Захист магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Соціальна економіка, аналітика та управління
Код дисципліни: 7.051.08.O.27
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Теоретична та прикладна економіка
Лектор: Садова У.Я.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Магістерська кваліфікаційна робота має засвідчувати здатність студента – випускника розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері соціальної економіки та політики, що передбачає застосування теорій та методів соціальної економіки і характеризується невизначеністю умов
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: прореквізити: Соціальна економіка і політика, Соціальна відповідальність і соціальна безпека, Основи моделювання явищ і процесів на ринку праці, Стратегічний аналіз розвитку територій, Методи прийняття управлінських рішень, Методи управління якістю
Короткий зміст навчальної програми: виконання самостійного дослідження, яке спрямоване на розв’язання конкретного завдання із сфери соціальної економіки та управління соціально-економічними процесами та є свідченням готовності студента-випускника узагальнювати теоретичний матеріал, проводити аналітичні дослідження, робити самостійні висновки та застосовувати отримані знання на практиці.
Методи та критерії оцінювання: захист магістерської кваліфікаційної роботи (100%)
Рекомендована література: Оцінка ефективності структурних змін регіональних ринків праці. Методичні рекомендації /[за ред. д.е.н., проф. Садової У. Я.]. НАН України. ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього». – Львів, 2017. – 35 с.. Методологія досліджень глобальних і регіональних систем / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львів. Політехніка» ; [уклад.: В. В. Гулай, Ю. О. Лунь, В. Є. Максимець, І. З. Харечко] . - Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2011 . - 36 с. Бірта Г. О. Методологія і організація наукових досліджень : навч. посіб. / Г. О. Бірта, Ю.Г. Бургу. – К. : «Центр учбової літератури», 2014. – 142 с.