Адаптація і розвиток персоналу

Спеціальність: Управління фінансово-економічною безпекою
Код дисципліни: 7.073.12.M.15
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Менеджмент персоналу та адміністрування
Лектор: Гладун Світлана Олексіївна, асистент
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен: - знати теоретико-методологічні аспекти адаптації та розвитку персоналу; - розуміти роль адаптації та розвитку персоналу у досягненні місії та цілей підприємства; - знати зміст компетентністного підходу до розвитку персоналу в організації; - вміти складати плани навчання та перенавчання персоналу різних категорій; - вміти використовувати різноманітні форми, методи та інструменти розвитку персоналу; - вміти розробляти та проводити тренінги з адаптації, навчання та розвитку персоналу.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізит: Управління персоналом, Організація праці, Економіка праці та соціально-трудові відносини, Ділова кар’єра Кореквізити: Мотивація персоналу, Управління талантами, Управління поведінкою персоналу
Короткий зміст навчальної програми: Розвиток персоналу: сутність, завдання, принципи. Розвиток працівників як складова управління персоналом організації. Управління проектом розвитку персоналу в організації. Внутрішній маркетинг та маркетинг навчання персоналу організації. Економічні аспекти розвитку персоналу. Система освіти та професійної підготовки персоналу. Регламентація посадових обов’язків та визначення вимог до персоналу, його виробнича адаптація. Розвиток персоналу на основі його оцінки. Навчання та підвищення кваліфікації персоналу організації. Атестація персоналу як метод його оцінки та розвитку. Планування і організація професійного навчання робітників організації, підвищення кваліфікації та перепідготовки керівників і фахівців. Закордонний досвід розвитку персоналу. Управління діловою кар’єрою персоналу та робота з кадровим резервом. Основи соціо-культурного розвитку персоналу. Планування та організація соціального розвитку персоналу. Управління нововведеннями в кадровій роботі. Стимулювання розвитку персоналу.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (100%): письмово-усний контроль знань, виступи на семінарських заняттях, підготовка та проведення тренінгових занять, підготовка тематичних презентацій або рефератів (80%), контрольна робота (20%)
Рекомендована література: 1. Управління розвитком персоналу: Навчальний посібник/Т. П. Збрицька, Г. О. Савченко, М. С. Татаревська. За заг. ред. М.С. Татаревської. - Одеса: Атлант, 2013. — 427 с. 2. Крушельницька О.В.Мельничук Д.П. Управління персоналом: Навчальний посібник.– Київ: Кондор-2003.- 296 с. 3. Федорчук В. М. Тренінг особистісного зростання. [текст] : навч. посіб. / В. М. Федорчук – К. : «Центр учбової літератури», 2014. – 250 с.