Економічні інструменти управління проектами і програмами розвитку соціально-економічних систем

Спеціальність: Соціальна економіка, аналітика та управління
Код дисципліни: 7.051.08.O.1
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Економіка підприємства та інвестицій
Лектор: Данилович Т.Б., канд. економ. наук, доцент
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - здатність продемонструвати поглиблені знання філософії управління проектами; знання і розуміння проектного та програмного підходів в управлінні розвитком підприємства; поглиблені знання методологій та інструментарію управління проектами і програмами розвитку підприємства; сформувати та обґрунтовувати вибір проекту, програми, портфелю до реалізації та його концепцію; - вміти проводити оптимізацію параметрів проекту; вміти приймати проектні рішення, базуючись на набутих знаннях та отриманих навиках у сфері управління проектами; вміти використовувати економічні інструменти управління ресурсами, витратами та проектним бюджетом. вміти обирати та застосовувати оптимальне програмно-технічне забезпечення управління проектами; вміти користуватись найбільш поширеними у бізнес-структурах програмними продуктами, такими, як MS Project, Project Expert, Audit Expert, Jira Atlassian.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Проектний аналіз Управління проектами. Організація виробництва. Інвестування. Планування діяльності підприємства. Бізнес-планування та аудит інвестиційних проектів. Проектне фінансування. Економічне управління підприємством. Тренінг-курс: Процесні моделі в управлінні розвитком підприємства.
Короткий зміст навчальної програми: Введення в економічні інструменти управління проектами і програмами розвитку підприємства. Проектний та програмний підходи в управлінні розвитком підприємства. Методологія та інструментарій управління проектами і програмами. Методи обгрунтування та вибору проектів. інструментарій формування та оптимізації програм і портфелів. Інструменти планування та контролю проектів та програм розвитку підприємства. основні методи тайм-менеджменту. Економічні інструменти управління ресурсами, витратами та проектним бюджетом. Економічні інструменти ризик-менеджменту. Економічні інструменти управління якістю проекту.
Методи та критерії оцінювання: - практичні роботи (45%); - підсумковий контроль (екзамен): письмово-усна форма (55%)
Рекомендована література: 1. 1. Практикум з управління проектами [Текст] : навч. посіб. / В. В. Козик, І. Є. Тимчишин ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки,2012. – 179 с. 2. 2. Гонтарева І. В. Управління проектами: підручник / І. В. Гонтарева. – Х.: ХНЕУ, 2011. – 444 с. 3. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни „Управління проектами” для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 8.03050401 „Економіка підприємства” / Укл.: І.Є. Тимчишин, Н.Я. Яневич – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2015. – 47 с. 4. Лабораторний практикум з навчальної дисципліни "Комп’ютерні засоби в економіці та підприємництві": навчально-практичний посібник /О.Є. Поморцева; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2013. – 127 с. 5. 5. Руководство к своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBoK) – 5-е изд., США: Project Management Institute, 2013. – 587 с.