Проектний менеджмент

Спеціальність: Управління фінансово-економічною безпекою
Код дисципліни: 7.073.12.O.3
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Технологій управління
Лектор: К.е.н., асистент Скворцов Денис Ігорович.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: – знати особливості теорії проектної методології та її організаційно- процедурних аспектів: сучасні моделі, методи та технології професійного проектного менеджменту, які базуються на філософії життєвих циклів проектів та програм, орієнтованих на кінцеві результати та на мову професійного спілкування учасників проектів; – вміти застосовувати сучасний інструментарій проектного менеджменту в адміністративній, господарській і управлінській діяльності; – приймати науково обґрунтовані рішення щодо проектного менеджменту та забезпечувати їх виконання.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: кореквізити: – прийняття проектних рішень, – проектне бюджетування та фінансове планування.
Короткий зміст навчальної програми: розглядається сучасний проектний інструментарій засвоєння методології проектного менеджменту, а саме часовими, ресурсними, витратними, якісними параметрами майбутнього продукту чи послуги.
Методи та критерії оцінювання: – письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування (30%); – підсумковий контроль: екзамен (письмово-усна форма 70%).
Рекомендована література: 1. Бушуев С. Д. Управление проектами: основы профессиональных знаний и система оценки компетентности проектних менеджеров / С. Бушуев. - К.: ІРІДІУМ, 2006. - 208 с. 2. Петренко Н. О. Управління проектами навчальний посібник. / Н. О. Петренко, Л. О. Кустріч, М. О. Гоменюк. – К. : «Центр учбової літератури», 2015. – 244 с. 3. Управління проектами: процеси планування проектних дій: підручник / І.В. Чумаченко, В.В. Морозов, Н.В. Доценко, А.М. Чередниченко. – К.: КРОК, 2014. – 673 с.