Стратегічний менеджмент

Спеціальність: Управління фінансово-економічною безпекою
Код дисципліни: 7.073.12.O.4
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Адміністративний та фінансовий менеджмент
Лектор: д.е.н., проф. каф. Подольчак Н.Ю.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: здатність навчатися, сприймати набуті знання в предметній області та інтегрувати їх із уже наявними; уміння бути критичним та самокритичним для розуміння факторів, які мають позитивний чи негативний вплив на комунікацію, та здатність визначити та врахувати ці фактори в конкретних комунікаційних ситуаціях; набуття гнучкого способу мислення, який дає можливість зрозуміти й розв’язати проблеми та задачі, зберігаючи при цьому критичне відношення до усталених наукових концепцій; уміння розв’язувати поставлені задачі та приймати відповідні обґрунтовані рішення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: -
Короткий зміст навчальної програми: Сутність, особливості та етапи розвитку стратегічного менеджменту. Встановлення місії та цілей організації. Аналіз оточення та внутрішнього середовища підприємства. Розроблення та вибір стратегічних альтернатив. Портфельний аналіз підприємства. Реалізація стратегії організації. Стратегічне контролювання та реалізація стратегії з врахуванням ризику. Оцінка соціально-економічної ефективності стратегій організацій.
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль (40 %); екзаменаційний контроль (письмова компонента 60 %)
Рекомендована література: 1. Подольчак Н.Ю. Стратегічний менеджмент. – Львів: Львівська політехніка, 2012. – 400 с. 2. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. – СПб: Питер Ком, 1999. – 416 с.