Стратегії розвитку соціально-економічних систем

Спеціальність: Соціальна економіка, аналітика та управління
Код дисципліни: 7.051.08.O.5
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Менеджмент персоналу та адміністрування
Лектор: доцент кафедри менеджменту персоналу та адміністрування Навчально-наукового інституту економіки та менеджменту, кандидат економічних наук - Бойківська Галина Миколаївна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Виконання вимог щодо опанування навчальною дисципліною «Стратегії розвитку соціально-економічних систем» повинно забезпечувати необхідний рівень сформованості результатів навчання: 1. Володіти основними поняттями, засадами та критеріями аналізу та оцінки сучасних соціально-економічних систем. 2. Уміння оцінювати потенційні можливості та загрози зовнішнього середовища для розвитку соціально-економічних систем. 3. Здатність визначати найбільш привабливі зони стратегічних інтересів та господарювання. 4. Вміння формувати комплекси антикризових заходів на підставі оцінки потенційних можливостей. 5. Здатність розробляти стратегії розвитку системи як загалом, так і окремих її складових.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: 1. Макроекономіка 2. Мікроекономіка 3. Економіка підприємства Кореквізити: 1. Соціальна відповідальність і соціальна безпека 2. Дизайн мислення 3. Методологія наукових досліджень
Короткий зміст навчальної програми: Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатності застосовувати науковий підхід до формування та обґрунтування ефективних стратегій розвитку соціально-економічних систем різного рівня національних економік, що передбачає, з одного боку, розробку управлінських рішень щодо підтримки стійкого позитивного розвитку системи, з другого, – забезпечення можливості гнучкої зміни вектору її розвитку з метою адаптації до умов конкурентного середовища, що змінюється. Завдання дисципліни – оволодіння здобувачами теоретичною базою та методологією управління розвитком соціально-економічних систем різного рівня ієрархії загальнонаціонального управління; розширення і поглиблення знань про розробку раціональної стратегії поведінки економічної системи в просторі та часі; набуття навичок формування стратегій розвитку соціально-економічних систем у зовнішньому середовищі, що змінюється.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (60%): розв’язування ситуаційних завдань, усне опитування, виконання індивідуального завдання. Підсумковий контроль (40%, контрольні заходи, диференційований залік): тестування, теоретичні питання, ситуаційні завдання, усна компонента. Форма проведення екзамену письмово-усна. Варіант складається із завдань, при розв'язуванні яких студент повинен продемонструвати свої знання та вміння, отримані при вивченні теоретичного курсу і виконанні практичних занять з дисципліни «Стратегії розвитку соціально-економічних систем».
Рекомендована література: 1.Управління розвитком соціально-економічних систем у новій економіці : монографія / Л.М. Шимановська-Діанич, О. В. Шкурупій, Т. А. Дейнека, О. В. Чернявська, В. В. Гончаренко; ред.: Л. М. Шимановська-Діанич. Полтава, 2015. 357 с. 2. Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації : монографія / За ред. д-ра екон. наук, проф. Д. Г. Лук’яненка. К. : КНЕУ, 2001. 538 с. 3. Осауленко О. Г. Сталий соціально-економічний розвиток: моделювання та управління. К. : КНЕУ, 2000. 176 с. 4. Сучасні соціально-економічні проблеми теорії та практики розвитку економічних систем : колективна монографія / О. В. Панухник, В. Я. Кудлак, Н. Ю. Мариненко, І. Ю. Крамар та ін. ; відп. ред. О. В. Панухник. Тернопіль : ФОП Осадца Ю.В., 2016. 204 с. 5. Кіс С.Я. Проблеми інтелектуалізації розвитку соціально-економічних систем. Економічний аналіз. Том 18, № 1 (2014). С. 124-130. 6. Жaлiлo Я. Eкoнoмiчнa cтрaтeгiя дeржaви: тeoрiя, мeтoдoлoгiя, прaктикa: мoнoгрaфiя. К.: НICД, 2003. C. 53–87.