Кадрова безпека

Спеціальність: Управління фінансово-економічною безпекою
Код дисципліни: 7.073.12.E.27
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Адміністративний та фінансовий менеджмент
Лектор: доц. к.е.н. Химич О.В.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен: знати: - поглиблені знання теоретико-прикладних засад формування і розвитку ділової кар’єри у сфері менеджменту - поглиблені знання нормативно-правової бази функціонування організацій різних форм власності і видів діяльності та управління ними уміти: - знати нормативно-законодавчу базу у сфері фінансово-економічної безпеки - вміння використовувати технології, форми та методи діагностування небезпек, загроз і ризиків, їх оцінки та мінімізації, рівня та стану економічної безпеки, критеріїв її оцінювання на підприємстві.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: -
Короткий зміст навчальної програми: Зміст, структура та психологічні компоненти управління. Психологічна готовність керівників до управління. Методи психології управління. Психологічні основи прийняття управлінських рішень керівниками. Ефективність різних стилів керівництва управлінського персоналу. Соціальні позиці та ролі працівників організацій. Мотивація діяльності працівників як фактор успішності управління. Вплив психологічного клімату в колективах організацій на ефективність управління.
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль (100 %)
Рекомендована література: Карпов А.В. Психология менеджмента: Учебное пособие/ А.В. Карпов. – М.: Гардарики, 2004. – 584 с. Савельєва В.С. Психологія управління: Навчальний посібник/ В.С. Савельєва. – К.: ВД «Професіонал», 2005. – 320 с.