Міграція та міжкультурний менеджмент

Спеціальність: Соціальна економіка, аналітика та управління
Код дисципліни: 7.051.08.E.33
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Теоретична та прикладна економіка
Лектор: Садова У.Я.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знання про загальні тенденції міграційної динаміки та структуру міграційних переміщень у сучасному світі; - розуміння механізмів і форм реалізації державної міграційної політики - знання та практичні навички аналізу відповідних нормативних документів, чинних стандартів і технічних умов, що регулюють функціонування соціокультурної сфери. - уміння застосовувати теоретичні досягнення наук соціокомунікаційного циклу для інтерпретації інформаційних явищ і процесів та формування світоглядної позиції. - уміння застосувати можливості сучасних комп’ютерних та телекомунікаційних технологій для ідентифікації, формулювання і вирішення завдань підвищення ефективності функціонування установ економічної сфери
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: прореквізити: соціальна економіка і політика, соціальна відповідальність і соціальна безпека кореквізит: виконання магістерської кваліфікаційної роботи
Короткий зміст навчальної програми: Міграційна політика як сфера теоретичної та прикладної діяльності. Міграційна ситуація у світі та міграційна політика в Україні. Механізми державного управління процесами працевлаштування та соціального захисту громадян України за кордоном. Сутність та значення міжкультурного менеджменту. Міжкультурна комунікація. Взаємодія різних культур. Національні ділові культури: практика культурної взаємодії.
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль на практичних заняттях (40%), підсумковий контроль (іспит, 60%)
Рекомендована література: Креативний менеджмент: навчальний посібник/ О.Є Кузьмін, С.В. Князь. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010.- 124 с. Міграція в Україні: цифри і факти. К., Міжнародна організація з міграцій. Місія в Україні. URL: https://iom.org.ua/ua/migraciya-v-ukrayini-fakty-i-cyfry. Українська трудова міграція й майбутнє сфери праці: соціально-економічний, геопросторовий, інституційний вимір : наук. вид. / У. Я. Садова, Т. М. Степура, колектив авторів. Львів, 2020. Українське суспільство: міграційний вимір : національна доповідь / Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України. Київ, 2018.