Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Соціальна економіка, аналітика та управління
Код дисципліни: 7.051.08.O.25
Кількість кредитів: 12.00
Кафедра: Теоретична та прикладна економіка
Лектор: Степура Т.М.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: студент повинен уміти здійснювати ґрунтовне дослідження фактичного стану досліджуваної проблеми на матеріалах об’єкта практики та середовища його функціонування із використанням накопиченого фактичного матеріалу та із залученням усіх теоретичних знань, методичного інструментарію; розробляти висновки та пропозиції з удосконалення соціально-економічної діяльності об’єкта відповідно до обраної проблеми дослідження
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: прореквізити: Соціальна економіка і політика, Соціальна відповідальність і соціальна безпека, Основи моделювання явищ і процесів на ринку праці кореквізит: виконання магістерської кваліфікаційної роботи
Короткий зміст навчальної програми: підготовка індивідуального завдання з усебічного теоретичного та практичного вивчення конкретної управлінської проблеми організації, підприємства, сфери економіки, регіону, сфери зайнятості
Методи та критерії оцінювання: підготовка і захист звіту з практики (100%)
Рекомендована література: Сушенцева Л.Л. Методика підготовки квалфікаційної роботи магістра: навчально-методичний посібник / Л.Л. Сушенцева, Ю.М. Козловський, І.С. Колодій. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. - 88 с. Оцінка ефективності структурних змін регіональних ринків праці. Методичні рекомендації /[за ред. д.е.н., проф. Садової У. Я.]. НАН України. ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього». – Львів, 2017. – 35 с.. Методологія досліджень глобальних і регіональних систем / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львів. Політехніка» ; [уклад.: В. В. Гулай, Ю. О. Лунь, В. Є. Максимець, І. З. Харечко] . - Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2011 . - 36 с. Бірта Г. О. Методологія і організація наукових досліджень : навч. посіб. / Г. О. Бірта, Ю.Г. Бургу. – К. : «Центр учбової літератури», 2014. – 142 с.