Економічна, соціальна та екологічна безпека проектів і програм

Спеціальність: Управління фінансово-економічною безпекою
Код дисципліни: 7.073.12.M.6
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Технологій управління
Лектор: к.е.н., доцент Глубіш Леся Ярославівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати основні дефініції, суть та критерії соціальної та екологічної безпеки діяльності; їх основні складові; • вміти попереджати ризики та аналізувати їх вплив на соціальну та екологічну безпеку діяльності; • розуміти важливість інтелектуальної та кадрової складової соціальної та екологічної безпеки діяльності; • мати уявлення про зарубіжний досвід та основні тенденції забезпечення соціальної та екологічної безпеки діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Планування проектів і програм; • Проектний аналіз. кореквізити: • Управління командою проекту, • Маркетингове управління бізнес-проектами.
Короткий зміст навчальної програми: Передумови забезпечення соціально-екологічної безпеки проектів і програм в умовах соціально-орієнтованої економіки ринкового типу, нової економіки знань інституціонального середовища та глобалізації, що включає інтелектуальну складову можуть як надавати нових можливостей реалізації на практиці проектів та програм, так і спричиняти виникнення нових чи посилення існуючих загроз їх втілення у життя. З огляду на це в ході ведення бізнесу слід постійно узгоджувати інтереси, які здебільшого за своїм характером є економічними, мають соціальне значення та базуються на екологічній платформі. Соціально-екологічна безпека проектів і програм: сутність, критерії і передумови формування. Організаційні та техніко-технологічні основи соціально-екологічної безпеки проектів і програм. Інтелектуальна та кадрова складові соціально-екологічної безпеки проектів і програм. Інформаційна безпека проектів і програм. Політико-правова та силова складові соціально-екологічної безпеки проектів і програм. Ризик та його вплив на соціально-екологічну безпеку проектів і програм. Зарубіжний досвід забезпечення соціально-екологічної безпеки проектів і програм. Тенденції забезпечення соціально-екологічної безпеки проектів і програм.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль – усне експрес-опитування на практичних заняттях (30 %). Підсумковий контроль (70 %, контрольний захід – залік): письмова компонента (60 %), усна компонента (10 %).
Рекомендована література: 1. Живко З. Б. Соціально-економічна безпека : [практикум] / З. Б. Живко, М. Л. Керницька, В. І. Франчук. – Львів : Ліга-Прес, 2009. – 105 с. 2. Отенко І. П. Економічна безпека підприємства : [навчальний посібник] / І. П. Отенко, Г. А. Іващенко, Д. К. Воронков. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2012. – 256 с. 3. Сергєєва Л. Н. Соціально-економічна безпека : [навчальний посібник] / Л. Н. Сергєєва, Т. М. Книшенко, О. В. Лобань. ? Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2011. ? 107 с.