Стратегічний аналіз розвитку територій

Спеціальність: Соціальна економіка, аналітика та управління
Код дисципліни: 7.051.08.E.30
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Теоретична та прикладна економіка
Лектор: Садова У.Я.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Знання прикладних засад стратегічного управління і стратегічного планування розвитку територій. Здатність аналізувати державні та регіональні цільові програми розвитку територій, вміння проводити ситуативне дослідження конкретної території. Здатність до організації, планування і проведення досліджень різноманітних аспектів соціально-економічного розвитку територій, визначення найефективніших форм і методів їхнього регулювання.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: прореквізити: Регіональна економіка, Стратегічний менеджмент кореквізити: Методи прийняття управлінських рішень, Управління людськими ресурсами
Короткий зміст навчальної програми: Стратегічний аналіз розвитку територій як основа стратегічного планування. Методологія стратегічного аналізу розвитку територій. Картографічний метод аналізу розвитку територій. Соціально-демографічний аналіз розвитку територій. Стратегічний аналіз розвитку міст та сільських територій, транспорту та інфраструктури, природніх ресурсів.
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль на лабораторних заняттях (40%), підсумковий контроль (іспит, 60%)
Рекомендована література: Ткачук А.Ф.Стратегічне планування у громаді (навчальний модуль) / Анатолій Ткачук,Василь Кашевський, Петро Мавко. – К. : ІКЦ «Легальний статус», 2016. – 96 с. Оцінка ефективності структурних змін регіональних ринків праці. Методичні рекомендації. [Текст] /[за ред. д.е.н., проф. Садової У. Я.]. НАН України. ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього». – Львів, 2017. – 35 с. Берданова О. Оперативне планування реалізації стратегії територіального розвитку : практичний посібник / [О. Берданова, Є.Фишко] ; Швейцарсько-український проект "Підтримка децентралізаціїв Україні – DESPRO". – К. : ТОВ "Софія-А", 2012. – 48 с.

Стратегічний аналіз розвитку територій (курсовий проект)

Спеціальність: Соціальна економіка, аналітика та управління
Код дисципліни: 7.051.08.E.31
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Теоретична та прикладна економіка
Лектор: Садова У.Я.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті написання курсової роботи студент повинен набути навиків проведення самостійного конкретного наукового дослідження у сфері аналізу розвитку територій різного адміністративного рівня, починаючи з постановки проблеми, аналізування різних сфер господарської діяльності територій й закінчуючи розробкою положень стратегічного плану розвитку населеного пункту та об’єднаної територіальної громади, формулювати власні погляди стосовно невирішених проблем та обґрунтовувати висновки і пропозиції, спрямовані на їх розв’язання
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: прореквізити: Соціальна економіка і політика, Стратегії розвитку соціально-економічних систем кореквізити: Магістерська кваліфікаційна робота
Короткий зміст навчальної програми: Розвинути теоретичні та практичні навики дослідження різноманітних проблем державної соціально-економічної політики в регіоні, оцінювання та аналізування розвитку територій з урахуванням їхніх особливостей, проведення розрахунків з техніко-економічного та соціального обґрунтування територіальної організації та розвитку інфраструктурних систем, раціонального планування територій, зокрема, генеральних планів та стратегій розвитку адміністративно-територіальних одиниць й окремих поселень
Методи та критерії оцінювання: захист курсової роботи (100%)
Рекомендована література: Ткачук А.Ф. Стратегічне планування у громаді (навчальний модуль) / Анатолій Ткачук, Василь Кашевський, Петро Мавко. – К. : ІКЦ «Легальний статус», 2016. – 96 с. Прийняття проектних рішень: підручник / за ред. проф. Р.В.Фещура; [Фещур Р.В., У.Я.Садова, А.І.Якимів, С.В.Шишковський та ін.]. Львів : Растр – 7, 2019. – 402 с. Практичний посібник з питань організації роботи органів місцевого самоврядування об'єднаних територіальних громад. Шість модулів (Модуль 5. Стратегічний план розвитку громади) Видання друге. // USAID/Україна. Асоціація міст України. К.: 2016. - 101с. Географічні карти та картографічний метод дослідження (1 том - Географічні карти) (2 том — Картографічний метод дослідження) / Т. В. Дудун, С. В. Тітова.// упоряд. С. В. Тітова. – К., 2017. – 150 с.