Управління корпоративними змінами

Спеціальність: Управління фінансово-економічною безпекою
Код дисципліни: 7.073.12.M.29
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Менеджмент організацій
Лектор: к.е.н., доц. Грибик Ігор Іванович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. здатність продемонструвати поглиблені знання основ професійно-орієнтованих дисциплін спеціалізації у сферах економіки та інноваційного забезпечення конкурентоспроможності підприємств (організацій), управління їх інноваційним розвитком, проектування та моделювання інноваційних бізнес-процесів, оптимізації системи менеджменту інноваційного підприємства (організації), контролінгу інноваційної діяльності, креативного менеджменту, маркетингу інновацій, управління ризиками інноваційної діяльності; 2. інтегрувати та застосовувати набуті теоретичні знання на практиці для розв’язання управлінських завдань у сфері інноваційної діяльності; 3. планувати, організовувати, контролювати та регулювати інноваційну діяльність на усіх рівнях економіки, використовувати сучасні механізми мотивування персоналу у сфері інноваційної діяльності; 4. здатність адаптуватись до нових непередбачуваних ситуацій та приймати оперативні конструктивні рішення; 5. здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань; 6. здатність продукувати креативні ідеї, розробляти та управляти інноваційними проектами, самостійно та колективно виконувати професійні завдання.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: Управління персоналом, Ділове адміністрування
Короткий зміст навчальної програми: Сутність змін у природі та у відкритих соціально-економічних системах (їх взаємозв’язок). Організаційна досконалість – основа організаційних змін. Навчання та зміни. Особа і зміни. Види компетентностей. Біхевіористичний, когнітивний, психодинамічний, гуманістично-психологічний підходи до змін. Управління своїми та чужими змінами. Типи корпоративних команд. Вплив індивідуумів на динаміку команди. Моделі та підходи до організаційних змін. Менеджери та лідери: спільне та відмінне. Оцінювання рівня опору змінам. Розроблення рекомендацій зі зниження опору. Команди в процесі реструктуризації. Інтеграційні процеси та зміни в організаціях. Причини об'єднання та поглинання. Переваги та недоліки різних організаційних структур та об’єднань. Основні принципи для успішної зміни корпоративної культури. Роль ІТ-менеджменту в організаційних змінах.
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль (30%) - виконання практичних завдань, усне опитування – підсумковий контроль (70% , диференційований залік): письмова форма
Рекомендована література: 1.Управление изменениями: учеб.пособие / С.И. Ашмарина, Б.Н. Герасимов.- М.: Рид.Групп, 2011. – 208с. 2.К. Фралингер, И. Фишер Управление организационными изменениями / Пер. с нем. Н.п. Береговой, И.А. Сергеевой.-М., 2002.- 264с. 3. Коттер Д. Наш айсберг тает. Как добится результатов в условиях изменений / Дж. Коттер / Пер. с англ. М. поповой, А. Кушниренко. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2012.- 128с. 4. Адизес И. Управление изменениями. – СПб.: Питер, 2011.-224с..:ил. 5. Грибик І.І.Управління змінами. – Видавництво НУ «ЛП», 2008р. – 235с.