Кадрова безпека

Спеціальність: Управління фінансово-економічною безпекою
Код дисципліни: 7.073.12.O.1
Кількість кредитів: 4.50
Кафедра: Адміністративний та фінансовий менеджмент
Лектор: Мартинюк В.П.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: • здатність вирішувати спеціалізовані завдання інноваційного характеру та розв’язувати складні практичні проблеми у сфері менеджменту під час професійної та науково-навчальної діяльності, що передбачає застосування класичних і сучасних теорій та інструментів менеджменту в умовах невизначеності. • здатність спілкуватися українською та іноземною мовою в усній та письмовій формі з використанням сучасних інформаційних і комунікаційних технологій; • здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; • здатність приймати обґрунтовані рішення; • здатність діяти соціально відповідально, свідомо та на основі етичних міркувань (мотивів). фахових: • поглиблені знання теоретико-прикладних засад формування і розвитку ділової кар’єри у сфері менеджменту; • поглиблені знання нормативно-правової бази функціонування організацій різних форм власності і видів діяльності та управління ними; • уміння реалізовувати конкретні види управління на засадах виконання загальних функцій менеджменту, формування методів менеджменту, розроблення управлінських рішень, здійснення керівництва; • здатність ініціювати, розробляти та управляти проектами розвитку організацій на засадах міжособистісної взаємодії та лідерства. Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: 1. Здатність організувати аналітичні та методичні практики впровадження заходів з фінансово-економічної безпеки. 2. Здатність продемонструвати базові знання правових основ та практичних аспектів в організації особистої безпеки працівників, керівників, підприємців. 3. Здатність продемонструвати знання та уміння на базовому рівні про різні форми забезпечення безпеки. 4. Здатність продемонструвати знання та уміння правил захисту інтелектуальних прав. 5. Здатність продемонструвати знання методик та уміння володіння правилами кадрової безпеки на підприємстві (організації, установи). 6. Міжособистісні навички, пов‘язані зі здатністю взаємодіяти з іншими людьми та залучати їх до командної роботи. 7. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію. 8. Уміння робити висновки щодо фахової дієздатності персоналу організації, підприємства, установи. 9. Здатність застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології для ефективного спілкування на професійному та суспільному рівнях. 10. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: комплексне забезпеченння фінансово-економічної безпеки; контролінг.
Короткий зміст навчальної програми: Місце кадрової безпеки в системі економічної безпеки підприємства. Сутність кадрової безпеки на підприємстві. Сутність кадрової безпеки на підприємстві. Основи управління персоналом. Ефективність різних стилів керівництва управлінського персоналу. Організація відбору кадрів. Виробнича адаптація працівників. Маркетинг персоналу.
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль (40 %) контрольний захід (60 %)
Рекомендована література: 1. Alan Price. Employee Fraud. US Human Resources Management - HR Articles and Features [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.hrmguide.com 2. Human Resource Management - Режим доступу : www.ascleiden.nl/Pdf/APAM2.pdf 3. Personnel Risk Management - Режим доступу : virtual.vtt.fi 4. Zorlu Senyucel Managing The Human Resource in the 21st century - Режим доступу : bookboom.com 5. Кадрова безпека (Personnel Security):опор. конспект лекцій для студентів ден. форми навчання освіт.-кваліфікац. рівня "магістр" спец. 8.18010014 "Упр. фінанс.-екон. безпекою"/М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка" .-Львів:Вид-во Львів. політехніки,2016 .-48 с. 6. Кадрова безпека:електрон. навч.-метод. комплекс/уклад.: О. В. Химич, І. С. Вішка .-2018 .-(e) .-http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=1007 (26.03.2018). 7. Кадрова безпека суб’єктів господарської діяльності : менеджмент інсайдерами : колективна монографія / [О.М. Герасименко ... [та ін.] ; за загальною редакцією В.С. Сідака та І.П. Мігус. - Черкаси, 2012. – 257 с. 8. Карамушка Л.М., Снядко І.І. Психологія організаційної культури: Навч. Посібник: Л.: - К.: Край, 2010. 9. Кнорринг В. И. Теория, практика и искусство управления. М.: Издатель-ство НОРМА (Издательская группа НОРМА—ИНФРА • М), 2001. 10. Кулініч І.О. Психологія управління: Навч пос. К.: Знання, 2008. 11. Наумік К.Г. Економічна психологія: Навч. Посібник;Х.: ХНЕУ, 2007 12. Перхач О. Л. Кадрова безпека (Personnel Security):метод. вказівки до виконання самост. роботи та практ. занять для студентів ден. форми навчання освіт.-кваліфікац. рівня "магістр" спец. 8.18010014 "Упр. фінанс.-екон. безпекою"/М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; [уклад. О. Л. Перхач] .-Львів:Вид-во Львів. політехніки,2016 .-16 с. 13. Темная сторона поведения на работе: как понять, почему сотрудники увольняются, воруют или обманывают вас, и как избежать этого. – Днепропетровск: Баланс Бизнес Бук, 2005. – 336 с. 14. Ходаківський, Є. І. Психологія управління: Навч. Посіб. К. : Центр учб. Літ-ри, 2008.

