Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Управління фінансово-економічною безпекою
Код дисципліни: 7.073.12.O.30
Кількість кредитів: 9.00
Кафедра: Адміністративний та фінансовий менеджмент
Лектор: Яремко І.І., Паславська О.І.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - Ознайомлення із майбутньою професією менеджера; - Вивчення практичної організації діяльності господарюючих суб’єктів та принципів їх функціонування; - Отримання навиків використовувати теоретичні знання на практиці та робити конструктивні висновки на підставі показників діяльності підприємств; - Апробація наукових досліджень, проведених під час навчання у ВНЗ у відповідних сферах господарювання; - Отримання досвіду роботи на підприємствах; - Визначення майбутніх перспектив своєї професійної діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Безпека соціальних систем, ризик-менеджмент, стратегічний менеджмент
Короткий зміст навчальної програми: Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації 073.12 «Управління фінансово-економічною безпекою» є завершальним етапом практичної підготовки фахівця у сфері фінансово-економічної безпеки. Під час цієї практики поглиблюються та закріплюються теоретичні знання з усіх дисциплін навчального плану, узагальнюються і вдосконалюються практичні уміння і навики на базі конкретного суб’єкта господарювання, здійснюється оволодіння професійним досвідом та готовністю майбутнього фахівця до самостійної трудової діяльності. Метою практики є: оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та засобами праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності. Програма практики містить завдання, які дають можливість узагальнити знання, практичні уміння та навички на базі конкретного суб'єкта господарювання, оволодіти професійним досвідом, перевірити готовність майбутнього фахівця до самостійної трудової діяльності, зібрати матеріал для магістерської кваліфікаційної роботи.
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання результатів проходження практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи складається із суми балів, які виставляються комісією на основі розгляду змісту звіту з практики та за підсумком усного захисту перед комісією. Підсумкова оцінка знань, умінь та навичок студента, набутих на виробничій практиці, встановлюється за 100-бальною шкалою із подальшим переведенням її у чотирибальну шкалу оцінок. Переведення балів підсумкової оцінки у традиційну чотирибальну оцінку здійснюється за шкалою: «Відмінно» (від 88 до 100 балів) – зміст і оформлення звіту та щоденника практики відповідають стандартам. Характеристика студента є позитивною. Студент дав повні та точні відповіді на всі запитання членів комісії щодо програми практики і виконаної індивідуальної роботи. «Добре» (від 71 до 87 балів) – наявні несуттєві зауваження щодо змісту та оформлення звіту й щоденника практики. Характеристика студента є позитивною. У відповідях на запитання членів комісії щодо програми практики студент допустив окремі неточності, хоч загалом має тверді знання. «Задовільно» (від 50 до 70 балів) – недбале оформлення роботи і щоденника практики. Переважну більшість питань програми практики у звіті висвітлено, однак мають місце окремі розрахункові й логічні помилки. Характеристика студента в цілому є позитивною. Відповідаючи на запитання членів комісії, студент почувався невпевнено, збивався, припускався помилок, виявив поверхові знання. «Незадовільно» (до 49 балів включно) – таку оцінку виставляють студентові, якщо у звіті висвітлено не всі питання або роботу підготовлено не самостійно. Характеристика студента у частині ставлення до практики і трудової дисципліни є негативною. На запитання членів комісії студент не міг дати задовільних відповідей.
Рекомендована література: Актуальні законодавчі та нормативно-правові акти, фінансова звітність підприємства та установчі документи