Контролінг

Спеціальність: Управління фінансово-економічною безпекою
Код дисципліни: 7.073.12.E.29
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Адміністративний та фінансовий менеджмент
Лектор: старший викладач Гладун Т.М.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. розуміти місце контролінгу в системі управління сучасним підприємством, його сутність, функції й основні завдання; 2. знати набір методичного інструментарію контролінгу для підприємств різних сфер діяльності; 3. здатність продемонструвати знання та уміння правил захисту інтелектуальних прав; 4. здатність продемонструвати знання методики та уміння організації контролю на підприємствах (в організаціях, установах), здатність до формування професійного судження про побудову та трансформацію системи фінансово-економічної безпеки для сучасних та потенційних потреб управління підприємством; 5. вміння збереження та примноження матеріальної та фінансової бази підприємства, установи, організації, раціонального та ефективного використання його ресурсів, надання інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень щодо доцільності діяльності підприємства, установи, організації з урахуванням виявлення загроз і небезпек, захист отриманої інформації, яка стосується таємниці підприємства, установи та організації; 6. навички планування та управління діагностики фінансово-господарського стану підприємства, установи, організації.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: кореквізит: Стратегічний менеджмент; Безпека соціальних систем
Короткий зміст навчальної програми: Поняття про контролінг, його суть і значення. Характеристика об’єктів контролінгу. Управлінський облік як основа контролінгу. Прогнозування і планування діяльності підприємства. Методичний інструментарій оперативного контролінгу. Експертна діагностика фінансово-господарського стану підприємства. Контролінг інвестиційних проектів. Організаційно-методичні основи формування та функціонування системи контролінгу на підприємстві. Контролінг у системі прийняття управлінських рішень.
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль – 32 % підсумковий контроль – 68 % (екзамен)
Рекомендована література: 1. Контролінг: Навчальний посібник/ Швиданенко Г.О., Лаврененко В.В., Дерев’янко О.Г., Приходько Л.М. – К.: КНЕУ, 2009. – 264 с. 2. Давидович І.Є. Контролінг: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 552 с. 3. Портна О.В. Контролінг: Навчальний посібник. – Львів: «Магнолія-2006», 2008. – 240 с. 4. Калайтан Т.В. Контролінг: Навчальний посібник. – Львів: Новий Світ-2000, 2012. – 252 с. 5. Яковлєв Ю.П. Контролінг на базі інформаційних технологій. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 318 с. 6. Домарадзька Г.С., Гладун Т.М., Фещур Р.В. Прогнозування і макроекономічне планування: Навчальний посібник – Львів: «Магнолія-2006», 2007. – 211 с. 7. Кузьмін О.Є., Гладун Т.М. Менеджмент: 1 001 тест: Збірник тестових завдань/ О.Є.Кузьмін, Т.М.Гладун – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 284 с.