Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки, частина 1

Спеціальність: Управління фінансово-економічною безпекою
Код дисципліни: 7.073.12.E.28
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Адміністративний та фінансовий менеджмент
Лектор: к.е.н., доц. каф. Карковська В.Я.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: розробляти механізм внутрішньої та зовнішньої взаємодії при вирішенні завдань забезпечення економічної безпеки установ, організацій, підприємств; розробляти інструкції, що регламентують всі види діяльності підрозділу економічної безпеки установ, організацій, підприємств; будувати структуру служби економічної безпеки установ, організацій, підприємств; розробляти заходи щодо усунення фінансово-економічної безпеки установ, організацій, підприємств.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Кадрова безпека Контролінг Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної безпеки
Короткий зміст навчальної програми: Поняття економічної безпеки. Функціональні цілі економічної безпеки. Чинники, що формують відповідний рівень економічної безпеки. Загрози економічної безпеки. Поняття індикаторів і складових структури економічної безпеки установ, організацій, підприємств. Безпека підприємства у фінансовій сфері. Безпека підприємства в інтелектуальній і кадровій сферах. Безпека підприємства в інформаційній сфері. Ринкова складова економічної безпеки підприємства. Поняття та основні елементи системи фінансово-економічної безпеки. Політика безпеки. Програма гарантування безпеки. Стратегія фінансово-економічної безпеки. Механізм реалізації безпеки. Режими функціонування фінансово-економічної безпеки. Концепція безпеки підприємства. Сутність і значення комерційної інформації. Комерційна таємниця підприємства. Механізм визначення терміну інформації, що становить комерційну таємницю. Класифікація охорони комерційної таємниці. Суть і поняття інформації, інформаційної безпеки, захисту інформації. Формування економічного середовища. Класифікація різних видів інформації. Механізм безпеки ІР. Режим захимту інформації. Мета захисту інформації.
Методи та критерії оцінювання: письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування (40%); підсумковий контроль (60%, контрольний захід, екзамен).
Рекомендована література: 1. Подольчак Н. Ю., Карковська В. Я. Організація та управління системою фінансово-економічної безпеки: навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 268 с. 2. Кузенко Т. Б. , Мартюшева Л. С., Грачов. В.О., Литовченко О. Ю. Фінансова безпека підприємства: Навч. посіб. Вид-во ХНЕУ, 2010.