Емпіричні і статистичні методи в дослідженні соціально-економічних процесів

Спеціальність: Соціальна економіка, аналітика та управління
Код дисципліни: 7.051.08.O.2
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Економіка підприємства та інвестицій
Лектор: Кічор Володимир Петрович, к.т.н., доцент
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: знати понятійний і категорійний апарат емпіричного дослідження систем і процесів; основні напрями сучасних емпіричних досліджень соціально-економічних процесів; знати і розуміти методи емпіричних досліджень та статистичної обробки емпіричних даних; знати і розуміти основні економетричні методи аналізування емпіричних даних та їхнє застосування у практичному дослідженні соціально-економічних процесів; знати принципи та процедури підготовки, проведення і публікації результатів емпіричного дослідження соціально-економічних процесів; вміти об’єктивно оцінювати адекватність методів, використаних у процесі емпіричного дослідження, якість і валідність отриманих результатів та висновків; вміти формувати інформаційну базу емпіричних досліджень соціально-економічних процесів; вміти вибирати методи статистичного аналізу стосовно дослідження проблем, що не мають однозначного рішення; вміти проводити експериментальні та експертні дослідження
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: немає Кореквізити: Стратегії розвитку соціально-економічних систем
Короткий зміст навчальної програми: Зміст і завдання емпіричного дослідження соціально-економічних процесів (СЕП). Формування емпіричної бази дослідження. Статистичні основи вибіркового дослідження. Багатовимірне порівняння і класифікація СЕП. Дискримінантний аналіз у дослідженні СЕП. Факторний аналіз у дослідженні СЕП. Дисперсійний аналіз СЕП. Експетрні методи в дослідженні СЕП.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (100): виконання та захист лабораторних робіт (60%); виконання та захист індивідуальної контрольні роботи (20%); контрольне тестування (20%).
Рекомендована література: 1. Важинський С.Е., Щербак Т.І. Методика та організація наукових досліджень: навч. посібник. Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2016. 260 с. 2. Економічні дослідження (методологія, інструментарій, організація, апробація): навч. посібник; за ред. А.А. Мазаракі. К.: НТЕУ, 2010. 200 с. 3. Емпіричні і статистичні методи в дослідженні ринку товарів і послуг: навч. посібник / І. С. Благун, В. П. Кічор, В. В. Козик, Р. В. Фещур, Л. І. Дмитришин; за ред. В. П. Кічора. Львів: Растр-7, 2019. 210 с. 4. Кічор В. П., Фещур Р. В., Якимів А. І. , Копитко С. Б. Економіко-статистичне моделювання: навч. посібник / за ред. В. П. Кічора. Львів: Растр-7, 2017. 350 с.