Методи прийняття управлінських рішень

Спеціальність: Соціальна економіка, аналітика та управління
Код дисципліни: 7.051.08.E.28
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Теоретична та прикладна економіка
Лектор: Степура Т.М.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - уміння економічно обґрунтовувати управлінські рішення щодо удосконалення господарської діяльності підприємства та його підрозділів; - здатність обирати та практично застосовувати широкий спектр економічних інструментів, методів; - опанування методик створення інформаційно-аналітичних продуктів (документів) у сфері прийняття управлінських рішень і надання їх користувачам
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: прореквізит: Стратегії розвитку соціально-економічних систем, Економічні інструменти управління проектами і програмами розвитку соціально-економічних систем , Емпіричні і статистичні методи в дослідженні соціально-економічних процесів , Зовнішньоекономічні операції і контракти, Соціальна економіка і політика кореквізит: Основи моделювання явищ і процесів на ринку праці, Магістерська кваліфікаційна робота
Короткий зміст навчальної програми: Теоретичні та методичні основи підготовки управлінських рішень і критерії проведення аналітичної роботи: Системний аналіз управлінських проблем. Методична основа підготовки проектів управлінських рішень. Аналіз варіантів і підготовка проектів управлінських рішень. Методи аналізу вигід і втрат. Методи ситуаційного аналізу в прийнятті управлінських рішень. Програмно-цільове управління та управлінські рішення. Моделі і методи прийняття управлінських рішень у тактичному та стратегічному управлінні: Моделі фінансового управління.
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль на лабораторних заняттях (40%), підсумковий контроль (іспит, 60%)
Рекомендована література: Кіндрацька Г.І. Аналіз господарської діяльності : підручник / Г.І. Кіндрацька, А.Г. Загородній, Ю.І. Кулиняк. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 320 с. Кіндрацька Г.І. Аналіз господарської діяльності : практикум / Г.І. Кіндрацька, А.Г. Загородній, Ю.І. Кулиняк. - 2-ге вид., доопрац. і допов. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 156 с. Прийняття проектних рішень: підручник / за ред. проф. Р.В.Фещура; [Фещур Р.В., У.Я.Садова, А.І.Якимів, С.В.Шишковський та ін.]. Львів : Растр – 7, 2019. – 402 с. Петруня Ю. Є., Говоруха В. Б., Літовченко Б. В. та ін. Прийняття управлінських рішень. Навч. посіб./ за ред. Ю. Є. Петруні. – 2-ге вид. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 216 с. Приймак В. М. Прийняття управлінських рішень: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2008. – 240 с. Гаркуша Н.М. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті: Навч. посіб. / Н.М. Гаркуша, О.В. Цуканова, О.О. Горошанська. – К. : Знання, 2012. – 591 с.