Методи управління якістю

Спеціальність: Соціальна економіка, аналітика та управління
Код дисципліни: 7.051.08.E.29
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Теоретична та прикладна економіка
Лектор: Степура Т.М.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Студент повинен знати значення та етапи формування управління якістю, класичні та нові методи управління якістю; методологію оцінки діяльності та результатів діяльності підприємства за критеріями премій з якості; методологію безперервного вдосконалення діяльності підприємства відповідно до концепції TQM, підходи до оцінювання якості
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Прореквізити: Економічні інструменти управління проектами і програмами розвитку соціально-економічних систем Кореквізити: Магістерська кваліфікаційна робота
Короткий зміст навчальної програми: Теоретичні та методичні засади управління якістю. Системи управління якістю. Методичні засади оцінювання якості. Аналітичні методи управління якістю. Статистичне управління процесами. Технічне регулювання якості. Стандартизація та сертифікація у галузі якості
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль на лабораторних заняттях, виконання лабораторних робіт (100%)
Рекомендована література: Вакуленко A. B. Управління якістю: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / A. B. Вакуленко. – К.: КНЕУ, 2013. – 167 с. Захожай В.Б., Салухіна Н.Г ., Язвінська О.М., Чорний А.Ю. Управління якістю: Підр. - К.: МАУП, 2009. Саранча Г. А. Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та управління якістю: підручник / Г. А Саранча. – К.: ЦНЛ, 2013. – 672 с.