Страховий менеджмент

Спеціальність: Управління фінансово-економічною безпекою
Код дисципліни: 7.073.12.E.35
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Адміністративний та фінансовий менеджмент
Лектор: к.е.н., доц. Білик О.І.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен: 1) здатність продемонструвати знання та уміння на базовому рівні про різні форми забезпечення безпеки; 2) здатність продемонструвати знання та уміння правил захисту інтелектуальних прав; 3) володіти сучасними методами оцінки ризиків функціонування страхової компанії, процесу страхування, ризиків об’єкта страхування; 4) застосування методів оцінки платоспроможності страховиків, виявлення умов забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності страховиків.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: -
Короткий зміст навчальної програми: Страхування як особливий вид підприємницької діяльності і перспективи його розвитку в Україні та світі. Зміст і функції страхового менеджменту. Стратегічне управління страховою організацією. Інформаційні системи в управлінні страховою організацією. Сутність і завдання страхового маркетингу. Фінансові основи страхової діяльності. Страховий тариф як основа забезпечення беззбитковості страхових операцій. Особливості формування страхових резервів. Інвестиційна діяльність страхової компанії: принципи організації, регулювання та оптимізація. Перестрахування та його роль у забезпеченні виконання страхових зобов’язань. Методи оцінки платоспроможності страхової компанії. Фінансова стійкість та оцінка ймовірності банкрутства страхової компанії. Управління страховою компанією з метою забезпечення виконання страхових зобов'язань. Особливості фінансового менеджменту страховика.
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль (40 %) контрольний захід (60 %)
Рекомендована література: Алєксєєв І. Страхові послуги: Навчальний посібник для студ. 4 курсу спец. / Ігор Алєксєєв, Ірина Кондрат, Ната-ля Ярошевич,; Мін-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів: Вид-во Національного ун-у "Львівська політехніка", 2006. - 203 с. Автомобільне страхування в системі безпеки дорожнього руху : Кол. моногр. / [О. М. Залєтов, О.В. Кнейслер, В. М. Стецюк, О. Ю. Толстенко та ін. ]; Наук. ред. та кер. кол. авт. канд. екон. наук О. М. Залєтов. – К.: Міжнародна агенція „BeeZone”, 2012.– 509 с. Страховий менеджмент: підручник / [Осадець С.С., Мурашко О.В., Фурман В.М., Баранов А.Л., Баранова О.В., Залєтов О.М., Нечипоренко В.І. ]; за ред. д-ра економ. наук, проф. С. С. Осадця. - К.: КНЕУ, 2011. – 333. Страхування: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. С. С. Осадець. — К.:КНЕУ, 2002. — 528с. Нагайчук Н.Г. Оцінка вартості страхового бізнесу // Фінанси України. – 2008. – № 3. – С. 111 – 116 Нагайчук Н.Г. Оцінка вартості капіталу страховика//Економіка і регіон, 2009р. - №1.-с.199-201 Говорушко Т. А. Страхові послуги. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 376 с.

Страховий менеджмент (курсовий проект)

Спеціальність: Управління фінансово-економічною безпекою
Код дисципліни: 7.073.12.E.37
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Адміністративний та фінансовий менеджмент
Лектор: к.е.н., доц. Білик О.І.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен: 1) здатність продемонструвати знання та уміння на базовому рівні про різні форми забезпечення безпеки; 2) здатність продемонструвати знання та уміння правил захисту інтелектуальних прав; 3) володіти сучасними методами оцінки ризиків функціонування страхової компанії, процесу страхування, ризиків об’єкта страхування; 4) застосування методів оцінки платоспроможності страховиків, виявлення умов забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності страховиків.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: -
Короткий зміст навчальної програми: Страхування як особливий вид підприємницької діяльності і перспективи його розвитку в Україні та світі. Зміст і функції страхового менеджменту. Стратегічне управління страховою організацією. Інформаційні системи в управлінні страховою організацією. Сутність і завдання страхового маркетингу. Фінансові основи страхової діяльності. Страховий тариф як основа забезпечення беззбитковості страхових операцій. Особливості формування страхових резервів. Інвестиційна діяльність страхової компанії: принципи організації, регулювання та оптимізація. Перестрахування та його роль у забезпеченні виконання страхових зобов’язань. Методи оцінки платоспроможності страхової компанії. Фінансова стійкість та оцінка ймовірності банкрутства страхової компанії. Управління страховою компанією з метою забезпечення виконання страхових зобов'язань. Особливості фінансового менеджменту страховика.
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль (100 %)
Рекомендована література: Алєксєєв І. Страхові послуги: Навчальний посібник для студ. 4 курсу спец. / Ігор Алєксєєв, Ірина Кондрат, Ната-ля Ярошевич,; Мін-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів: Вид-во Національного ун-у "Львівська політехніка", 2006. - 203 с. Автомобільне страхування в системі безпеки дорожнього руху : Кол. моногр. / [О. М. Залєтов, О.В. Кнейслер, В. М. Стецюк, О. Ю. Толстенко та ін. ]; Наук. ред. та кер. кол. авт. канд. екон. наук О. М. Залєтов. – К.: Міжнародна агенція „BeeZone”, 2012.– 509 с. Страховий менеджмент: підручник / [Осадець С.С., Мурашко О.В., Фурман В.М., Баранов А.Л., Баранова О.В., Залєтов О.М., Нечипоренко В.І. ]; за ред. д-ра економ. наук, проф. С. С. Осадця. - К.: КНЕУ, 2011. – 333. Страхування: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. С. С. Осадець. — К.:КНЕУ, 2002. — 528с. Нагайчук Н.Г. Оцінка вартості страхового бізнесу // Фінанси України. – 2008. – № 3. – С. 111 – 116 Нагайчук Н.Г. Оцінка вартості капіталу страховика//Економіка і регіон, 2009р. - №1.-с.199-201 Говорушко Т. А. Страхові послуги. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 376 с.