Основи моделювання явищ і процесів на ринку праці

Спеціальність: Соціальна економіка, аналітика та управління
Код дисципліни: 7.051.08.O.8
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Теоретична та прикладна економіка
Лектор: Степура Т.М.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Здатність побудувати та перевіряти за допомогою економіко-математичних методів логічні гіпотези взаємозалежності розвитку основних явищ та процесів на ринку праці від економічних, демографічних, соціальних, політичних та інших факторів; Знання концептуальних засад, принципів та підходів до побудови логічних та економіко-математичних моделей розвитку основних процесів та явищ на ринках праці; Знання основних класів економіко-математичних моделей, що можуть використовуватись для дослідження явищ і процесів на національному, регіональних та локальних ринках праці, та вміння їх застосувати
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: прореквізити: Статистика, Економетрія, Соціальна відповідальність і соціальна безпека, Емпіричні і статистичні методи в дослідженні соціально-економічних процесів, Стратегії розвитку соціально-економічних систем кореквізити: Методи управління якістю, Методи прийняття управлінських рішень, Магістерська кваліфікаційна робота
Короткий зміст навчальної програми: Концептуальні аспекти аналізу ринку праці. Методи моделювання явищ і процесів ринку праці. Методи та моделі багатовимірного факторного аналізу показників ринку праці. Моделювання та прогнозування динамічних процесів на ринку праці. Оптимізаційні економіко-математичні методи й моделі явищ та процесів на ринку праці. Економетричні моделі явищ та процесів на ринку праці. Моделювання за допомогою нейронних мереж.
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль на лабораторних заняттях (40%), підсумковий контроль (іспит, 60%)
Рекомендована література: Кічор В. П. Економіко-статистичне моделювання: навчальний посібник / В. П. Кічор, Р. В. Фещур, А. І. Якимів, С. Б. Копитко. – Львів: Растр-7, 2017. – 350 c. Регіональні ринки праці: аналіз та прогноз / У. Я. Садова, Л. К. Семів ; відп. ред. М. І. Долішній ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. — Л. : 2000. — 264 с Козак Ю. Г. Математичні методи та моделі для магістрантів з економіки. Практичні застосування. Навч. посіб. / Ю. Г. Козак, В. М. Мацкул. – К.: Центр учбової літератури, 2017. – 254 с. Воронкова В.Г. Соціально-економічне прогнозування: Навчальний посібник. – К.:ВД «Професіонал», 2004. – 288с.

Основи моделювання явищ і процесів на ринку праці (курсовий проект)

Спеціальність: Соціальна економіка, аналітика та управління
Код дисципліни: 7.051.08.O.9
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Теоретична та прикладна економіка
Лектор: Степура Т.М.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: у результаті написання курсового проекту роботи студент повинен набути навиків досліджень закономірностей та особливостей розвитку явищ та процесів, які мають місце на ринку праці, факторів формування системи робочих місць як основи підвищення попиту на робочу силу; встановлення вартості та ціни робочої сили; аналізу і оцінки регіональних ринків праці; шляхів вдосконалення механізмів регулювання зайнятості населення, формування пропозицій щодо механізмів формування та використання робочої сили.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: прореквізити: Соціальна економіка і політика, Соціальна відповідальність і соціальна безпека, Емпіричні і статистичні методи в дослідженні соціально-економічних процесів кореквізити: Магістерська кваліфікаційна робота
Короткий зміст навчальної програми: у роботі повинні бути висвітлені актуальні аспекти теорії і практики моделювання ринку праці, детально проаналізовані відповідні процеси на прикладі окремої області (областей), України в цілому, за бажанням студента – з використанням міжнародних порівнянь
Методи та критерії оцінювання: захист курсового проекту (100%)
Рекомендована література: Кічор В. П. Економіко-статистичне моделювання: навчальний посібник / В. П. Кічор, Р. В. Фещур, А. І. Якимів, С. Б. Копитко. – Львів: Растр-7, 2017. – 350 c. Грішнова О. А. Соціальна відповідальність у трудових відносинах: теорія, практика, регулювання ризиків : монографія / О. А. Грішнова, Г. Ю. Міщук, О. О. Олійник. – Рівне : НУВГП, 2014. – 217 с. Садова У. Я. Соціальна політика в Україні: регіональні дослідження і перспективи розвитку : Монографія / У. Я. Садова ; ІРД НАНУ. – Львів, 2005. – 408 с. Регіональні ринки праці: аналіз та прогноз / У. Я. Садова, Л. К. Семів ; відп. ред. М. І. Долішній ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. — Л. : 2000. — 264 с.