміння креативно мислити, формулювати висновки і розробляти рекомендації, пропонувати неординарні підходи з використанням новітніх технології у розв’язанні поставлених завдань. УМ3. Ідентифікувати наукові та практичні проблеми, готувати наукові тексти та доповіді, здійснювати публічну апробацію результатів досліджень як державною так і іноземними мовами, демонструвати усну та письмову комунікацію Методи навчання і викладання Лекції, практичні заняття – інформаційно-рецептивний метод, репродуктивний метод, евристичний метод, метод проблемного викладу; самостійна робота – репродуктивний метод, дослідницький метод, системний аналіз. Методи оцінювання рівня досягнення результатів навчання: Практичні заняття – обговорення кейсів, фронтальне опитування, виступи на семінарах, усне опитування, колоквіум,презентація результатів індивідуальної дослідницької роботи, Самостійна робота – підготовка презентацій за темами індивідуального завдання. Іспит – письмові завдання і усна компонента.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • міжнародна економіка; • глобальна економіка; • глобальні проблеми світового господарства та міжнародних економічних відносин; кореквізити: • сучасні теорії світового економічного розвитку; • моделювання розвитку глобальної економіки.
Короткий зміст навчальної програми: Об’єктивна необхідність міжнародної економічної політики. Координація міжнародної економічної політики в системі міжнародних організацій. Міжнародна торговельна політика. Міжнародна боргова політика. Міжнародна політика в сфері банківського нагляду. Міжнародна монетарна політика. Міжнародна політика щодо подолання бідності. Міжнародна міграційна політика.
Опис: Тема 1. Об’єктивна необхідність міжнародної економічної політики. Тема 2. Координація міжнародної економічної політики в системі міжнародних організацій. Тема 3. Міжнародна торговельна політика. Тема 4. Міжнародна боргова політика. Тема 5. Міжнародна політика в сфері банківського нагляду. Тема 6. Міжнародна монетарна політика. Тема 7. Міжнародна політика щодо подолання бідності. Тема 8. Міжнародна міграційна політика.
Методи та критерії оцінювання: Методами оцінювання результатів навчання є: 1. Поточне опитування: фронтальне опитування, усне опитування. 2. Виступ на задану тему, участь у дискусії (обговорення кейсів) 4. Захист індивідуальних робіт (презентації) 5. Проведення зрізу знань у формі колоквіуму. 6. Семестровий контроль: усна і письмова компонента.
Критерії оцінювання результатів навчання: Оцінювання виконання письмових завдань на іспиті завдань бали розподіляються наступним чином: а) для завдань І-го рівня – за правильну відповідь – 2 бали, за неправильну – 0 балів. б) для завдань ІІ-го рівня – за правильну відповідь на кожне тестове завдання - 5 балів; частково правильна/повна відповідь – пропорційний розподіл/підрахунок балів за правильні варіанти; неправильна відповідь - 0 балів. в) для задачі (рівень ІІІ) – за правильну відповідь, за повноту, послідовність розрахунку та обґрунтованість – 10 балів; правильна відповідь без обґрунтування та графічної інтерпретації – 5 балів; неправильна відповідь - 0 балів.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Належне виконання завдань письмової компоненти передбачає наявність правильного обґрунтування або послідовності розрахунку до задачі щодо вибору правильної відповіді. Сумарна кількість балів за іспит бути знижена за наступне: • нечіткість відповіді на тестові завдання, двозначні незрозумілі закреслення, поправки; • неправильне використання визначень; • невичерпність, неточність, нелогічність відповіді на задачу та відповіді на усні питання. Критерії виставляння балів та оцінок: а)поточний контроль (30%): робота у ВНС, виконання кейсів; презентації, усне опитування; б)підсумковий контроль (70%): тестування (50%), усна відповідь (20%)
Рекомендована література: Рекомендована література Базова 1. Теорія міжнародних відносин. Міжнародні відносини та світова політика: Навчальний посібник/М. П. Требін, Л. М. Герасіна, В. Л. Погрібна та інші; за редакцією М. П. Требіна. – К: Видавництво «Право», 2016. – 540 с. 2. Шергін С. О. Політологія міжнародних відносин: Навч. посіб. – К.: Дипломатична академія України при МЗС України, 2013. – 204 с. 3. Krugman, P.R., Obstfeld, M. International Economics: Theory and Policy (2018) Global Edition (English and French Edition) PEARSON; 11th edition. Допоміжна 4. Філіпенко А. Методологічний дискурс міжнародної економічної політики// Міжнародна економічна політика – 2013.– № 1 (18) [Електронний ресурс] – Режим доступу: iepjournal.com/journals/18/2013_1_Filipenko.pdf 5. Адамик В.В., Поріцька А.І. Міжнародні та вітчизняні ініціативи з регулювання електронної торгівлі// Вісник економіки. – 2021. – № 2. – С. 66–79 6. Адамик В.В. Альтернативи зовнішньоторговельної політики країн, що розвиваються, у контексті пошуку шляхів подолання бідності// Журнал європейської економіки. – 2017. – Том 16 № 3 (62). – С. 299–316 7. Адамик В.В. Соціально-економічна нерівність у національному та глобальному вимірі: сучасний погляд на проблему// Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2019. – Вип. 1 (91). – С. 102–116 8. Kulinich T., Yakimenko-Tereschenko N., Melnyk A., Vasina A. Challenges and prospects of applying the paradigm of Sustainable Development to the Eastern Europe economy// WSEAS Transactions on Environment and Development. – 2021. – Vol. 17. – P. 929–940 9. Gilpin, R. (2001) Global Political Economy: Understanding the International Economic Order. Published by Princeton University Press, 440 pp. Навчально-методичне забезпечення 1. Міжнародна економічна та торговельна політика: конспект лекцій/Укл. В.В. Адамик, Л.Я.Ванькович.– Львів: ІНЕМ, кафедра ММП, 2017. – 82 с. 2. Міжнародна економічна та торговельна політика: методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» для усіх форм навчання/ В.В. Адамик, Л.Я.Ванькович. – Львів: ІНЕМ, кафедра ММП, 2017. – 18 с. 3. Міжнародна економічна та торговельна політика: віртуальний навчально-методичний комплекс [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.course/view.php?id=43 Інформаційні ресурси 1. Міністерство економіки України [Електронний ресурс] – Режим доступу:http://www.me.gov.ua 2. Bank for International Settlements [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.bis.org 3. Представництво ООН в Україні. Інформаційні ресурси, програми, опис глобальних ініціатив ООН [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.un.org.ua/ua/ 4. Світовий банк – Українa - World Bank [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.worldbank.org/uk/country/ukraine 5. World Trade Organization - Home page [Електронний ресурс] – Режим доступу: : https://www.wto.org/ 6. International Monetary Fund – Home page [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.imf.org/en/Home
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти.Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету 20.06.2017 р., протокол № 35).