Адміністрування приватно-державного партнерства в бізнесі

Спеціальність: Управління фінансово-економічною безпекою
Код дисципліни: 7.073.12.M.16
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: Пирог О.В., Процик І.С.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Здатність продемонструвати поглиблені знання основ професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності у сфері формування та управління бізнес-структурами; 2. Здатність продемонструвати поглиблені знання нормативно-правового забезпечення основ функціонування бізнесу; 3. Здатність продемонструвати поглибленні знання і розуміння широкого спектру бізнес-операцій, форм та видів діяльності бізнес-структур, зокрема і в умовах міжнародних глобалізаційних процесів; 4. Налагоджувати, розвивати та балансувати взаємовідносини зі стейкхолдерами бізнес-структур у процесі здійснення їхньої діяльності; 5. Інтегрувати та застосовувати одержані теоретичні знання на практиці для розв’язання управлінських завдань у сфері бізнес-адміністрування; 6. Визначити необхідні до застосування форми влади і стилі керівництва для впливу на підлеглих і бізнес-партнерів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізит: "Проектний менеджмент"; "Стратегічний менеджмент"; "Економіка та управлінсько-правове забезпечення діяльності бізнесу". - кореквізит: "Адміністрування податків у бізнес-структурах"; "Контролінг бізнес-структур"; "Управління інвестиційним та венчурним бізнесом".
Короткий зміст навчальної програми: Загальні положення щодо адміністрування державно-приватного партнерства в бізнесі: сутність, ознаки. Форми, види і засоби адміністрування державно-приватного партнерства у бізнесі. Започаткування та реалізація державно-приватного партнерства в бізнесі. Реалізація проектів державно-приватного партнерства в бізнесі. Форми та моделі державно-приватного партнерства в бізнесі. Концесійна модель державно-приватного партнерства. Адміністрування державних закупівель у відносинах державно-приватного партнерства. Корпоративна форма державно-приватного партнерства.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (30%), з них: виконання ситуаційних завдань, розв’язування задач, усне опитування, контрольна робота. Підсумковий контроль (70%): залік (письмова та усна компонента).
Рекомендована література: 1. Вінник О.М. Корпоративна форма державно-приватного партнерства: проблеми правового забезпечення на тлі зарубіжного досвіду: монографія / О.М. Вінник. – Суми: МакДен, 2012. – 204 с. 2. Джабраілов Р.А., Пілігрім Г.С. Правове регулювання концесії: монографія / Р.А. Джабраілов, Г.С. Пілігрім. – Донецьк : ДонУЕП, 2012. – 131 с. 3. Дутко Н.Г. Європейський досвід державно-приватного партнерства // Режим доступу: http://www.academy.gov.ua/ej/ej11/txts/10dngdpv.pdf. 4. Про державно-приватне партнерство: закон України від 01.07.2010 р. № 2404-VІ // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2404-17. 5. Про концесії: закон України від 16.07.1999 р. № 997-ХІV // Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/997-14. 6. Про особливості оренди чи концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності: закон України від 08.07.2011 р. № 3687-VІ // Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3687-17. 7. Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності: закон України від 21.10.2010 р. № 2624-VІ // Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2624-17.