Кадрова безпека (курсовий проект)

Спеціальність: Управління фінансово-економічною безпекою
Код дисципліни: 7.073.12.O.6
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Адміністративний та фінансовий менеджмент
Лектор: Цигилик Н.В.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: • здатність вирішувати спеціалізовані завдання інноваційного характеру та розв’язувати складні практичні проблеми у сфері менеджменту під час професійної та науково-навчальної діяльності, що передбачає застосування класичних і сучасних теорій та інструментів менеджменту в умовах невизначеності. • здатність спілкуватися українською та іноземною мовою в усній та письмовій формі з використанням сучасних інформаційних і комунікаційних технологій; • здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; • здатність приймати обґрунтовані рішення; • уміння розв’язувати поставлені задачі та приймати відповідні рішення; • креативність, здатність до системного мислення. фахових: • поглиблені знання теоретико-прикладних засад формування і розвитку ділової кар’єри у сфері менеджменту; • поглиблені знання нормативно-правової бази функціонування організацій різних форм власності і видів діяльності та управління ними; • уміння реалізовувати конкретні види управління на засадах виконання загальних функцій менеджменту, формування методів менеджменту, розроблення управлінських рішень, здійснення керівництва; • здатність ініціювати, розробляти та управляти проектами розвитку організацій на засадах міжособистісної взаємодії та лідерства. Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: 1. Здатність організувати аналітичні та методичні практики впровадження заходів з фінансово-економічної безпеки. 2. Здатність продемонструвати базові знання правових основ та практичних аспектів в організації особистої безпеки працівників, керівників, підприємців. 3. Здатність продемонструвати знання та уміння на базовому рівні про різні форми забезпечення безпеки. 4. Здатність продемонструвати знання та уміння правил захисту інтелектуальних прав. 5. Здатність продемонструвати знання методик та уміння володіння правилами кадрової безпеки на підприємстві (організації, установи). 6. Міжособистісні навички, пов‘язані зі здатністю взаємодіяти з іншими людьми та залучати їх до командної роботи. 7. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію. 8. Уміння робити висновки щодо фахової дієздатності персоналу організації, підприємства, установи. 9. Здатність застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології для ефективного спілкування на професійному та суспільному рівнях. 10. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Кадрова безпека
Короткий зміст навчальної програми: Кадрова безпека-осова економічної безпеки.
Методи та критерії оцінювання: Максимальна оцінка курсового проекту складає 100 балів для студентів всіх форм навчання.
Рекомендована література: 1. Alan Price. Employee Fraud. US Human Resources Management - HR Articles and Features [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.hrmguide.com 2. Human Resource Management - Режим доступу : www.ascleiden.nl/Pdf/APAM2.pdf 3. Personnel Risk Management - Режим доступу : virtual.vtt.fi 4. Zorlu Senyucel Managing The Human Resource in the 21st century - Режим доступу : bookboom.com 5. Кадрова безпека (Personnel Security):опор. конспект лекцій для студентів ден. форми навчання освіт.-кваліфікац. рівня "магістр" спец. 8.18010014 "Упр. фінанс.-екон. безпекою"/М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка" .-Львів:Вид-во Львів. політехніки,2016 .-48 с. 6. Кадрова безпека:електрон. навч.-метод. комплекс/уклад.: О. В. Химич, І. С. Вішка .-2018 .-(e) .-http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=1007 (26.03.2018). 7. Кадрова безпека суб’єктів господарської діяльності : менеджмент інсайдерами : колективна монографія / [О.М. Герасименко ... [та ін.] ; за загальною редакцією В.С. Сідака та І.П. Мігус. - Черкаси, 2012. – 257 с. 8. Карамушка Л.М., Снядко І.І. Психологія організаційної культури: Навч. Посібник: Л.: - К.: Край, 2010. 9. Кнорринг В. И. Теория, практика и искусство управления. М.: Издатель-ство НОРМА (Издательская группа НОРМА—ИНФРА • М), 2001. 10. Кулініч І.О. Психологія управління: Навч пос. К.: Знання, 2008. 11. Наумік К.Г. Економічна психологія: Навч. Посібник;Х.: ХНЕУ, 2007 12. Перхач О. Л. Кадрова безпека (Personnel Security):метод. вказівки до виконання самост. роботи та практ. занять для студентів ден. форми навчання освіт.-кваліфікац. рівня "магістр" спец. 8.18010014 "Упр. фінанс.-екон. безпекою"/М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; [уклад. О. Л. Перхач] .-Львів:Вид-во Львів. політехніки,2016 .-16 с. 13. Темная сторона поведения на работе: как понять, почему сотрудники увольняются, воруют или обманывают вас, и как избежать этого. – Днепропетровск: Баланс Бизнес Бук, 2005. – 336 с. 14. Ходаківський, Є. І. Психологія управління: Навч. Посіб. К. : Центр учб. Літ-ри, 2008.