Соціальна економіка і політика

Спеціальність: Соціальна економіка, аналітика та управління
Код дисципліни: 7.051.08.O.4
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Теоретична та прикладна економіка
Лектор: Садова У.Я.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знання і розуміння наукових і математичних принципів, що лежать в основі соціально-економічної аналітики; - знання основ професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності в царині соціальної економіки, аналітики та управління, державного регулювання економіки, теорії соціального управління, теоретичних засад функціонування ринку праці, основ соціальної політики, політики зайнятості та соціального захисту населення; - поглиблені знання в одній з галузей соціальної економіки та політики – державному регулюванні ринку праці та зайнятості, ринку соціальних послуг, соціальному управлінні, управлінні у сфері галузей соціальної сфери, соціальної інфраструктури, регулювання розвитку соціального підприємництва; - розуміння інструментів та стратегій аналізу соціальної економіки та політики, функціонування ринку праці та територіальної організації системи зайнятості
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: прореквізити: Макроекономіка, Мікроекономіка кореквізити: Методи прийняття управлінських рішень, Стратегічний аналіз розвитку територій, Основи моделювання явищ і процесів на ринку праці, Магістерська кваліфікаційна робота
Короткий зміст навчальної програми: теоретичні основи, методологічні та організаційні принципи формування та розвитку соціальної економіки та політики в умовах ринку; розуміння її загальних ознак; критичне осмислення досвіду інших країн у сфері моделювання соціальної економіки та політики
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль на практичних заняттях (40%) підсумковий контроль (іспит, 60%)
Рекомендована література: Головніна О.Г. Основи соціальної економіки: підручник / О.Г.Головніна. – 2-е вид., перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 648с. Гриненко А.М. Соціальна політика Навч. -метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. — К.: КНЕУ, 2003. — 309 с. Садова У.Я. Соціальна політика в Україні: регіональні дослідження і перспективи розвитку: Монографія. – Львів: ІРД НАН України, 2005. – 408 с. Соціальна економіка Навч. посіб. / Кол. авт.О.О.Беляєв, М.І. Диба, В.І.Кириленко та ін. – К.; КНЕУ, 2005. – 196с. Прийняття проектних рішень: підручник / за ред. проф. Р.В.Фещура; [Фещур Р.В., У.Я.Садова, А.І.Якимів, С.В.Шишковський та ін.]. Львів : Растр – 7, 2019. – 402 с.

Соціальна економіка і політика (курсовий проект)

Спеціальність: Соціальна економіка, аналітика та управління
Код дисципліни: 7.051.08.O.6
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Теоретична та прикладна економіка
Лектор: Садова У.Я.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: у результаті написання курсової роботи студент повинен набути навиків проведення самостійного конкретного наукового дослідження у сфері соціальної політики організації, починаючи з постановки проблеми і закінчуючи аналізом отриманих даних та навчитися самостійно використовувати і узагальнювати теоретичні положення, інформаційні матеріали, формулювати власні погляди стосовно невирішених проблем та обґрунтовувати висновки і пропозиції, спрямовані на їх розв’язання
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: прореквізити: Економіка праці, Стратегії розвитку соціально-економічних систем, Соціальна відповідальність і соціальна безпека кореквізит: Управління людськими ресурсами, магістерська кваліфікаційна робота
Короткий зміст навчальної програми: дослідити теоретичні положення соціальної політики організації, розробити методичні засади аналізу соціальної політики організації, дати характеристику досліджуваній організації та особливостям соціальної політики у ній, провести аналіз соціальної політики організації, розробити рекомендації щодо покращення соціальної політики організації
Методи та критерії оцінювання: захист курсової роботи (100%)
Рекомендована література: Кіндрацька Г.І. Аналіз господарської діяльності : підручник / Г.І. Кіндрацька, А.Г. Загородній, Ю.І. Кулиняк. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 320 с. Кіндрацька Г.І. Аналіз господарської діяльності : практикум / Г.І. Кіндрацька, А.Г. Загородній, Ю.І. Кулиняк. - 2-ге вид., доопрац. і допов. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 156 с. Прийняття проектних рішень: підручник / за ред. проф. Р.В.Фещура; [Фещур Р.В., У.Я.Садова, А.І.Якимів, С.В.Шишковський та ін.]. Львів : Растр – 7, 2019. – 402 с.