Фінансовий менеджмент

Спеціальність: Управління фінансово-економічною безпекою
Код дисципліни: 7.073.12.O.005
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Технологій управління
Лектор: к.е.н., доц. Лучко Г.Й.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знати: види управління проектами на засадах виконання загальних функцій менеджменту, методи менеджменту для розроблення управлінських рішень, та здійснення керівництва проектами; сучасну теоретико-методологічну та методико-прикладну базу управління проектами і програмами; сутність фінансового планування, методи проектного бюджетування, схеми та форми проектного фінансування; - уміти: демонструвати поглиблені знання з проектного бюджетування та фінансового планування та розуміння сучасних методів проактивного розвитку організації; - мати уявлення про: ризики проектної діяльності, управління проектами і програмами, зокрема фінансові ризики проекту, їхнє врахування під час застосування бюджетного методу управління проектом.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: кореквізити: – Проектний менеджмент
Короткий зміст навчальної програми: Сутність та значення фінансового планування у фінансовому управлінні проектом. Теоретичні і організаційні основи бюджетування в системі управління проектом. Загальна характеристика бюджетного методу управління проектом. Сутність та значення операційного бюджетування в системі управління проектом. Технологія складання фінансового бюджету проекту. Аналізування та оцінювання виконання бюджету в системі управління проектом. Оцінювання ризиків під час складання бюджету в системі управління проектом. Управлінські рішення під час бюджетування в системі управління проектами.
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль (усне опитування, лабораторні роботи (30 %) - підсумковий контроль (контрольний захід – іспит): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: Ноздріна Л. В. Управління проектами: Підручник / Л. В. Ноздріна, В. І. Ящук, О. І. Полотай – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 432 с. Петренко Н. О. Управління проектами [текст] навчальний посібник. / Н. О. Петренко, Л. О. Кустріч, М. О. Гоменюк. – К. : «Центр учбової літератури», 2015. – 244 с. Проектний менеджмент: просто про складне : навч. посібник / В. А. Верба, Л. П. Батенко, О. М. Гребешкова та ін.; за заг. ред. В. А. Верби. – К. : КНЕУ, 2009. – 299 с. Фесенко Т. Г. Управління проектами: теорія та практика виконання проектних дій: навч. посібник / Т. Г. Фесенко. – Х. : ХНАМГ, 2012. – 181 с.