Ризик-менеджмент

Спеціальність: Управління фінансово-економічною безпекою
Код дисципліни: 7.073.12.M.27
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Адміністративний та фінансовий менеджмент
Лектор: к.е.н., доц. Білик О.І.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1.1. Поглиблені знання теоретико-прикладної бази управління фінансово-економічною безпекою. 1.2. Вміння аналізувати науково-методологічні підходи до формування і використання технологій, форм та методів діагностування небезпек, загроз і ризиків, системи оцінки та мінімізації рівня та стану економічної безпеки інституцій різних рівнів. 1.3. Спроможність до розробки, організації, реалізації і удосконалення процесів впровадження інновацій та науково-технічних розробок для забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств, установ та організацій. 1.4. Здатність до аналізування та пошуку нових напрямів розроблення стратегій фінансово-економічної безпеки інституцій різних рівнів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: -
Короткий зміст навчальної програми: Поняття «ризик» та класифікація ризиків. Методи кількісних оцінок ризику. Класичні засади оцінювання інвестиційних проектів. Основні підходи управління ризиком на підприємстві. Програма управління ризиками на підприємстві. Корпоративна культура і діагностика ризиків. Штатна структура організації й ризик-менеджмент.
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль (100%)
Рекомендована література: 1). Донець Л. І. Економічні ризики та методи їх вимірювання: Навчальний посібник.– К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 312с. 2). Старостіна А.О., Кравченко В.А. Ризик-менеджмент: теорія та практика: Навчальний посібник. – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка»», 2004.-200с.