Демографія те економіка народонаселення

Спеціальність: Соціальна економіка, аналітика та управління
Код дисципліни: 7.051.08.E.32
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Теоретична та прикладна економіка
Лектор: Садова У.Я.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: знання і розуміння наукових принципів організації системи збору інформації про народонаселення; - поглиблені знання у сфері основ демографічної аналітики, використання джерел демографічних даних, базових інструментів демографічного аналізу; - знання теорій демографічного розвитку та розуміння основних закономірностей демографічних процесів і структур; - розуміння змісту й вміння правильної інтерпретації демографічних показників.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: прореквізити: Соціальна економіка і політика кореквізити: виконання магістерської кваліфікаційної роботи
Короткий зміст навчальної програми: формування теоретичних основ, методологічних та методичних засад організації збору та аналізу інформації про народонаселення, розуміння особливостей перебігу демографічних процесів; введення в проблематику сучасних досліджень демографії в Україні і інших країнах світу, опанування теоретичних підходів до пояснення; формування уявлень про складну систему територіальної організації та організації суспільства в «прив'язці» до соціально-демографічних явищ і процесів; оволодіння необхідними компетенціями та базовими навичками аналізу та оцінки демографічної ситуації, формування компетентностей у сфері економіки народонаселення.
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль на лабораторних заняттях (40%), підсумковий контроль (іспит, 60%)
Рекомендована література: Лібанова Е. М. Бідність населення України: методологія, методика та практика аналізу. Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. Птухи НАН України. Умань : Видавець «Сочінський М.М.», 2020. Українське суспільство: міграційний вимір. Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. Птухи НАН України. К., 2018. Гудзеляк І. І. Основи демографії. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013.

Демографія те економіка народонаселення (курсовий проект)

Спеціальність: Соціальна економіка, аналітика та управління
Код дисципліни: 7.051.08.E.35
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Теоретична та прикладна економіка
Лектор: Садова У.Я.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: уміння застосувати у наукових дослідженнях знання наукових принципів організації системи збору інформації про народонаселення; знання у сфері основ демографічної аналітики, використання джерел демографічних даних, базових інструментів демографічного аналізу; розуміння змісту й вміння правильної інтерпретації демографічних показників.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: прореквізити: Соціальна економіка і політика кореквізити: виконання магістерської кваліфікаційної роботи
Короткий зміст навчальної програми: формування теоретичних основ, методологічних та методичних засад організації збору та аналізу інформації про народонаселення, розуміння особливостей перебігу демографічних процесів; введення в проблематику сучасних досліджень демографії в Україні і інших країнах світу, опанування теоретичних підходів до пояснення; формування уявлень про складну систему територіальної організації та організації суспільства в «прив'язці» до соціально-демографічних явищ і процесів; оволодіння необхідними компетенціями та базовими навичками аналізу та оцінки демографічної ситуації, формування компетентностей у сфері економіки народонаселення.
Методи та критерії оцінювання: захист курсового проекту (100%)
Рекомендована література: Лібанова Е. М. Бідність населення України: методологія, методика та практика аналізу. Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. Птухи НАН України. Умань : Видавець «Сочінський М.М.», 2020. Українське суспільство: міграційний вимір. Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. Птухи НАН України. К., 2018. Гудзеляк І. І. Основи демографії. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013.