Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки на підприємстві

Спеціальність: Управління фінансово-економічною безпекою
Код дисципліни: 7.073.12.E.34
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Адміністративний та фінансовий менеджмент
Лектор: к.е.н., доц. каф. Карковська В.Я.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: розробляти механізм внутрішньої та зовнішньої взаємодії при вирішенні завдань забезпечення економічної безпеки установ, організацій, підприємств; розробляти інструкції, що регламентують всі види діяльності підрозділу економічної безпеки установ, організацій, підприємств; будувати структуру служби економічної безпеки установ, організацій, підприємств; розробляти заходи щодо усунення фінансово-економічної безпеки установ, організацій, підприємств
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: попередні навчальні дисципліни (Ризик – менеджмент. Стратегічний менеджмент); супутні і наступні навчальні дисципліни (Контролінг. Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної безпеки)
Короткий зміст навчальної програми: Обліково-аналітичне забезпечення як складова функціонування системи економічної безпеки підприємства. Обліково-аналітична інформація як визначальний чинник у забезпеченні економічної безпеки підприємства. Обліково-аналітична діяльність у системі забезпечення економічної безпеки підприємства. Проблеми та перспективи обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємства. Сутність, зміст та види ризиків економічної діагностики функціонування підприємств. Методологія одержання необхідної інформації для оцінки ризиків в економічній діагностиці діяльності підприємств. Оцінка ризику функціонування підприємств в невизначеному конкурентному середовищі. Оцінка ризиків управлінської діяльності підприємств.
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль (30 %); екзаменаційний контроль (письмова компонента 70%)
Рекомендована література: 1. Вуколов Э. А. Основы статистического анализа. – М.: ФОРУМ, 2008. 2. Кузьмін О.Є., Подольчак Н.Ю., Подольчак Н.І. Управління ризиками в інноваційній діяльності: Навч.-метод. Посіб. Львів, Вид-во НУ «ЛП», 2009. 3. Лук’янова В.В., Головач Т.В. Економічний ризик: Навч. пос. –К.: Академ-видав. 2007.